koronavirus, online vyucovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia prijala prísnejšie pravidlá na ochranu spotrebiteľov pre online finančné služby

Európska komisia prijala reformu súčasných pravidiel EÚ týkajúcich sa poskytovania finančných služieb spotrebiteľom na diaľku, ktorými sa riadia finančné služby predávané na diaľku. Návrh posilní práva spotrebiteľov a podporí cezhraničné poskytovanie finančných služieb na jednotnom trhu. Tento trh sa výrazne vyvinul vzhľadom na celkovú digitalizáciu odvetvia a na nové typy finančných služieb, ktoré vznikli od zavedenia pravidiel v roku 2002. Vplyv pandémie COVID-19 tento vývoj ešte viac posilnil a výrazne prispel k nárastu elektronických transakcií.

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Spotrebitelia využívajú elektronické služby čoraz viac, aj pokiaľ ide o financie, a to je dobré. Musíme sa však postarať aj o to, aby boli pravidlá v súlade s najnovším vývojom. Spotrebitelia potrebujú zrozumiteľné informácie a bezpečnostnú sieť, ktorá ich bude v prípade problémov chrániť“.

Komisár pre spravodlivosť Didier Reynders dodal: „Naše pravidlá sa musia vyvíjať súbežne s vývojom finančných služieb vo svete: je to jednoduché. Digitalizácia a vznik mnohých nových finančných produktov tento sektor za posledných dvadsať rokov zásadne zmenili a nedávne zákazy vychádzania spôsobené pandémiou COVID-19 svedčia o tom, že efektívnejší a modernejší regulačný rámec pre finančné služby poskytované na diaľku je teraz oveľa dôležitejší než kedykoľvek predtým. Hoci riziká a výzvy sa môžu líšiť, náš zámer zostáva nemenný a sústredí sa na bezpečnosť spotrebiteľov.“

Modernizácia pravidiel EÚ

S cieľom zabezpečiť podporu poskytovania finančných služieb na vnútornom trhu a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa sa týmto návrhom zavádzajú opatrenia vo viacerých oblastiach:

  • Ľahší prístup k 14-dňovému právu na odstúpenie od zmluvy v prípade zmlúv týkajúcich sa finančných služieb uzavretých na diaľku: s cieľom uľahčiť výkon tohto práva budú musieť obchodníci pri elektronickom predaji uviesť tlačidlo na odstúpenie od zmluvy. Obchodník je okrem toho povinný zaslať oznámenie o práve odstúpiť od zmluvy, v prípade, že sú predzmluvné informácie doručené menej ako jeden deň pred uzavretím zmluvy.
  • Jednoznačné pravidlá toho, akým spôsobom a kedy treba poskytnúť predzmluvné informácie: návrh modernizuje pravidlá, napríklad pokiaľ ide o elektronickú komunikáciu, pričom predajcovi sa ukladá povinnosť vopred poskytnúť určité informácie, napríklad e-mailovú adresu obchodníka, možné skryté náklady alebo riziká súvisiace s finančnou službou. Informácie musia byť zreteľne zobrazené aj na obrazovke. Na poskytovanie informácií sa zavádzajú aj pravidlá používania kontextových okien a vrstvených odkazov. Nové pravidlá zabezpečia aj to, aby mal spotrebiteľ dostatok času porozumieť prijatým informáciám, a to aspoň jeden deň pred samotným podpísaním zmluvy.
  • Osobitné pravidlá na ochranu spotrebiteľov pri elektronickom uzatváraní zmlúv o finančných službách: zmluvy o finančných službách môžu byť náročné na pochopenie, najmä vtedy, keď sa prerokúvajú na diaľku. V návrhu sa obchodníkom ukladá povinnosť vytvoriť online systémy, ktoré sú spravodlivé a transparentné, a pri používaní online nástrojov (napr. robo-poradca alebo chat boxy) poskytnúť spotrebiteľom primerané vysvetlenie. Pravidlá tiež posilňujú postavenie spotrebiteľa tým, že zavádzajú možnosť požiadať o ľudský zásah, keď interakcia s takýmito online nástrojmi nie je úplne uspokojivá.
  • Presadzovanie práva: návrh poskytne príslušným orgánom nové právomoci. Na zmluvy o finančných službách uzatvárané na diaľku sa budú v prípade rozsiahlych cezhraničných porušení právnych predpisov uplatňovať prísnejšie sankcie, s najvyšším trestom vo výške najmenej 4 % ročného obratu.
  • Úplná harmonizácia s cieľom zabezpečiť rovnako vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa na celom vnútornom trhu: návrhom sa zavádza úplná harmonizácia právnych predpisov a stanovujú sa podobné pravidlá pre všetkých poskytovateľov služieb v členských štátoch.
Viac..  Komisia predstavuje opatrenia na urýchlenie zavádzania elektrických sietí

Ďalšie kroky

O návrhu Komisie sa teraz bude diskutovať v Rade a v Európskom parlamente.

Súvislosti

Za posledných 20 rokov sa poskytovanie finančných služieb spotrebiteľom na diaľku výrazne zmenilo. Poskytovatelia finančných služieb a spotrebitelia upustili od faxu uvedeného v smernici a na poli pôsobnosti sa odvtedy objavili noví aktéri (napríklad finančnotechnologické spoločnosti) s novými obchodnými modelmi a novými distribučnými reťazcami (napr. finančné služby predávané cez internet). Vplyv pandémie COVID-19 a s ňou súvisiace zákazy vychádzania okrem toho nakupovanie cez internet ešte viac urýchlili.

Smernica bola podrobená úplnému hodnoteniu. Hlavné výsledky hodnotenia boli: i) po nadobudnutí účinnosti smernice bolo prijatých viacero legislatívnych aktov EÚ týkajúcich sa špecifických výrobkov (napr. smernica o spotrebiteľskom úvere) a horizontálnych právnych predpisov EÚ (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), čím klesla relevantnosť smernice a jej pridaná hodnota; ii) viaceré zmeny, ako napríklad rastúca digitalizácia služieb, ovplyvnili účinnosť smernice pri dosahovaní jej hlavných cieľov; iii) smernica však bola aj naďalej užitočná, keďže jej horizontálnym uplatňovaním bola spotrebiteľom zabezpečená určitá úroveň ochrany v prípade zmlúv uzavretých na diaľku a týkajúcich sa finančných produktov, na ktoré sa ešte nevzťahovali žiadne právne predpisy EÚ (smernica sa uplatňuje napríklad v prípade neexistencie pravidiel EÚ o kryptoaktívach).

V posúdení vplyvu, ktoré je sprievodným dokumentom k návrhu, bolo preskúmaných niekoľko možností. Uprednostňovaná možnosť viedla k zrušeniu smernice 2002/65/ES, modernizácii a následnému začleneniu stále relevantných článkov (právo na predzmluvné informácie a právo na odstúpenie od zmluvy) do smernice 2011/83/EÚ (smernica o právach spotrebiteľov), k rozšíreniu uplatňovania určitých pravidiel smernice 2011/83/EÚ na poskytovanie finančných služieb spotrebiteľom na diaľku (napr. pravidlá týkajúce sa dodatočných platieb, pravidlá presadzovania a uplatňovania sankcií) a k zavedeniu nových ustanovení sústredených na zabezpečenie spravodlivosti pri elektronickom uzatváraní zmlúv o finančných službách. Z tohto hľadiska sa zistené problémy a ciele v návrhu riešia účinným, efektívnym a primeraným spôsobom.

O mam

Consent choices