skola
PHOTO: © European Union.

Európsky vzdelávací priestor – správa o pokroku

Komisia schválila správu o pokroku na ceste k vytvoreniu európskeho vzdelávacieho priestoru. V súčasnosti sa v EÚ realizuje 40 iniciatív zahŕňajúcich strategické politické opatrenia – od zmiešaného učenia až po vzdelávanie v záujme udržateľného rozvoja a európsku stratégiu pre univerzity – ako aj projekty financované EÚ, ako sú učiteľské akadémie, koalícia pre vzdelávanie v záujme klímy a centrá excelentnosti odborného vzdelávania a prípravy. 

Popri opatreniach na zvýšenie inkluzívnosti programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity sa nadväzuje aj na prácu expertných skupín, napríklad pre dezinformácie či kvalitné investície. Uvedenými iniciatívami sa vďaka spoločnému záväzku vytvoriť európsky vzdelávací priestor posilňujú opatrenia členských štátov. Toto prepojenie vnútroštátneho a celoúnijného prístupu sa ukázalo obzvlášť účinné pri riešení nových výziev, ktorým systémy vzdelávania a odbornej prípravy EÚ čelili v posledných dvoch rokoch: pandémia COVID-19 a prijímanie žiakov a učiteľov unikajúcich pred vojenskou agresiou Ruska na Ukrajine.

V Monitore vzdelávania a odbornej prípravy pripojenom k tejto správe sa uvádzajú príklady pokroku pri dosahovaní celoúnijných cieľov: predčasné ukončovanie školskej dochádzky klesá, zatiaľ čo dosiahnuté terciárne vzdelanie a účasť na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve sú na vzostupe. Zároveň sa však objavujú varovné signály, ktoré poukazujú na potrebu vyvíjať dlhodobé systematické úsilie o zlepšenie rovnosti vo vzdelávaní a riešenie nedostatku učiteľov. Vďaka programu Erasmus+, Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a fondom politiky súdržnosti EÚ sa odhaduje, že celkové výdavky EÚ na vzdelávanie a zručnosti v rokoch 2021 – 2027 sa v porovnaní s obdobím 2014 – 2020 strojnásobia.

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy 2022 – výsledky za Slovensko

Rovnosť
 • Rovnosť a inklúzia vo vzdelávaní sú na Slovensku dlhodobými výzvami.
 • S cieľom zlepšiť inkluzívnosť Slovensko plánuje nanovo vymedziť svoju koncepciu špeciálnych vzdelávacích potrieb a vypracovať katalóg oprávnených podporných opatrení a systém ich financovania.
 • Slovensko zároveň spustilo prvý plán vykonávania stratégie inkluzívneho vzdelávania.
 • Odstránenie segregácie rómskych detí vo vzdelávaní zostáva výzvou.
 • Slovensko plánuje vytvoriť systém na poskytovanie kapitálovej podpory a financovania.

Vzdelávanie a starostlivosť v ranom detstve

 • Miera účasti na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve zostáva nízka, ale Slovensko vykonáva opatrenia na zlepšenie. V roku 2020 bola na Slovensku miera účasti detí starších ako 3 roky na vzdelávaní a starostlivosti v ranom detstve 78,1 % (93 % EÚ).
 • Niektoré znevýhodnené deti čelili prekážkam pri absolvovaní povinného predškolského vzdelávania.
 • Slovensko podniká prvé kroky na zlepšenie dostupnosti a inkluzívnosti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti vo veku do 3 rokov. Miera zápisu detí mladších ako 3 roky do formálnej starostlivosti o deti alebo do vzdelávania je 4,8 %.
 • Slovensko prijalo integrovanú stratégiu v oblasti vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.
Školské vzdelávanie
 • Slovensko pripravuje reformu učebných osnov pre základné a nižšie sekundárne vzdelávanie, do ktorej je zapojená široká škála odborníkov a zainteresovaných strán.
 • Slovensko prijalo nový zákon o transformácii systému poradenstva a stratégiu celoživotného vzdelávania a poradenstva s cieľom zabrániť tomu, aby mladí ľudia predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu.
 • Slovensko uverejnilo svoj program digitalizácie vzdelávania do roku 2030.
 • Slovensko realizuje projekty na kompenzáciu strát vo vzdelávaní v dôsledku pandémie COVID-19.
 • Slovensko podniká kroky na racionalizáciu svojich verejných výdavkov a riadenia škôl.
 • Nízke platy učiteľov obmedzujú atraktívnosť učiteľského povolania a je výrazný nedostatok učiteľov.
 • Vykonali sa komplexné opatrenia na podporu detí a študentov utekajúcich pred vojnou na Ukrajine.
Odborné vzdelávanie a príprava a vzdelávanie dospelých
 • Slovensko zavádza reformy svojich systémov odborného vzdelávania a prípravy a vzdelávania dospelých s cieľom riešiť nesúlad medzi ponúkanými a požadovanými zručnosťami a ich nedostatok.
 • Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave nadobudla účinnosť 1. januára.
 • Slovensko prijalo svoju stratégiu celoživotného vzdelávania a poradenstva na roky 2021 – 2030 a prvý akčný plán na roky 2022 – 2024.
 • Riadenie systému vzdelávania dospelých je na Slovensku roztrieštené.
 • Slovensko plánuje začať individuálne vzdelávacie účty alebo podobné systémy poskytujúce dospelým nároky na odbornú prípravu podporované z fondov EÚ.
Vysokoškolské vzdelávanie
 • Miera dosiahnutého terciárneho vzdelania sa približuje priemeru EÚ, ale rodové rozdiely sa ešte viac prehĺbili.
 • Slovensko zmenilo svoj zákon o vysokoškolskom vzdelávaní s cieľom reformovať riadenie a zodpovednosť vysokoškolského vzdelávania.
 • Reforma systému zabezpečenia kvality napreduje dobre.
 • Slovensko prijalo stratégiu internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania do roku 2030.
Viac..  Bratislava získala ďalších 73 miliónov eur z Kohézneho fondu, pôjdu na električkovú trať

 

 

O mam

Odporúčame pozrieť

vzdelavaci-system

Monitor vzdelávania a odbornej prípravy Európskej komisie za rok 2023

Čoraz viac mladých Európanov získava terciárne vzdelanie a priemerný počet osôb, ktoré predčasne ukončili školskú dochádzku a odbornú …

Consent choices