Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Rozpočet EÚ na rok 2023: posilnenie postavenia Európy pre ďalšie formovanie sveta

Komisia navrhla rozpočet EÚ na rok 2023 vo výške 185,6 miliardy eur, ktorý má dopĺňať suma približne 113,9 miliardy eur vo forme grantov z nástroja NextGenerationEU. Rozpočet EÚ bude naďalej mobilizovať značné investície na posilnenie strategickej autonómie Európy, prebiehajúcej hospodárskej obnovy, zabezpečenie udržateľnosti a tvorbu pracovných miest. Komisia bude ďalej uprednostňovať zelené a digitálne investície a zároveň riešiť naliehavé potreby vyplývajúce z nedávnych a súčasných kríz.

Komisár Johannes Hahn, zodpovedný za rozpočet EÚ, uviedol: „Na podporu obnovy Európy a na riešenie súčasných a budúcich výziev opäť vyčleňujeme mimoriadne vysoké finančné prostriedky. Rozpočet je pre Úniu dôležitým nástrojom, ktorý prináša jasnú pridanú hodnotu pre životy ľudí. Pomáha Európe formovať meniaci sa svet, v ktorom spolupracujeme v záujme mieru, prosperity a našich európskych hodnôt.“

Návrh rozpočtu na rok 2023, posilnený nástrojom NextGenerationEU, je navrhnutý tak, aby reagoval na najdôležitejšie potreby na obnovu členských štátov EÚ a našich partnerov na celom svete. Rozpočtové prostriedky podporia pokračovanie obnovy a modernizácie Európskej únie a posilnia postavenie Európy ako silného globálneho aktéra a spoľahlivého partnera. V priebehu roka budú predložené dodatočné návrhy na financovanie dôsledkov vojny na Ukrajine navonok aj interne, a to na základe presnejšieho posúdenia potrieb v súlade so závermi Európskej rady z 31. mája 2022.

Rozpočet odráža politické priority EÚ, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie udržateľnej obnovy a posilnenie odolnosti Európy. Na tento účel Komisia navrhuje prideliť finančné prostriedky takto:

 • 103,5 mld. eur vo forme grantov z nástroja NextGenerationEU v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) na podporu hospodárskej obnovy a rastu po pandémii koronavírusu a na riešenie výziev, ktoré predstavuje vojna na Ukrajine.
 • 53,6 mld. eur na spoločnú poľnohospodársku politiku a 1,1 mld. eur na Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond, t. j. pre európskych poľnohospodárov a rybárov, ale aj s cieľom posilniť odolnosť rybárstva a poľnohospodársko-potravinárskeho odvetvia a zaistiť potrebný priestor pre krízové riadenie vo svetle očakávaného globálneho nedostatku potravín.
 • 46,1 mld. eur na regionálny rozvoj a súdržnosť, ktoré podporia hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, ako aj rozvoj infraštruktúry na podporu zelenej transformácie a prioritných projektov Únie.
 • 14,3 mld. eur na podporu našich partnerov a záujmov vo svete, z toho 12 mld. eur v rámci Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce – Globálna Európa (NDICI – Globálna Európa), 2,5 mld. eur na nástroj predvstupovej pomoci (IPA III) a 1,6 mld. eur na humanitárnu pomoc (HUMA).
 • 13,6 mld. eur na výskum a inovácie, z toho 12,3 mld. eur na hlavný výskumný program Únie Horizont Európa. Na tento program by z nástroja NextGenerationEU malo byť pridelených ďalších 1,8 mld. eur.
 • 4,8 mld. eur na Európske strategické investície, z toho 341 mil. eur pre Program InvestEU na kľúčové priority (výskum a inovácia, súbežná zelená a digitálna transformácia, sektor zdravotníctva a strategické technológie), 2,9 mld. eur na Nástroj na prepájanie Európy na zlepšenie cezhraničnej infraštruktúry a 1,3 mld. eur na program Digitálna Európa na formovanie digitálnej budúcnosti Únie. Program InvestEU by mal dostať dodatočnú sumu 2,5 mld. eur vo forme grantov z nástroja NextGenerationEU.
 • 4,8 mld. eur pre ľudí, sociálnu súdržnosť a hodnoty, z toho 3,5 mld. eur pre program Erasmus+ na vytvorenie príležitostí na vzdelávanie a mobilitu pre ľudí, 325 mil. eur na podporu umelcov a tvorcov v celej Európe a 212 mil. eur na podporu spravodlivosti, práv a hodnôt.
 • 2,3 mld. eur na opatrenia v oblasti životného prostredia a klímy, z toho 728 mil. eur na program LIFE na podporu zmierňovania zmeny klímy a prispôsobovania sa tejto zmene a 1,5 mld. eur na Fond na spravodlivú transformáciu s cieľom zabezpečiť, aby prechod na zelené hospodárstvo fungoval pre všetkých. Do Fondu na spravodlivú transformáciu by z NextGenerationEU malo byť pridelených ďalších 5,4 mld. eur vo forme grantov.
 • 2,2 mld. eur na výdavky určené na vesmír, najmä na Vesmírny program Únie, ktorý spojí jej činnosti v tejto strategickej oblasti.
 • 2,1 mld. eur na ochranu našich hraníc, z toho 1,1 mld. eur na Fond pre integrované riadenie hraníc (IBMF) a 839 mil. eur (celkový príspevok EÚ) na Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex).
 • 1,6 mld. eur na výdavky súvisiace s migráciou, z toho 1,4 mld. eur na podporu migrantov a žiadateľov o azyl v súlade s našimi hodnotami a prioritami.
 • 1,2 mld. eur na riešenie výziev v oblasti obrany, z toho 626 mil. eur na podporu rozvoja spôsobilostí a výskumu v rámci Európskeho obranného fondu (EDF), ako aj 237 mil. eur na podporu vojenskej mobility.
 • 927 mil. eur na zabezpečenie fungovania jednotného trhu vrátane 593 mil. eur na Program pre jednotný trh a takmer 200 mil. eur na prácu v oblasti boja proti podvodom, daní a ciel.
 • 732 mil. eur pre program EU4Health na zabezpečenie komplexnej reakcie na potreby ľudí v oblasti zdravia, ako aj 147 mil. eur na mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany (rescEU), aby bolo v prípade krízy možné rýchlo poskytnúť operačnú pomoc.
 • 689 mil. eur na bezpečnosť, z toho 310 mil. eur na Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF), určený na boj proti terorizmu, radikalizácii, organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminalite.
 • 138 mil. eur na zabezpečené satelitné spojenia v rámci návrhu nového programu Únie pre bezpečnú pripojiteľnosť.
 • Rozpočtové prostriedky na realizáciu európskeho aktu o čipoch v rámci programu Horizont Európa a prerozdelenie prostriedkov z iných programov.
Viac..  Ch. Lagardová: Úrokové sadzby ECB zostanú pravdepodobne nejaký čas nezmenené

Návrh rozpočtu na rok 2023 je súčasťou dlhodobého rozpočtu Únie, ktorý hlavy štátov a predsedovia vlád prijali na konci roka 2020, vrátane neskorších technických úprav, a jeho cieľom je premeniť priority Únie na konkrétne ročné ciele. Významná časť finančných prostriedkov bude preto venovaná na boj proti zmene klímy v súlade s cieľom vynaložiť 30 % dlhodobého rozpočtu a nástroja obnovy NextGenerationEU na túto politickú prioritu.

Súvislosti

V návrhu rozpočtu EÚ na rok 2023 sú zahrnuté výdavky v rámci nástroja NextGenerationEU, ktoré budú financované z pôžičiek na kapitálových trhoch, a výdavky kryté z rozpočtových prostriedkov v rámci dlhodobých rozpočtových stropov, ktoré sa financujú z vlastných zdrojov. Pri druhej kategórii výdavkov sú v návrhu rozpočtu pri každom programe uvedené dve sumy – záväzky a platby. „Záväzky“ sú prostriedky, ktoré možno dohodnúť v zmluvách v danom roku, a „platby“ sú finančné prostriedky, ktoré sa skutočne vyplatia. Navrhovaný rozpočet EÚ na rok 2023 predstavuje 185,6 mld. eur vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 166,3 mld. eur vo forme platieb. Všetky sumy sú v bežných cenách.

Skutočné platby z NextGenerationEU a potreby financovania, pri ktorých sa bude Európska komisia snažiť o trhové financovanie, môžu byť iné a budú založené na presných odhadoch, ktoré budú časom aktualizované. Komisia bude v nadchádzajúcich mesiacoch aj naďalej uverejňovať polročné plány financovania s informáciami o plánovaných objemoch emisií.

Nástroj NextGenerationEU s rozpočtom až do 807 mld. eur v bežných cenách pomáha EÚ zotaviť sa z bezprostredných hospodárskych a sociálnych škôd spôsobených pandémiou koronavírusu a umožňuje nám reagovať na budúce aj súčasne krízy, ako je vojna na Ukrajine. Po skončení pandémie COVID-19 dočasný nástroj pomáha obnoviť EÚ tak, aby bola zelenšia, digitálnejšia, odolnejšia a lepšie pripravená čeliť súčasných aj budúcim výzvam. Zmluvy/záväzky v rámci NextGenerationEU možno uzatvárať do konca roka 2023, platby naviazané na pôžičky budú nasledovať do konca roka 2026.

O mam

Odporúčame pozrieť

Eugen Jurzyca o rozpočte: Europoslanci chcú opäť zvyšovať výdavky, nie je to správne

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices