pocitac
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Digitálne služby: prelomové pravidlá pre bezpečnejší a otvorený online priestor

Nový súbor digitálnych pravidiel EÚ stanovuje bezprecedentné štandardy týkajúce sa zodpovednosti online spoločností na otvorenom a konkurenčnom digitálnom trhu.

V utorok prebehlo v Európskom parlamente záverečné hlasovanie o novom akte o digitálnych službách (DSA) a akte o digitálnych trhoch (DMA). Hlasovanie nadväzovalo na dohodu medzi Parlamentom a Radou 23. apríla a 24. marca. Oba právne predpisy sa zaoberajú spoločenským a hospodárskym vplyvom technologického priemyslu a stanovujú jasné normy fungovania tohto sektora a poskytovania služieb v EÚ v súlade so základnými právami a hodnotami Únie.

Akt o digitálnych službách bol schválený pomerom hlasov 539 za, 54 proti a 30 sa zdržalo hlasovania, zatiaľ čo akt o digitálnych trhoch získal 588 hlasov za, 11 bolo proti a 31 sa zdržalo hlasovania).

Čo je nelegálne offline, malo by byť nelegálne aj online

Akt o digitálnych službách ukladá jasné povinnosti poskytovateľom digitálnych služieb, ako sú sociálne médiá či online trhy. Zameriava sa pritom na boj proti šíreniu nelegálneho obsahu, online diskriminácii a ďalším spoločenským hrozbám. Čím sú online platformy väčšie a rizikovejšie pre spoločnosť, tým väčšia je aj ich zodpovednosť.

Nové povinnosti zahŕňajú:

·  nové opatrenia na boj proti nelegálnemu online obsahu a povinnosť pre platformy promptne reagovať, pričom zároveň musia dodržiavať základné práva vrátane slobody prejavu a ochrany údajov;

·  posilnenie vystopovateľnosti a kontrol obchodníkov na online trhoch s cieľom zaistiť bezpečnosť produktov a služieb (vrátane náhodných kontrol zameraných na prípadný výskyt nelegálneho obsahu);

·  zvýšenie transparentnosti a posilnenie zodpovednosti platforiem, napríklad prostredníctvom jasných informácií o kontrole obsahu alebo používaní algoritmov na odporúčanie obsahu (tzv. odporúčacie systémy); používatelia budú môcť rozhodnutia platforiem týkajúce sa kontroly obsahu spochybniť;

·  zákaz zavádzajúcich praktík a určitých druhov cielenej reklamy, napríklad reklamy zameranej na deti a založenej na citlivých údajoch; zákaz sa týka aj tzv. temných vzorcov a zavádzajúcich praktík, ktoré účelovo ovplyvňujú rozhodnutia používateľov.

Veľmi veľké online platformy a vyhľadávače (s minimálne 45 miliónmi používateľov mesačne), s ktorými sa spájajú najväčšie riziká, budú musieť spĺňať prísnejšie povinnosti presadzované Komisiou. Budú musieť predchádzať systémovým rizikám (ako je šírenie nelegálneho obsahu, negatívny vplyv na základné práva, volebné procesy, rodovo motivované násilie a duševné zdravie) a podliehať nezávislým auditom. Tieto platformy budú tiež musieť dať používateľom možnosť voľby pokiaľ ide o cielené odporúčania založené na profilovaní. Takisto budú musieť príslušným orgánom a výskumníkom umožniť prístup k svojim údajom a algoritmom.

Zoznam pravidiel pre strážcov prístupu

Akt o digitálnych trhoch stanovuje povinnosti pre veľké online platformy, ktoré na digitálnom trhu fungujú ako tzv. strážcovia prístupu („gatekeepers“), t. j. platformy, ktoré majú na online trhu také dominantné postavenie, že spotrebitelia sa im prakticky nemôžu vyhnúť. Cieľom aktu je zabezpečiť spravodlivejšie podnikateľské prostredie a viac služieb pre spotrebiteľov.

Aby sa zamedzilo nespravodlivým praktikám, strážcovia prístupu budú musieť:

·  umožniť tretím stranám interoperabilitu s ich vlastnými službami. To znamená, že menšie platformy budú môcť žiadať dominantné platformy, aby umožnili výmenu správ, zvukových správ a súborov ich používateľom naprieč aplikáciami. Používatelia tak budú mať väčší výber a vyhnú sa tzv. efektu odkázanosti iba na jednu aplikáciu alebo platformu;

·  povoliť komerčným používateľom prístup k údajom, ktoré vygenerujú na platforme strážcu prístupu, a dať im možnosť propagovať svoje produkty a služby a uzatvárať zmluvy so zákazníkmi mimo platformy strážcu prístupu.

Strážcovia prístupu už nebudú môcť:

·  hodnotiť na svojich platformách svoje vlastné služby alebo produkty lepšie než produkty alebo služby tretích strán (tzv. sebauprednostňovanie);

·  zamedziť používateľom jednoducho odinštalovať akýkoľvek predinštalovaný softvér alebo aplikáciu alebo používať aplikácie či obchody s aplikáciami tretích strán;

·  spracúvať osobné údaje používateľov na účely cielenej reklamy, pokiaľ na to nezískali výslovný súhlas.

Sankcie

Komisia môže uskutočniť prešetrenie trhu v snahe zabezpečiť riadne dodržiavanie nových pravidiel v súlade s dynamickým vývojom v digitálnym sektore. Ak strážca prístupu pravidlá nedodržiava, Komisia mu môže uložiť pokutu až do výšky 10 % jeho celkového celosvetového obratu v predchádzajúcom finančnom roku, resp. 20 % v prípade opakovaného porušenia pravidiel.

Vyhlásenia spravodajcov

Spravodajkyňa aktu o digitálnych službách Christel Schaldemose (S&D, DK) počas diskusie uviedla: „Technologické giganty pridlho ťažili z nedostatku pravidiel. Digitálny svet sa stal divokým západom, kde platili pravidlá najväčšieho a najsilnejšieho.Teraz však do mesta zavítal nový šerif – akt o digitálnych službách. Jeho prostredníctvom sa posilnia pravidlá a práva. Otvárame čiernu skriňu algoritmov, aby sme si mohli posvietiť na to, na čom tieto sociálne platformy zarábajú.

Andreas Schwab (EPP, DE), spravodajca aktu o digitálnych trhoch, povedal: „Už neplatí, že finančne najsilnejší prežije na digitálnom trhu. Účelom jednotného digitálneho trhu je, aby Európa získala najlepšie, nielen najväčšie spoločnosti. Preto sa musíme zamerať na vykonávanie týchto právnych predpisov. Musíme mať vhodnú kontrolu, aby sme zabezpečili fungovanie regulačného dialógu. Len vtedy, keď budeme viesť dialóg ako rovný s rovným, budeme schopní dosiahnuť úctu, ktorú si EÚ zaslúži; a to dlžíme našim občanom a podnikom.“

Ďalší postup

Po tom, ako obidva akty oficiálne schváli Rada, DMA v júli a DSA v septembri, budú zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a nadobudnú účinnosť 20. deň po zverejnení.

Akt o digitálnych službách bude priamo uplatniteľný v celej EÚ 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti alebo od 1. januára 2024 (podľa toho, čo nastane skôr). Pokiaľ ide o povinnosti veľmi veľkých online platforiem a vyhľadávačov, začne akt o digitálnych službách platiť už skôr, a to štyri mesiace po tom, ako Komisia určí, o ktoré platformy a vyhľadávače ide.

Akt o digitálnych trhoch sa začne uplatňovať šesť mesiacov od nadobudnutia účinnosti. Po tom, ako bude daná spoločnosť klasifikovaná ako „strážca prístupu“, bude mať na splnenie nových povinností šesť mesiacov.

Viac..  Komisia aktualizuje zoznam zakázaných leteckých spoločností

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Dlho som volal po tom, aby sme zaviedli pre veľké digitálne spoločnosti spoločné pravidlá a podieľal som sa na príprave DSA (Akt o digitálnych službách), aby bol internet bezpečnejším miestom pre používateľov. DSA zavedie spoločné pravidlá nahlasovania nezákonného obsahu, ktorý musí byť čo najrýchlejšie odstránený alebo zablokovaný pod hrozbou vysokej pokuty. DSA je zároveň prvým krokom k väčšej zodpovednosti platforiem, ktoré budú musieť pravidelne zverejňovať ako bojujú so škodlivým obsahom online vo všetkých jazykoch EÚ vrátane slovenčiny a slovenského trhu, čo pomôže aj v boji proti dezinformáciám. Podporujem aj zavedenie DMA (Akt o digitálnom trhu), pretože vytvorí rovnaké podmienky v súťaži medzi európskymi spoločnosťami a digitálnymi gigantmi – podporíme tak inovácie, rast a konkurencieschopnosť na európskom jednotnom trhu aj celosvetovo. Digitálne spoločnosti budú musieť preukázať, že umožňujú férovú súťaž na internete a nebudú môcť ďalej zneužívať svoje monopolné postavenie. EÚ tak podporí konkurenčné prostredie, ktoré sa premietne do kvalitnejších aplikácií a tovarov pre nás všetkých. Nariadenia o DSA aj DMA nadobudnú účinnosť 20 dní po ich uverejnení v Úradnom vestníku EÚ a ustanovenia sa začnú uplatňovať po pätnástich mesiacoch.“

Lucia Ďuriš Nicholsonová (RE, SK) uviedla: „Akt o digitálnych službách (DSA) a akt o digitálnych trhoch (DMA) spolu predstavujú dva piliere ambiciózneho legislatívneho balíka zameraného na aktualizáciu pravidiel pre internet a zavedenie jasného právneho rámca pre technologických gigantov. Cieľom DSA je vytvorenie bezpečného a dôveryhodného online prostredia pre používateľov v EÚ. Platformy budú musieť zaviesť opatrenia na zabezpečenie väčšej transparentnosti informácií a zjednotené postupy na oznamovanie a konanie proti nezákonnému obsahu. Nezákonný obsah však automaticky nerovná sa dezinformácie a preto, žiaľ, DSA nedokáže zabezpečiť, že od zajtra nás už trollovia nebudú obťažovať a ohrozovať svojimi absurdnosťami. Pozitívom je však aspoň to, že veľké platformy budú musieť povinne hodnotiť riziká s ohľadom na to, či ich systémy nie sú zraniteľné pre manipuláciu a či napríklad nerozširujú dezinformácie. V prípade DMA je hlavnou úlohou zabezpečiť účinnú a najmä spravodlivú hospodársku súťaž na digitálnych trhoch. To znamená zabrániť zneužívaniu dominantného postavenia na trhu a boj proti nekalým praktikám digitálnych platforiem, ktoré v EÚ pôsobia ako strážcovia prístupu na digitálne trhy medzi podnikovými používateľmi a ich zákazníkmi.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Dezinformácie, teda lži, akým sa darí na sociálnych sieťach sú obzvlášť nebezpečné. Robia ich takými samotné sociálne siete. Tie nielen nevymáhajú dodržiavanie vlastných pravidiel, ale ich algoritmy uprednostňujú a viac šíria obsah, ktorý vzbudzuje najviac emócií a takým sú aj dezinformácie. Aj preto potrebujeme jasné pravidlá, ktoré zaručia zodpovednosť sietí aj jej prispievateľov za obsah a súčasne zaručia slobodu slova.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Návrhy prinášajú viac byrokracie, než je treba. Napríklad vo forme niektorých nových úradov. Prenášanie zodpovednosti na platformy je podľa mňa menej efektívne, než keď začne polícia trestať tvorcov, autorov nelegálneho obsahu, teda napríklad nenávistných prejavov a dezinformácií. Identifikácia dominantného postavenia spoločností len na základe kritérií veľkosti je chyba, ktorá z dlhodobého hľadiska poškodí spotrebiteľov.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Akt o digitálnych službách, ako aj Akt o digitálnych trhoch považujem za významný krok smerom k bezpečnému a etickému digitálnemu prostrediu s jasnejšími a spravodlivejšími pravidlami. Užívatelia online platforiem majú právo odmietnuť dnes často používané praktiky ako diktovanie obsahu – ktorý sa v rámci vyhľadávania zobrazí alebo nedostatočnú kontrolu nad použitím vlastných osobných údajov – napríklad pri nabádaní na ich využitie pre personalizovanú reklamu. Veľmi vítam aj navrhovanú zvýšenú ochranu užívateľov pred nezákonným obsahom a tovarom, a taktiež šírením dezinformácií v online prostredí.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „O digitálnej legislatíve sa rokuje už dlhší čas. Texty oboch nariadení považujem za vyvážené. Jednoducho, tak ako v offline tak aj v online priestore musia byť stanovené pravidlá, ktorými sa bude každý riadiť. Je to dôležité pre konkurencieschopnosť ako aj ochranu užívateľov.“

Michal Šimečka (RE, SK) uviedol: „Sociálne siete sa stali neúnosne toxickým priestorom. Samoregulácia technologických gigantov zjavne nefunguje, keďže ich algoritmy naďalej šíria nebezpečný a nenávistný obsah, a súčasne nedokážu zabrániť opakovaným únikom citlivých osobných údajov. Ak sú pre nás bezpečnosť našich občanov, stabilita demokracie a férovejšie nastavenie trhu prioritou, prijatie silných štandardov na európskej úrovni je nevyhnutným a dôležitým krokom vpred.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Ochrana spotrebiteľov v ére napredujúcej digitalizácie dostáva nové rozmery. Jednak treba chrániť spotrebiteľov objednávajúcich klasické výrobky a služby z internetu a zároveň potrebujeme chrániť aj nový typ spotrebiteľov-užívateľov online sveta v rámci online služieb a internetového obsahu. EÚ zavádza prelomové digitálne pravidlá pre technologických gigantov, ktoré obmedzia ich trhovú silu a zvýšia zodpovednosť za digitálny obsah, od zneužívania detí, cez internetové podvody, až po šírenie dezinformácií.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Nie je v poriadku, ak sú sociálne siete nástrojom hybridnej vojny, rovnako nie je v poriadku, ak zisk majiteľov sociálnych sietí je z veľkej časti postavený na masovom šírení škodlivých a nepravdivých informácií či nenávistných prejavov. Legislatíva bude prínosom pre spotrebiteľov, spoločnosť aj demokraciu. To, čo je nelegálne offline, nemôže byť legálne v online priestore.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Nová éra ochrany spotrebiteľov je tu

Európsky parlament odhlasoval v záverečnom hlasovaní akt o digitálnych službách (DSA) a tiež akt o …

Consent choices