sud, justicia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky súd pre ľudské práva vyhlásil rozhodnutie vo veci policajnej akcie v Moldave nad Bodvou

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) zverejnil svoje rozhodnutie o zmieri medzi štátom a sťažovateľmi v prípade M. H. a ďalší proti Slovenskej republike, ktorý sa týkal policajnej akcie uskutočnenej 19. júna 2013 v obci Moldava nad Bodvou.

Ôsmi sťažovatelia predložili ESĽP sťažnosť opierajúcu sa o články 3, 8, 13 a 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v súvislosti s policajnou akciou, ktorá sa uskutočnila 19. júna 2013 v Moldave nad Bodvou, a následným vyšetrovaním obvinení zo zneužitia právomoci, zlého zaobchádzania a diskriminácie zo strany zúčastnených policajtov počas samotnej operácie a neskôr na policajnej stanici.

Vláda a sťažovatelia uzavreli zmier. K dohode medzi štátom a sťažovateľmi došlo s ohľadom na ospravedlnenie vlády iniciované ministerkou spravodlivosti M. Kolíkovou „za spôsob zásahu ozbrojených zložiek štátu v Moldave nad Bodvou v roku 2013“ a „za krivdu a utrpenie, ktoré poškodeným a ich rodinám spôsobilo zdĺhavé hľadanie pravdy“, ktoré vláda vyslovila vo svojom uznesení z 23. júna 2021 a s ohľadom na tlačovú správu úradu vlády z toho istého dňa, v ktorej sa uvádza, že „ospravedlnenie nie je len ľudským gestom voči poškodeným obetiam, je aj záväzkom štátu vyvarovať sa do budúcna podobným zlyhaniam. Ospravedlnenie je aj signálom, že orgány vynucujúce právo majú úprimný záujem získať späť dôveru občianskej spoločnosti.“ Strany v dohode takisto vzali na vedomie, že sťažnosť podaná v tomto prípade vyvoláva podobné otázky ako prípad R. R. a R. D. proti Slovenskej republike, v ktorom ESĽP rozhodol rozsudkom z 1. septembra 2020.

Vláda sa v dohode zaviazala vyplatiť spoločne ôsmim sťažovateľom celkovú sumu 110 000 EUR na pokrytie akejkoľvek a všetkej nemajetkovej ujmy a sťažovatelia sa vzdali akýchkoľvek ďalších nárokov voči Slovenskej republike v súvislosti so skutočnosťami, ktoré viedli k podaniu tejto sťažnosti. Vyplatenie bude predstavovať konečné vyriešenie prípadu. ESĽP vo svojom rozhodnutí vzal na vedomie túto dohodu strán, konštatoval, že je založená na rešpektovaní ľudských práv, ako sú definované v Dohovore a jeho protokoloch, a že nenachádza žiadne dôvody, ktoré by opodstatňovali ďalšie skúmanie veci. Vzhľadom na uvedené prípad vyškrtol zo svojho zoznamu.

Viac..  Čerpanie eurofondov zo starého obdobia je na úrovni vyše 105 %

Ministerstvo spravodlivosti v tejto súvislosti dopĺňa, že rozsudkom v podobnom prípade R. R. a R. D. proti Slovenskej republike, ktorý sa týkal tej istej policajnej akcie, ESĽP rozhodol, že Slovenská republika porušila vo vzťahu k sťažovateľom článok 3 Dohovoru, zakotvujúci zákaz neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, a to v jeho hmotnej aj procesnej časti, a článok 14 Dohovoru, zakotvujúci zákaz diskriminácie. Ako spravodlivé zadosťučinenie ESĽP priznal každému zo sťažovateľov 20 000 EUR a ako trovy konania im priznal spoločne 6 500 EUR. K dohode so sťažovateľmi v aktuálnom prípade M. H. a ďalší proti Slovenskej republike vláda pristúpila s ohľadom na podobnosť oboch prípadov, závery ESĽP vyslovené v rozsudku R. R. a R. D. proti Slovenskej republike a ďalšie skutočnosti, ktoré sú v dohode spomenuté. Týmto spôsobom došlo ku konečnému uzavretiu prípadu pred ESĽP.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

ESĽP rozhodol v prospech sudkyne Cvikovej, priznal porušenie jej práv

Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu vo štvrtok vyhovel sťažnosti slovenskej sudkyne Denisy …

Consent choices