Vlajky Ukrajina - EÚ. PHOTO: PHOTO: © European Union 2022 - EP

EK navrhuje pravidlá týkajúce sa konfiškácie majetku páchateľov trestnej činnosti a oligarchov

Európska komisia navrhla doplniť porušovanie reštriktívnych opatrení EÚ do zoznamu trestných činov EÚ. Komisia takisto navrhuje nové posilnené pravidlá vymáhania a konfiškácie majetku, ktoré prispejú aj k vykonávaniu reštriktívnych opatrení EÚ. Kým ruská agresia voči Ukrajine stále trvá, je mimoriadne dôležité, aby sa v plnej miere vykonávali reštriktívne opatrenia EÚ a aby sa porušovanie týchto opatrení nevyplácalo. Cieľom dnes predložených návrhov je zabezpečiť, aby majetok jednotlivcov a subjektov, ktoré porušujú reštriktívne opatrenia, mohol byť v budúcnosti účinne skonfiškovaný. Návrhy sa predkladajú v kontexte pracovnej skupiny na zaisťovanie a konfiškáciu majetku s názvom ‘Freeze and Seize‘ Task Force, ktorú Komisia zriadila v marci.

Určenie porušenia reštriktívnych opatrení EÚ za trestný čin EÚ

Európska komisia navrhuje, aby sa porušenie reštriktívnych opatrení zaradilo do zoznamu trestných činov EÚ. To umožní stanoviť spoločný základný trestnoprávny štandard a sankcie v celej EÚ. Takéto spoločné pravidlá EÚ okrem toho môžu uľahčiť vyšetrovanie, stíhanie a trestanie porušení reštriktívnych opatrení vo všetkých členských štátoch.

Porušenie reštriktívnych opatrení spĺňa kritériá stanovené v článku 83 ods. 1 ZFEÚ, keďže je trestným činom vo väčšine členských štátov. Ide takisto aj o obzvlášť závažný trestný čin, pretože môže naďalej ohrozovať medzinárodný mier a bezpečnosť a má jasný cezhraničný kontext, ktorý si vyžaduje jednotnú reakciu na úrovni EÚ a na celosvetovej úrovni.

Komisia prikladá k návrhu aj informácie (vo forme oznámenia s prílohou) o tom, ako by mohla vyzerať budúca smernica o trestných sankciách. Potenciálne trestné činy by mohli zahŕňať: účasť na činnosti alebo činnostiach, ktorých cieľom je priame alebo nepriame obchádzanie reštriktívnych opatrení, a to aj zatajovaním majetku, nezaistenie finančných prostriedkov, ktoré patria označenej osobe/subjektu, resp. sú v držbe alebo pod kontrolou označenej osoby/subjektu, alebo účasť na obchode, ako je dovoz alebo vývoz tovaru, na ktorý sa vzťahujú zákazy obchodovania.

Keď členské štáty EÚ budú súhlasiť s iniciatívou Komisie na rozšírenie zoznamu trestných činov EÚ, Komisia predloží legislatívny návrh založený na základe sprievodného oznámenia a prílohy.

Posilnenie pravidiel EÚ o vymáhaní a konfiškácii majetku ich uplatnením aj na reštriktívne opatrenia EÚ

Po druhé, Komisia predkladá návrh smernice o vymáhaní a konfiškácii majetku. Hlavným cieľom je zabezpečiť, aby sa trestná činnosť nevyplácala, a to tým, že páchatelia trestnej činnosti prídu o svoje zisky a obmedzia sa ich možnosti na páchanie ďalšej trestnej činnosti. Navrhované pravidlá sa budú vzťahovať aj na porušovanie reštriktívnych opatrení, čím sa zabezpečí účinné vyhľadávanie, zaistenie, správa a konfiškácia príjmov pochádzajúcich z porušovania reštriktívnych opatrení.

Návrhom sa modernizujú pravidlá EÚ v oblasti vymáhania majetku, a to okrem iného prostredníctvom:

  • rozšírenia mandátu úradov pre vyhľadávanie majetku s cieľom rýchlo vyhľadať a identifikovať majetok jednotlivcov a subjektov, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia EÚ. Tieto právomoci sa budú vzťahovať aj na majetok pochádzajúci z trestnej činnosti, a to aj prostredníctvom umožnenia urýchleného zaistenia majetku, ak existuje riziko jeho straty.
  • rozšírenia možnosti konfiškácie majetku v prípade širšej škály trestných činov vrátane porušenia reštriktívnych opatrení EÚ, v prípade, že návrh Komisie na rozšírenie zoznamu takýchto trestných činov EÚ bude prijatý.
  • zriadenia úradov pre správu majetku vo všetkých členských štátoch EÚ s cieľom zabezpečiť, aby zaistený majetok nestratil na hodnote, čo umožní predaj zaisteného majetku, ktorý by ľahko mohol strácať na hodnote alebo údržba ktorého jeho nákladná.

Členovia kolégia v tejto súvislosti uviedli:

Podpredsedníčka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová v tejto súvislosti uviedla: „Sankcie EÚ sa musia dodržiavať a tí, ktorí sa ich snažia obchádzať, musia byť potrestaní. Porušenie sankcií EÚ je závažným trestným činom a musí mať závažné dôsledky. Aby sa tak stalo, potrebujeme pravidlá platné v celej EÚ. Ako Únia stojíme za našimi hodnotami a musíme zabezpečiť, aby tí, ktorí Putinovu vojnovú mašinériu udržujú v chode za to pykali.“

Komisár pre spravodlivosť a spotrebiteľov Didier Reynders v tejto súvislosti uviedol: „Musíme zabezpečiť, aby osoby alebo spoločnosti, ktoré obchádzajú reštriktívne opatrenia EÚ, za to niesli zodpovednosť. Takéto konanie je trestným činom, ktorý by sa mal prísne postihovať v celej EÚ. V súčasnosti môžu rozdielne trestnoprávne definície a sankcie, pokiaľ ide o porušenie reštriktívnych opatrení, stále viesť k beztrestnosti. Musíme odstrániť medzery a poskytnúť justičným orgánom vhodné nástroje na stíhanie porušení reštriktívnych opatrení Únie.“

Komisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová uviedla: „Zločineckí bosovia využívajú zastrašovanie a strach, aby si zabezpečili mlčanie a lojálnosť. Vďaka svojej chamtivosti však zvyčajne majú luxusný životný štýl. To vždy zanecháva stopu. Európska komisia teraz navrhuje nové nástroje na boj proti organizovanej trestnej činnosti sledovaním trás, po ktorých sa tento majetok pohybuje. Predložený návrh umožňuje úradníkom pre vyhľadávanie majetku vyhľadať a zaistiť majetok a vydať príkaz na okamžité zaistenie. Vyhľadávaním možno majetok nájsť a príkaz na okamžité zaistenie poskytuje čas na to, aby súdy mohli konať. Predkladaný návrh sa bude vzťahovať na nové druhy trestnej činnosti vrátane obchodovania so strelnými zbraňami a vydierania, kde ide o sumy vo výške približne 50 miliárd. Náš návrh tiež ide po nevysvetlenom bohatstve. Tí, ktorí sú na vrchole zločineckých skupín, už nebudú chránení pred trestným stíhaním. Zavedenie trestnoprávnych postihov za porušovanie sankcií ďalej znamená, že budeme rýchlejšie zakročovať proti kriminálnikom.“

Kontext

Viac..  M. Beňová: Revízia európskeho rozpočtu prinesie viac peňazí aj na boj s nelegálnou migráciou

Reštriktívne opatrenia sú základným nástrojom na ochranu medzinárodnej bezpečnosti a presadzovanie ľudských práv. Takéto opatrenia zahŕňajú zaistenie aktív, zákaz cestovania, obmedzenia dovozu a vývozu a obmedzenia týkajúce sa bankových a iných služieb. V súčasnosti existuje v EÚ viac ako 40 režimov reštriktívnych opatrení a pravidlá, ktorými sa trestnoprávne postihuje porušovanie takýchto opatrení, sa v jednotlivých členských štátoch líšia.

Únia zaviedla súbor reštriktívnych opatrení voči ruským a bieloruským fyzickým a právnickým osobám, ako aj odvetvové opatrenia, z ktorých niektoré boli zavedené v roku 2014. Vykonávanie reštriktívnych opatrení EÚ po útoku Ruska na Ukrajinu odhalilo zložitosť identifikácie majetku vo vlastníctve oligarchov, ktorí ho skrývajú v rôznych jurisdikciách prostredníctvom zložitých právnych a finančných štruktúr. Nesúrodé presadzovanie reštriktívnych opatrení oslabuje schopnosť Únie vystupovať jednotne.

S cieľom posilniť koordináciu na úrovni Únie pri presadzovaní týchto reštriktívnych opatrení Komisia zriadila pracovnú skupinu na zaisťovanie a konfiškáciu majetku s názvom ‘Freeze and Seize‘ Task Force. Okrem zabezpečenia koordinácie medzi členskými štátmi táto pracovná skupina preskúma vzájomné pôsobenie medzi reštriktívnymi opatreniami a opatreniami v oblasti trestného práva. Členské štáty doteraz oznámili zaistený majetok v hodnote 9,89 miliardy EUR a zablokovali transakcie v hodnote 196 miliárd EUR. Europol začal 11. apríla spolu s členskými štátmi, Eurojustom a agentúrou Frontex operáciu Oscar na podporu finančných vyšetrovaní a vyšetrovaní trestných činov, zameranú na majetok pochádzajúci z trestnej činnosti, ktorý vlastnia jednotlivci a právnické osoby, na ktoré sa vzťahujú sankcie EÚ.

Reštriktívne opatrenia sú účinné len vtedy, ak sa systematicky a v plnej miere presadzujú, a ak sa trestá ich porušovanie. Od členských štátov sa už vyžaduje, aby zaviedli účinné, primerané a odrádzajúce sankcie za porušenie reštriktívnych opatrení. Niektoré členské štáty však majú oveľa širšie definície, iné zase zaviedli podrobnejšie ustanovenia. V určitých členských štátoch je porušenie reštriktívnych opatrení správnym deliktom a trestným činom, v niektorých len trestným činom a v niektorých prípadoch porušenie reštriktívnych opatrení v súčasnosti vedie len k správnym sankciám. Táto mozaika umožňuje osobám, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia, tieto opatrenia obchádzať.

Komisia dnes uverejnila aj správu o pokroku pri vykonávaní Stratégie EÚ pre bezpečnostnú úniu, v ktorej sa zdôrazňujú bezpečnostné hrozby vyplývajúce z ničím nevyprovokovanej a neopodstatnenej vojny Ruska proti Ukrajine. V správe sa zdôrazňuje potreba koordinovaného prístupu EÚ k celému radu otázok a jasne sa uvádza, že boj proti organizovanej trestnej činnosti je jednou z hlavných priorít EÚ pri zabezpečovaní bezpečnostnej únie pre všetkých.

O mam

Odporúčame pozrieť

Didier Ryenders

Ruským oligarchom a ďalším subjektom únia doteraz zmrazila majetok za 13,8 miliardy eur

Európska únia pre ruskú inváziu na Ukrajinu doteraz zmrazila majetok ruských oligarchov a ďalších sankcionovaných …

Consent choices