ludia
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Európska iniciatíva občanov: Európsky deň vynaloženia všemožného úsilia

Európska komisia  rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom Európsky deň vynaloženia všemožného úsilia (European Day of „Whatever it Takes“).

S odkazom na vyhlásenie bývalého prezidenta Európskej centrálnej banky Maria Draghiho z 26. júla 2012 sa v iniciatíve vyzýva na zavedenie Európskeho dňa vynaloženia všemožného úsilia ako „symbolického aktu paneuropeizmu“. Cieľom organizátorov je pripomínať si príklad funkčnej odolnosti EÚ a kľúčových schopností, ktoré jej inštitúcie, národy a spoločnosti potrebujú na to, aby dosahovali pokrok popri zvládaní viacerých kríz.

Keďže táto európska iniciatíva občanov spĺňa formálne podmienky, Komisia ju považuje za právne prípustnú. V tejto fáze sa Komisia ešte nevenovala obsahu návrhu.

Ďalší postup

Po dnešnej registrácii môžu organizátori v najbližších šiestich mesiacoch začať proces zbierania podpisov. Ak európska iniciatíva občanov získa do jedného roka milión vyhlásení o podpore pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov, Komisia sa ňou bude musieť zaoberať. Môže sa rozhodnúť, či žiadosti vyhovie alebo nevyhovie. Toto rozhodnutie musí Komisia odôvodniť.

Súvislosti

Európska iniciatíva občanov bola zavedená Lisabonskou zmluvou ako nástroj občanov na ovplyvňovanie tvorby politík. Oficiálne je k dispozícii od apríla 2012. Po formálnom zaregistrovaní európskej iniciatívy občanov môže touto formou milión občanov pochádzajúcich aspoň zo siedmich členských štátov EÚ vyzvať Európsku komisiu, aby navrhla právne akty v oblastiach, v ktorých má právomoc konať. Iniciatíva je prípustná, ak spĺňa tieto podmienky: 1. navrhovaná iniciatíva nesmie zjavne prekračovať rámec právomocí Komisie predložiť návrh právneho aktu; 2. nesmie predstavovať zjavné zneužitie práva, byť zjavne neopodstatnená ani šikanujúca; 3. ani nesmie byť zjavne v rozpore s hodnotami Únie.

Viac..  P. Donohoe: Európska ekonomika potrebuje rýchlejší rast

Komisii bolo doposiaľ doručených 120 žiadostí o začatie európskej iniciatívy občanov, pričom 96 z nich bolo prípustných, a teda splnilo podmienky registrácie. Dnešným rozhodnutím sa počet iniciatív zaregistrovaných v tomto roku zvyšuje na desať.

O mam

Consent choices