Viktor Orbán a Eduard Heger. PHOTO: FB E. Heger

Europarlament trvá na tom, že EÚ musí zmraziť finančné prostriedky pre Maďarsko

Komisia a Rada by mali odolať tlaku Maďarska a pokračovať v prijímaní navrhovaných opatrení podmienenosti právneho štátu na pozastavenie kohéznych fondov EÚ.

V uznesení, ktoré bolo prijaté vo štvrtok 416 hlasmi za, pričom 124 bolo proti a 33 sa zdržalo hlasovania, poslanci uviedli, že 17 nápravných opatrení, o ktorých rokovala Komisia a Maďarsko, „nie sú dostatočné na riešenie existujúceho systémového rizika pre finančné záujmy EÚ“, a to ani vtedy, ak sa v plnej miere implementujú.

Poslanci vyzývajú členské štáty EÚ, aby prijali navrhované opatrenia v rámci nariadenia o podmienenosti „s cieľom chrániť rozpočet EÚ pred porušovaním zásad právneho štátu v Maďarsku“ a aby ich zrušili až po tom, ako maďarské nápravné opatrenia budú mať udržateľný účinok. „Ak budú tieto opatrenia v budúcnosti zrušené, Únia by mala pristúpiť k finančnej náprave“.

Pokiaľ ide o plán obnovy a odolnosti Maďarska, vyjadrujú poľutovanie nad tým, že z dôvodu vládnych opatrení finančné prostriedky na obnovu sa stále nedostali k maďarským občanom. Podľa EP pretrváva riziko zneužitia finančných prostriedkov EÚ v Maďarsku a Komisia by nemala schváliť maďarský plán obnovy a odolnosti, kým krajina v plnej miere nesplní všetky odporúčania v oblasti právneho štátu a všetky príslušné rozsudky Súdneho dvora EÚ a Súdu pre ľudské práva.

Tlak zo strany Maďarska a konečných príjemcov

Poslanci vyzývajú Komisiu a Radu, aby nepodľahli tlaku, ktorý na nich Maďarsko vyvíja tým, že blokuje kľúčové rozhodnutia EÚ, ako je makrofinančná pomoc vo výške 18 miliárd EUR pre Ukrajinu a globálna dohoda o minimálnej sadzbe dane z príjmov právnických osôb. Toto „zneužitie“ pravidla jednomyseľného hlasovania by nemalo mať žiadny vplyv na rozhodnutia týkajúce sa maďarského plánu obnovy a uplatňovania právnych predpisov o podmienenosti právneho štátu.

Parlament zdôrazňuje, že koneční príjemcovia finančných prostriedkov EÚ by nemali byť zbavení podpory z dôvodu nedostatočnej spolupráce ich vlády, a vyzýva Komisiu, aby našla spôsoby na prerozdelenie finančných prostriedkov EÚ prostredníctvom miestnych samospráv a mimovládnych organizácií.

Poslanci sa tiež sťažujú, že návrh na začatie uplatňovania nariadenia o podmienenosti voči Maďarsku už dávno meškal a nezachádza dostatočne ďaleko – prichádza „po dlhom oneskorení a s príliš obmedzeným rozsahom pôsobnosti“. Parlament naliehavo vyzýva Komisiu, aby prijala opatrenia aj v súvislosti s inými porušeniami právneho štátu, najmä tými, ktoré sa týkajú nezávislosti súdnictva.

Súvislosti

Komisia 18. septembra 2022 navrhla zmraziť finančné prostriedky EÚ pre Maďarsko vo výške 7,5 miliardy EUR, pričom poukázala na obavy týkajúce sa korupcie a priebehu verejného obstarávania po tom, ako v apríli spustila mechanizmus podmienenosti právneho štátu voči Maďarsku.

Po rokovaniach s Komisiou Maďarsko predložilo 17 nápravných opatrení, ako napríklad vytvorenie protikorupčnej pracovnej skupiny a zmeny svojich pravidiel verejného obstarávania s cieľom riešiť tieto obavy.

Rada musí do 19. decembra prijať rozhodnutie kvalifikovanou väčšinou na základe návrhu Komisie.

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Som rád, že Európska komisia na základe mechanizmu podmienenosti zmrazila Maďarsku financie z plánu obnovy v hodnote 7.5 miliardy EUR kvôli obavám z korupcie a problémom pri verejnom obstarávaní. Európska komisia dala Maďarsku čas na nápravu problémov, po ktorom opäť posudzuje riziká. Maďarsko žiaľ doteraz nespravilo dostatočné opatrenia a hrozba sprenevery európskych peňazí je stále aktuálna. Dúfam, že Európska komisia nepodľahne tlaku a bude trvať na dôslednom dodržiavaní pravidiel právneho štátu. Európska únia nie je bankomat, je spoločenstvom krajín, ktoré zdieľajú spoločné hodnoty a úlohou nás europoslancov je chrániť tieto hodnoty a chrániť európske peniaze, na ktoré sa všetci skladáme.“

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Za kľúčové v tejto otázke považujem, aby sa peniaze EÚ, ktoré sú pridelené Maďarsku, dostali k maďarským občanom, podnikom a samosprávam. Nemôžeme predsa trestať Maďarsko, jeho podniky a už vôbec nie jeho občanov za to, že podľa nás maďarská vláda nedostatočne pokročila v plnení predpísaných úloh v oblasti právneho štátu, ako to jasne uvádza Európska komisia. V prvom rade musíme zaistiť, aby peniaze našich daňových platcov nešli v rozpore s pravidlami EÚ do súkromných vreciek, ale aby z nich profitovali občania a ak nie sme o tom presvedčení, musíme nájsť spôsoby ako tieto peniaze dostať ku konečným príjemcom inak ako cez vládu. Na druhej strane ale vieme dobre, že tzv. Mechanizmus podmienenosti čerpania európskych prostriedkov dodržiavaním zásad právneho štátu nefunguje dobre a treba ho aplikovať lepšie. Musíme sa uistiť, či finančné záujmy a právo sú alebo nie sú dostatočne ochránené v Maďarsku a opäť, ak o tom nie sme presvedčení, musíme zaistiť, aby maďarská vláda urobila všetko, čo treba, aby sa tak stalo.“

Viac..  Rozšírenie a reforma EÚ: Poslanci žiadajú odvážne rozhodnutia

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Nemôžeme sa nechať vydierať. Pokiaľ Európska komisia uvoľní Maďarsku zdroje bez dostatočnej záruky, vznikne nebezpečný precedens, že transparentnosť a boj s korupciou vlastne nemyslíme vážne. Orbán sa vysmieva únii a povrchnými opatreniami „na oko“ sa snaží dopracovať k uvoľneniu prostriedkov. Sú to ale peniaze, ktoré sú určené na rozvoj slobodného života Maďariek a Maďarov, nie na obohacovanie Orbánovych oligarchických kamarátov. V Renew Europe preto aj navrhujeme, aby pozastavené fondy išli napokon priamo občianskej spoločnosti. Ak Komisia uhne od pevných zásad právneho štátu, dobrovoľne sa vzdá niekoľkoročného boja proti korupcii a bude strácať na kredibilite.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Právny štát v Maďarsku má podľa viacerých renomovaných organizácií väčšie nedostatky ako väčšina krajín v EÚ. Považujem preto za potrebné a užitočné, aby Rada vypracovala pre Maďarsko odporúčania, ako nedostatky v právnom štáte odstrániť. Podľa môjho názoru má EÚ právne nástroje na ich vymáhanie súdnou cestou a mala by ich využívať. Tak ako ich využíva štát, ktorý pri porušení predpisov zo strany starostu obce predsa nekráti obci príspevok z podielových daní. Ak poruší úniové predpisy štát, má dostať takisto pokutu, ale nemali by sme zastaviť financovanie stavby diaľnice cez tento štát.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Vítam, že Maďarsko predložilo Európskej komisii 17 opatrení, ktoré prijalo na riešenie problémov súvisiacich s presadzovaním zásad právneho štátu. Komisia teraz musí mať možnosť vykonávať svoje hodnotenia nezávisle, bez ideologického tlaku, aby sa zabezpečila ochrana peňazí európskych daňových poplatníkov. Splnenie podmienok je kľúčové pre to, aby Maďarsko konečne dostalo až 7,5 miliardy eur z fondov EÚ na riešenie sociálno-ekonomických dôsledkov COVID-19 a energetickej krízy.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Maďarsko pod hrozbou finančných sankcií predložilo celý rad reforiem a iniciatív, hlavne týkajúcich sa transparentnosti čerpania EÚ fondov a boja proti korupcii. Či tieto opatrenia budú postačujúce aj na riešenie fungovania právneho štátu a demokracie, ktoré EÚ dlhodobo namieta, ukáže čas a dôsledné monitorovanie v nastávajúcich mesiacoch, hlavne na strane Európskej komisie. Mám za to, že ak implementácia týchto reforiem nesplní očakávania, vtedy bude na mieste čerpanie fondov zastaviť. Myslím si, že je v bytostnom záujme Maďarska, aby k tomu nedošlo.“

Michal Šimečka (RE, SK) uviedol: „Viktor Orbán úplne cynicky zneužíva právo veta, aby si udržal svoj korupčný režim. Blokuje 18-miliardový balík pre ukrajinské nemocnice, školy a ľudí bez strechy nad hlavou – len preto, aby mu Európska komisia odblokovala miliardy z Fondu obnovy, zadržané za porušenie pravidiel demokracie a právneho štátu. Presne pred takýmito situáciami sme s kolegami z Renew Europe varovali roky. Verím, že sa poučíme a prejdeme na hlasovanie kvalifikovanou väčšinou. Európsku úniu už nikdy nesmie do kúta zatlačiť bezohľadnosť jediného politika, ktorého nezaujíma nič iné ako peniaze a vlastná moc.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Európsky parlament potrebuje záruky, že to Maďarsko s nápravnými opatreniami myslí naozaj vážne. Nemôžeme tolerovať korupciu a pochybné verejné obstarávania pri európskych prostriedkoch v žiadnom členskom štáte Európskej únie. S tým súvisí aj stav súdnictva a právneho štátu v krajine. Transparentnosť musí byť základom pri prerozdeľovaní európskych finančných zdrojov.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Demokracia a boj proti korupcii patria v Európe k tým najdôležitejším hodnotám. Predčasným uvoľnením eurofondov Orbánovi by Európska komisia zlyhala v očiach občanov Maďarska, a ostatných členských štátov, ktorí tieto hodnoty denne bránia. Nesmieme ich sklamať. V našej parlamentnej frakcii je zhoda na tom, aby sa pozastavené fondy EÚ posunuli priamo ľuďom, aby sa zabezpečilo, že maďarskí občania nebudú potrestaní za nevídanú korupciu viazanú na pôsobenie premiéra Orbána.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Štáty EÚ s výnimkou Maďarska vyzvali na okamžitú humanitárnu prestávku v Gaze

Štáty Európskej únie s výnimkou Maďarska v spoločnom pondelkovom vyhlásení vyzvali na okamžitú humanitárnu prestávku …

Consent choices