demograficke zmeny, rodina
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia navrhla nové pravidlá pre uznávanie rodičovstva medzi členskými štátmi

Európska komisia (EK) v stredu prijala návrh nariadenia, ktoré má na úrovni Európskej únie (EÚ) harmonizovať pravidlá medzinárodného práva súkromného týkajúce sa rodičovstva. Mal by zabezpečiť právnu zrozumiteľnosť pre všetky druhy rodín, ktoré sa nachádzajú v cezhraničnej situácii v rámci EÚ. Cieľom návrhu je chrániť základné práva detí, poskytnúť právnu istotu rodinám a znížiť právne náklady a záťaž pre rodiny, ako aj správne a súdne systémy členských štátov. Jedným z kľúčových aspektov návrhu je, že rodičovstvo určené v jednom členskom štáte EÚ by sa malo uznávať vo všetkých ostatných členských štátoch bez nejakého osobitného postupu, informuje EK v tlačovej správe.

Európske právo, tak ako ho vykladá Európsky súdny dvor, už stanovuje, že rodičovstvo určené v jednom členskom štáte by sa malo uznávať vo všetkých ostatných členských štátoch na účely ako napríklad prístup na územie, právo na pobyt, nediskriminácia v porovnaní so štátnymi príslušníkmi. To však neplatí pre práva vyplývajúce z vnútroštátneho práva. Zmienený návrh by mal umožniť, aby deti v cezhraničných situáciách mohli využívať práva vyplývajúce z rodičovstva podľa vnútroštátneho práva v takých veciach, ako je dedenie, výživné, právo starostlivosti alebo právo rodičov konať ako zákonný zástupca dieťaťa v školských alebo zdravotných záležitostiach.

Viac..  Týždeň v EP: Azyl a migrácia, umelá inteligencia, bezpečnosť hračiek a greenwashing  

Návrh stanovuje, ktoré súdy členských štátov majú právomoc konať vo veciach týkajúcich sa rodičovstva, pričom sa zabezpečuje najlepší záujem dieťaťa. Tiež definuje, že rozhodným právom pre určenie rodičovstva by spravidla malo byť právo štátu, v ktorom má obvyklý pobyt osoba, ktorá porodila. Dokument navrhuje uznávanie súdnych rozhodnutí a verejných listín, ktorými sa potvrdzuje alebo poskytuje dôkaz o určení rodičovstva, pričom rodičovstvo určené v jednom členskom štáte by sa spravidla malo uznávať vo všetkých ostatných členských štátoch bez akéhokoľvek osobitného postupu. Deti alebo ich zákonní zástupcovia by tiež na základe návrhu mohli požiadať členský štát, ktorý určil rodičovstvo, o európske osvedčenie o rodičovstve, ktorým môžu preukazovať rodičovstvo v ostatných členských štátoch.

Návrh musí ešte jednomyseľne prijať Rada EÚ po porade s Európskym parlamentom.

(SITA)

O mam

Consent choices