orban
Maďarský premiér Viktor Orbán. PHOTO: © European Union.

Europoslanci: Maďarsko už nemožno považovať za úplnú demokraciu

Európsky parlament odsúdil „úmyselné a systematické úsilie maďarskej vlády“ o oslabenie európskych hodnôt a požaduje výsledky v procese podľa článku 7.

Nedostatok rozhodných opatrení zo strany EÚ prispel k vzniku „hybridného režimu volebnej autokracie“, t. j. ústavného systému, v ktorom sa konajú voľby, ale podľa poslancov chýba dodržiavanie demokratických noriem a štandardov.

Správa prijatá vo štvrtok 433 hlasmi za, proti 123 hlasom a 28 sa zdržalo hlasovania, vychádza z uznesenia, ktorým Parlament v roku 2018 začal postup podľa článku 7 s cieľom poskytnúť prehľad o vývoji v 12 oblastiach záujmu Parlamentu. Dokument ukazuje, ako sa stav hodnôt zakotvených v článku 2 zmlúv EÚ vrátane demokracie a základných práv v krajine od roku 2018 ďalej zhoršil prostredníctvom „úmyselného a systematického úsilia maďarskej vlády“ k čomu svojou nečinnosťou význmane prispela EÚ.

Inštitúcie EÚ musia konať a vyvodiť zodpovednosť

Parlament vyjadruje poľutovanie nad neschopnosťou Rady dosiahnuť zmysluplný pokrok v snahe zastaviť zhoršovanie situácie v oblasti demokracie. Poslanci zdôrazňujú, že v článku 7 ods. 1 sa nevyžaduje jednomyseľnosť medzi členskými štátmi na identifikáciu jasného rizika vážneho porušenia hodnôt EÚ, ani na vydanie konkrétnych odporúčaní a lehôt. Tvrdia, že akékoľvek ďalšie oneskorenie konania podľa pravidiel článku 7 na ochranu hodnôt EÚ v Maďarsku by znamenalo porušenie zásady právneho štátu samotnou Radou.

Poslanci preto vyzývajú Komisiu, aby v plnej miere využila všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, a najmä nariadenie o rozpočtovej podmienenosti. V čase, keď sú hodnoty EÚ obzvlášť ohrozené ruskou vojnou proti Ukrajine a krokmi proti EÚ, vyzývajú tiež Komisiu, aby:

– neschválila maďarský plán na podporu obnovy a odolnosti, kým Maďarsko v plnej miere nesplní všetky príslušné odporúčania európskeho semestra a nevykoná všetky príslušné rozsudky Súdneho dvora EÚ a Európskeho súdu pre ľudské práva;

– vylúčila financovanie tých programov súdržnosti, ktoré prispievajú k zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ alebo k porušovaniu zásad právneho štátu; a

– prísnejšie uplatňovala nariadenie o spoločných ustanoveniach a nariadenie o rozpočtových pravidlách s cieľom bojovať proti akémukoľvek zneužívaniu finančných prostriedkov EÚ na politické motívy.

Nezávislosť súdnictva, korupcia a slobody zostávajú kľúčovými obavami Parlamentu

Štyri roky po správe, ktorou sa začal proces podľa článku 7, sú poslanci Európskeho parlamentu naďalej znepokojení stavom v niekoľkých oblastiach týkajúcich sa demokracie a základných práv v Maďarsku. Medzi hlavné oblasti patrí fungovanie jeho ústavného a volebného systému, nezávislosť súdnictva, korupcia a konflikty záujmov a sloboda prejavu vrátane plurality médií. Problematická je aj akademická sloboda, sloboda náboženského vyznania, sloboda združovania, právo na rovnaké zaobchádzanie vrátane práv LGBTIQ osôb, práva menšín, ako aj migrantov, žiadateľov o azyl a utečencov.

Vyhlásenie spravodajkyne

Gwendoline Delbos-Corfield (Zelení/ESA, FR), spravodajkyňa Parlamentu pre situáciu v Maďarsku, uviedla: „Závery tejto správy sú jasné a neodvolateľné: Maďarsko už nie je demokraciou. Vzhľadom na alarmujúcu intenzitu, akou sa právny štát v Maďarsku zhoršuje, bolo teraz o to naliehavejšie, aby Parlament zaujal tento postoj. Nejde len o uvedomenie si autokratickej stratégie Fideszu. Väčšina poslancov, ktorí v Európskom parlamente podporujú tento postoj, je bezprecedentná. Malo by to byť varovným signálom pre Radu a Komisiu.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Opakovane upozorňujem, že v Európskej únii v súčasnosti existuje viacero nástrojov, ktorými môže presadzovať dodržiavanie zásad právneho štátu. Ich využívanie pritom doposiaľ nemožno považovať za veľmi efektívne. V prípade Maďarska sa diskusie o možnom porušovaní týchto princípov ťahajú roky. Stále nepovažujem za vhodné spájanie čerpania európskych fondov s trestaním občanov členských štátov. Práve k tomu bude pritom akýmkoľvek obmedzením prístupu k európskym zdrojom dochádzať. Je to v rozpore s nastavením štrukturálnej pomoci a politiky súdržnosti, ktoré majú byť nástrojmi na zvyšovanie kvality života občanov.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „V europarlamente tento týždeň vysielame silný signál, že Maďarsko už nie je možné považovať za fungujúcu demokraciu. Nedemokratické zmeny pozorujeme pri fungovaní ústavného a volebného systému, nezávislosti médií, súdnictva, akademickej slobode, či právach zraniteľných skupín a v mnohých ďalších oblastiach. Tento stav si vyžaduje činy – musíme prestať podporovať európskymi peniazmi systematickú korupciu a nedemokratické praktiky v Maďarsku. Súhlasím so zadržaním finančných prostriedkov pre Maďarsko, kým sa stav právneho štátu a demokracie v krajine nezlepší v súlade s dlhodobými odporúčaniami a súdnymi rozhodnutiami.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Je smutným, ale neodškriepiteľným faktom, že Maďarsko už dávno nie je slobodnou krajinou. A je načase to nahlas povedať. Orbán dlhé roky systematicky útočí na demokratické inštitúcie a obmedzuje slobodu maďarských občanov a občianok. A popritom buduje skorumpovaný systém určený výlučne na pomoc sebe a svojim oligarchickým kumpánom. Európa toto správanie už nemôže ďalej tolerovať. Som presvedčený, že musíme bezodkladne zadržať finančné prostriedky pre Maďarsko a Orbánovi ukázať, že jeho činy neostanú bez európskej odozvy. Silná reakcia Európy bude jasným hlasom a pomocnou rukou pre všetkých slobodomilných ľudí v Maďarsku.“

Viac..  Poľsko: Vstup Ukrajiny do EÚ nesmie uškodiť poľským poľnohospodárom

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Právny štát v Maďarsku má podľa viacerých renomovaných organizácii väčšie nedostatky ako väčšina krajín z EÚ. Považujem preto za potrebné a užitočné, aby Rada vypracovala pre Maďarsko odporúčania, ako nedostatky v právnom štáte odstrániť. Nesúhlasím ale s výzvou na Komisiu, aby neschválila maďarský plán obnovy, kým Maďarsko v plnej miere nesplní všetky odporúčania pre jednotlivé krajiny v rámci európskeho semestra v oblasti právneho štátu a kým nevykoná všetky príslušné rozsudky Súdneho dvora a ESĽP. Z ekonomického hľadiska to vidím zjednodušene takto: obec, štát či Európska únia by mali financovať prioritne verejné statky. Obec napríklad budovu materskej školy, štát platy učiteľov základných škôl, EÚ diaľničné prepojenie „od Tallinnu až po Lisabon“. Ak poruší predpisy obec, má dostať pokutu, nemajú byť zastavené dotácie na platy učiteľov do škôl na jej území, teda na verejné statky štátu. Ak poruší úniové predpisy štát, má dostať takisto pokutu, nemali by sme zastaviť financovanie stavby diaľnice cez tento štát. To by poškodilo celú Úniu. Ledaže by Plán obnovy nebol Európskou úniou primárne určený na financovanie verejných statkov, ale na zabezpečenie si lojality zo strany členských štátov.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „EÚ má dostatok mechanizmov i opatrení k ochrane hodnôt na ktorých je založená. Možno by stačilo ich dôkladné a dôrazné uplatňovanie v praxi.“

Miroslav Radačovský (NI, SK) uviedol: „Nemôžem sa stotožniť s návrhom uznesenia Európskeho parlamentu vo vzťahu k Maďarsku, a to z pragmatických dôvodov. Asi niet štátu v Európe, ktorému by sa viac alebo menej nedali vytknúť nedostatky vyplývajúce z článku 2 zmluvy o fungovaní EÚ, nie je preto celkom korektné, pokiaľ sa v tomto smere EÚ zameriava už dlhší čas na Maďarsko, ale aj Poľsko. To, že sú porušované princípy právne štátu nedá sa len jednoducho ideologicky konštatovať, musí sa na základe objektívnych dôkazov konštatovať, že tomu tak je a že Maďarsko nemá snahu ani záujem tieto aj prípadne nedostatky odstrániť. Javí sa mi potom, že dôvodom takéhoto vzťahu k Maďarsku je skutočnosť, že v štvrtých parlamentných voľbách sa k moci dostala kresťanská konzervatívna vláda, ktorú podporilo značné množstvo občanov Maďarska. Je preto absolútne logické, že konzervatívne a kresťanské princípy nie sú celkom v súlade s princípmi liberálnych strán, a namiesto toho aby sa vzájomne tieto princípy rešpektovali, tak zdá sa, že Európska úniu sa rozhodla rešpektovanie liberálnych princípov dosiahnuť formou akéhosi útoku na národný štát Maďarsko, a to nie je správne.“

Michal Šimečka (RE, SK) uviedol: „Orbánova demontáž demokracie a bohatnutie jeho oligarchov z našich daní bez vyvodenia dôsledkov trvá ponižujúco dlho. Ubehli štyri roky, odkedy Európsky parlament hlasoval za konanie proti Maďarsku podľa článku 7 a čoskoro to budú dva roky, odkedy sme sa dohodli na podmienení vyplácania eurofondov dodržiavaním zásad právneho štátu. Minulý rok Súdny dvor EÚ konštatoval, že maďarské súdy svojvoľne ignorovali európske právo v prípade švédskeho občana. Orbánova vláda však naďalej nekoná. Preto s kolegami žiadame bezodkladné zadržanie finančných prostriedkov pre Maďarsko – ďalšie oneskorenie by už znamenalo porušenie zásad právneho štátu Radou. Dôvody na ďalšie vyčkávanie sa minuli, a ak si chceme zachovať tvár, musíme okamžite konať.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Stav demokracie v Maďarsku sa dlhodobo zhoršuje. Napriek mnohým snahám a signálom zo strany EÚ nedochádza k zlepšeniu. Europarlament nemôže naďalej tolerovať odďaľovanie postihov, ktoré reálne pocíti aj maďarská štátna kasa.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Všetky krajiny musia rešpektovať pravidlá celej Únie a v prípade, že tak nebudú robiť, musia očakávať sankcie. Som presvedčený, že je potrebné použiť všetky dostupné nástroje, aby Európska komisia nesponzorovala autokratov. Z Európskeho parlamentu vysielame jasný odkaz, že maďarská vláda musí zastaviť jej útok na európske hodnoty a že členské štáty musia brať vážne svoju zodpovednosť pri plnení si svojich povinností pri procedúre podľa článku 7.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Nechceme zo Slovenska druhé Maďarsko

Európska ľudová strana navrhuje diskusiu o situácii na Slovensku na budúcotýždňovom plenárnom zasadnutí. Podľa europoslanca …

Consent choices