vzdelavanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Európsky rok zručností má dať nový impulz aj celoživotnému vzdelávaniu

Komisia v nadväznosti na oznámenie predsedníčky Ursuly von der Leyenovej v prejave o stave Únie 2022 prijala jej návrh vyhlásiť rok 2023 za Európsky rok zručností.

Zelená a digitálna transformácia ponúkajú ľuďom a hospodárstvu EÚ nové príležitosti. Disponovať vhodnými zručnosťami dáva ľuďom možnosť ľahšie sa prispôsobiť zmenám na trhu práce a naplno sa angažovať v spoločenskom a demokratickom živote. Tak sa zaručí, že sa na nikoho nezabudne a že hospodárska obnova, ako aj zelená a digitálna transformácia budú pre všetkých primerané a férové. Pracovná sila vybavená zručnosťami, po ktorých je dopyt, zároveň prispieva k udržateľnému rastu, vedie k početnejším inováciám a zvýšeniu konkurencieschopnosti podnikov.

V súčasnosti však viac ako tri štvrtiny podnikov v EÚ uvádzajú ťažkosti pri hľadaní pracovníkov s potrebnými zručnosťami a najnovšie údaje Eurostatu naznačujú, že len 37 % dospelých sa pravidelne zapája do odbornej prípravy. Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti ukazuje, že 4 z 10 dospelých a každá tretia osoba, ktorá pracuje v Európe, nemajú základné digitálne zručnosti. Navyše už v roku 2021 chýbali ľudia v 28 profesiách – od stavebníctva a zdravotnej starostlivosti až po inžinierstvo a informačné technológie – čo je dôkazom rastúceho dopytu tak po vysokokvalifikovaných, ako aj nízkokvalifikovaných pracovníkoch. Ďalším aspektom je slabé zastúpenie žien v profesiách a štúdiách súvisiacich s technológiami, pričom len 1 zo 6 špecialistov v oblasti IT a 1 z 3 absolventov v oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky sú ženy.

V záujme podpory celoživotného vzdelávania členské štáty schválili sociálne ciele EÚ do roku 2030, ktoré rátajú s každoročným zapojením minimálne 60 % dospelých do odbornej prípravy, a zároveň predstavili svoj podiel účasti na dosahovaní tohto cieľa na vnútroštátnej úrovni. To je rovnako dôležité aj pri dosahovaní cieľa miery zamestnanosti na úrovni najmenej 78 % do roku 2030. V Digitálnom kompase 2030 je stanovený cieľ EÚ dosiahnuť do roku 2030 aspoň základné digitálne zručnosti u najmenej 80 % všetkých dospelých, pričom v EÚ by malo pracovať 20 miliónov odborníkov na IKT s tým, že by sa k práci na týchto miestach mali viac motivovať ženy.

Európsky rok zručností – podpora konkurencieschopnosti, angažovanosti a talentov

V rámci Európskeho roka zručností Komisia v spolupráci s Európskym parlamentom, členskými štátmi, sociálnymi partnermi, verejnými a súkromnými službami zamestnanosti, obchodnými a priemyselnými komorami, inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy a pracovníkmi a podnikmi spoločne navrhuje dať nový impulz celoživotnému vzdelávaniu, a to:

 • Podporou rozsiahlejších, efektívnejších a inkluzívnejších investícií do odbornej prípravy a zvyšovania úrovne zručností v snahe plne využiť potenciál európskej pracovnej sily a pomôcť ľuďom pri prechode z jedného pracovného miesta na druhé.
 • Zabezpečením toho, aby zručnosti zodpovedali potrebám trhu práce, a to aj spoluprácou so sociálnymi partnermi a podnikmi.
 • Zosúladením ambícií a nadobudnutých zručností ľudí s príležitosťami na trhu práce, zvlášť pokiaľ ide o zelenú a digitálnu transformáciu a oživenie hospodárstva. Osobitný dôraz sa bude klásť na aktiváciu väčšieho počtu ľudí na trhu práce, najmä žien a mladých ľudí, zvlášť takých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy.
 • Prilákaním ľudí z tretích krajín s požadovanými zručnosťami v EÚ, a to aj zlepšením možností vzdelávania a mobility a uľahčením uznávania ich kvalifikácií.

V záujme naplnenia týchto cieľov bude Komisia podporovať možnosti zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie, napríklad presadzovaním vhodných iniciatív vrátane možností finančnej podpory EÚ na uľahčenie ich využívania, realizácie a výsledkov v praxi. V celej EÚ budú zároveň prebiehať podujatia a osvetové kampane zamerané na podporu vzájomného učenia sa partnerov v procese zvyšovania úrovne nadobudnutých a získavania nových zručností. Cieľom navrhovaného Európskeho roka zručností je tiež pomôcť ďalej rozvíjať nástroje na získavanie informácií o zručnostiach a podporiť nástroje na zvýšenie transparentnosti a jednoduchšie uznávanie kvalifikácií vrátane kvalifikácií získaných mimo EÚ.

V záujme koordinácie príslušných činností na vnútroštátnej úrovni Komisia vyzýva členské štáty, aby vymenovali národného koordinátora pre Európsky rok zručností.

Iniciatívy EÚ na podporu rozvoja zručností

V prípade Európskeho roka zručností môžeme stavať na mnohých iniciatívach EÚ, ktoré už prebiehajú na podporu zručností a rozširovanie ich využívania:

 • Európsky program v oblasti zručností je rámcom pre spoluprácu v oblasti politiky zručností EÚ a bude aj naďalej pomáhať jednotlivcom a podnikom rozvíjať a uplatňovať väčší počet a kvalitnejších zručností.
 • V rámci programu v oblasti zručností sa do Paktu o zručnostiach doteraz prihlásilo viac ako 700 organizácií a vytvorilo 12 veľkých partnerstiev v strategických odvetviach s cieľom pomôcť zvýšiť úroveň zručností až 6 miliónom ľudí.
 • Štruktúrovaný dialóg s členskými štátmi na tému digitálneho vzdelávania a digitálnych zručností.
 • Komisia navrhla aj nové iniciatívy na riešenie nedostatku zručností v EÚ a zlepšenie spolupráce v oblasti migrácie. Spustenie platformy „Okruh talentov EÚ“ a partnerstiev zameraných na talenty s vybranými tretími partnermi pomôže zosúladiť zručnosti záujemcov o prácu v Európe s potrebami trhu práce. Ide o kľúčový cieľ, ktorý sa má dosiahnuť v rámci Nového paktu o migrácii a azyle.
 • Novom európskom inovačnom programe prijatom v júli sa navrhuje hlavná iniciatíva a súbor opatrení na vytvorenie tých správnych rámcových podmienok pre naše talenty.
 • Európskej stratégii pre univerzity prijatej v januári je navrhnutý súbor 50 opatrení ako kľúč k rozvoju zručností, ktoré sú na vysokej úrovni a nadčasové, pre širokú škálu študujúcich, vrátane tých v celoživotnom vzdelávaní, aby sa mohli stať kreatívnymi a kritickými mysliteľmi, riešiteľmi problémov a aktívnymi a zodpovednými občanmi.
 • Koalícia pre digitálne zručnosti a pracovné miesta v EÚ rieši nedostatok digitálnych zručností tým, že spája členské štáty, sociálnych partnerov, podniky, neziskové organizácie a vzdelávacie inštitúcie v snahe zvýšiť informovanosť a motivovať organizácie k prijímaniu rôznych opatrení na podporu odbornej prípravy v oblasti digitálnych zručností, ako napríklad záväzok ich sústavného zvyšovania.
Viac..  Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali na dôslednejšie uplatňovanie práv detí

Finančná podpora a pomoc EÚ pri investíciách do zručností

Na podporu investícií členských štátov do zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie sú k dispozícii značné finančné prostriedky, ako aj technická podpora zo strany EÚ vrátane:

 • Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) s rozpočtom viac ako 99 miliárd eur na roky 2021 – 2027, ktorý je hlavným nástrojom EÚ na investovanie do ľudí.
 • Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, z ktorého sa dajú podporovať reformy a investície členských štátov, a to aj v oblasti zručností a pracovných miest. V národných plánoch obnovy a odolnosti, ktoré doteraz Komisia a Rada schválili, je približne 20 % sociálnych výdavkov určených na „zamestnanosť a zručnosti“.
 • Programu Digitálna Európa, v ktorom je 580 miliónov eur určených na rozvoj pokročilých digitálnych zručností. Poskytuje strategické financovanie a okrem toho podporuje vytvorenie kvalifikovaného okruhu talentov digitálnych odborníkov a zároveň posilňuje spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ a zainteresovanými stranami v oblasti digitálnych zručností a pracovných miest.
 • Programu Horizont Európa, ktorý podporuje zručnosti výskumných pracovníkov, podnikateľov a inovátorov, najmä prostredníctvom akcií Marie Curie-SkłodowskejEurópskej rady pre inováciu a Európskeho technologického inštitútu.
 • Programu Erasmus+ s rozpočtom 26,2 mld. eur, z ktorého sa okrem iného podporuje osobný a profesijný rast vzdelávajúcich sa osôb, zamestnancov a inštitúcií odborného vzdelávania a prípravy financovaním činností v oblasti mobility a partnerstiev pre spoluprácu v celej Európe. Takisto sa z neho finančne podporujú aj európske univerzity, ktoré sú priekopníkmi rozvoja mikrocertifikátov pre odbornú prípravu, zvyšovanie úrovne kvalifikácií a rekvalifikáciu.

Medzi ďalšie programy, ktoré možno použiť na podporu rozvoja zručností, patria program InvestEUEurópsky fond na prispôsobenie sa globalizácii pre vysídlených pracovníkov, Európsky fond regionálneho rozvojaFond na spravodlivú transformáciuEurópsky zbor solidarityProgram pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE), Modernizačný fondNástroj technickej podpory a Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce.

Vyhlásenia členov kolégia:

Výkonná podpredsedníčka pre Európu pripravenú na digitálny vek Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti uviedla: „Ak chceme využiť technológie podľa našich predstáv, bez zručností to nepôjde. Riadiť si digitálny život – napríklad zaplatiť účty, poslať žiadosť o parkovacie povolenie atď. – to je niečo, čo sa ako občania musíme naučiť. Prinášať riešenia pre spoločnosť vďaka technológiám, ktoré nám pomáhajú v našom každodennom živote, si vyžaduje odbornosť. Ciele sme si už stanovili, teraz je čas ich naplniť. Európsky rok zručností nám pomôže zamerať sa v našom úsilí na to, aby sme ľuďom umožnili sa vzdelávať.“

Podpredseda pre podporu európskeho spôsobu života Margaritis Schinas dodáva: „Naša Únia je jedinečným priestorom slobody, hodnôt, príležitostí a solidarity na svete. Kľúčovou prioritou Európskeho roka zručností bude prilákať ľudí so zručnosťami, ktoré EÚ potrebuje, a to aj uľahčením uznávania ich kvalifikácií. Okrem toho bude možné zručnosti získané v Európe preniesť do iných krajín a Európa tak môže zohrávať významnú úlohu pri transfere poznatkov a nových vedomostí všade tam, kde sú najviac potrebné.“

Komisár pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolas Schmit povedal: „Zručnosti – to sú pracovné miesta, presnejšie kvalitné pracovné miesta. Počas Európskeho roka zručností máme príležitosť spojiť odbornú prípravu orientovanú na trh práce s nedostatkom pracovnej sily. Ak chceme zabezpečiť, aby bol prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo skutočne spravodlivý a inkluzívny, potrebujeme masívne a ihneď investovať do zručností ľudí. Som presvedčený, že rok 2023 ako Európsky rok zručností výrazne prispeje k pokroku v revolúcii zručností, ktorú v Európe potrebujeme.“

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová dodáva: „Vychádzajúc z úspechov Európskeho roku mládeže 2022 chceme na budúci rok vybaviť ľudí takými zručnosťami, ktoré zodpovedajú potrebám trhu práce. To bude možné len ruka v ruke s odbornou prípravou. Vďaka Európskemu roku zručností dokážeme podporiť rozsiahlejšie, efektívnejšie a inkluzívnejšie financovanie rekvalifikácie a zvyšovania úrovne zručností, ako aj odbornej prípravy tak, aby naše talenty mohli naplno rozvinúť svoj potenciál.“

Komisár pre vnútorný trh Thierry Breton doplnil: „Sila Európy je ukrytá v jej talentoch a myslím tým aj inžinierov, výskumných pracovníkov a podnikateľov. V záujme dosiahnutia cieľov Digitálneho desaťročia a Zelenej dohody chceme pomôcť našim podnikom, najmä tým malým a stredným, s hľadaním, odbornou prípravou a udržaním talentov. Vytvárame partnerstvá zamerané na zručnosti v oblasti priemyselných ekosystémov – od automobilového priemyslu cez letectvo a obranu až k cestovnému ruchu. Európsky rok zručností ešte viac akcentuje silu európskych zručností.“

Ďalšie kroky

Európsky parlament a Rada teraz návrh Komisie prerokujú a pri tom zohľadnia stanoviská Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov.

Súvislosti

Predsedníčka Komisie von der Leyenová vo svojom prejave o stave Únie v roku 2022 navrhla, aby sa rok 2023 stal Európskym rokom zručností s cieľom zvýšiť našu konkurencieschopnosť, lepšie zamerať naše investície, spolupracovať s podnikmi, zosúladiť ich potreby s ambíciami ľudí a prilákať talenty na náš kontinent. Návrh týkajúci sa Európskeho roka zručností je uvedený aj ako iniciatíva na rok 2023 vo vyhlásení o zámere k správe o stave Únie.

O mam

Odporúčame pozrieť

vzdelavaci-system

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy Európskej komisie za rok 2023

Čoraz viac mladých Európanov získava terciárne vzdelanie a priemerný počet osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku a odbornú …

Consent choices