Protest vozíčkarov v Bruseli. PHOTO: Marek Plura.

Práva osôb so zdravotným znevýhodnením: Europarlament žiada zmenu paradigmy

Poslanci EP predložili svoje návrhy na ochranu práv osôb so zdravotným znevýhodnením a boj proti diskriminácii.

V správe prijatej v utorok 526 hlasmi za, pričom 10 bolo proti a 83 sa zdržalo hlasovania, poslanci navrhujú opatrenia, ktoré by obnovili sociálny, právny a politický rámec pre práva osôb so zdravotným znevýhodnením a pomohli odstrániť stereotypy, spochybňovanie ich schopností a mylné predstavy.

Požadujú systém, ktorý bude podporovať spoločenskú účasť, t. j. systém založený na prístupných komunitách, ktoré poskytujú potrebné služby a starostlivosť v súlade s európskou stratégiou pre oblasť zdravotného znevýhodnenia. Poslanci tiež požadujú, aby sa rozšírili výhody pripravovaného preukazu EÚ pre osoby so zdravotným znevýhodnením a aby jeho zavedenie bolo povinnosťou pre členské štáty, rovnako ako opatrenia pre inkluzívne hlavné vzdelávacie prostredie a zdravotnú starostlivosť.

Reforma a rozšírenie pravidiel EÚ

Prístup na trh práce je nevyhnutný, tvrdia poslanci Európskeho parlamentu. Komisia by mala vypracovať európsky právny rámec pre inkluzívne podniky a začať revíziu smernice o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní. Požadujú tiež, aby Komisia aktualizovala návrh smernice EÚ o rovnakom zaobchádzaní, ktorý členské štáty blokujú od roku 2008.

Parlament víta nadchádzajúci audit Európskeho dvora audítorov o tom, ako fondy EÚ pomáhajú zabezpečiť rovnosť, a naliehavo vyzýva Komisiu, aby pozastavila alebo vymohla platby v prípade porušenia základných práv, pričom zdôrazňuje, že žiadne segregované prostredie by nemalo dostávať finančné prostriedky EÚ.

Komplexná diskriminácia a vzorce násilia

Pridružená diskriminácia zdravotného znevýhodnenia na základe iných osobných vlastností (napr. rod, rasa, vek, náboženstvo alebo sexuálna orientácia) je pre poslancov kľúčovou obavou. Osobitne upozorňujú na rodovo motivované násilie, ako aj na odmietnutie prístupu k zariadeniam v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, na odmietnutie informovaného súhlasu, pokiaľ ide o užívanie antikoncepcie, a na nútenú sterilizáciu.

Poslanci tiež tvrdia, že osoby so zdravotným znevýhodnením musia mať rovnakú možnosť voliť a kandidovať vo voľbách. Pokiaľ ide o európskych občanov žijúcich v inej krajine EÚ, rozhodnutia o zbavení ich právnej spôsobilosti prijaté v členskom štáte ich pôvodu by nemali nevyhnutne viesť k tomu, že nie sú oprávnení byť volení a voliť tam, kde žijú, zdôrazňujú poslanci.

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa Anne-Sophie Pelletier (Ľavica, FR) uviedla: „Už príliš dlho sa v EÚ ignorujú ťažkosti osôb so zdravotným znevýhodnením. Sú to občania, ktorých práva sú každodenne porušované. Je najvyšší čas, aby sa to zmenilo, a som rada, že rozprava o tejto správe môže signalizovať pokrok smerom k skutočnej rovnosti pre všetkých.“

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Podporím uznesenie za rovnaké práva pre osoby so zdravotným postihnutím. Aj na Slovensku máme veľké resty voči záväzkom, ktoré sme prijali v medzinárodných dohovoroch. V znížení bariér na školách nám pomáha plán obnovy, no musíme urobiť oveľa viac pre nezávislý život a začlenenie zdravotne postihnutých spoluobčanov do spoločnosti a na trh práce.“

Miroslav Číž (S&D, SK) uviedol: „Ide o uznesenie, ktorého cieľom je lepšie využitie fondov a harmonizácia pravidiel v kontexte práv osôb so zdravotným postihnutím. Tu by som podotkol, že v Európskej únií je 87 miliónov osôb s určitou formou zdravotného postihnutia a z toho viac ako 24 miliónov osôb je ťažko zdravotne postihnutých. Dáta taktiež poukazujú na to, že tento počet stúpa so starnúcou populáciou. Aj preto treba nastaviť racionálny rámec a pripraviť systém na narastajúci počet ľudí so zdravotným postihnutím. Oceňujem túto iniciatívu, ktorá poukazuje aj na to, že ľudia so zdravotným postihnutím majú právo na nezávislý život a preto považujem za rozumné pracovať na systéme, ktorý umožní lepšie sociálne začlenenie a to prostredníctvom alternatív k ústavnej liečbe, ktorá prispieva k segregácií zdravotne postihnutých osôb.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Naše mestá, školy, pracoviská, či doprava stále nie sú plne prístupné ľuďom so zdravotným postihnutím. Stretávajú sa s množstvom predsudkov a diskrimináciou. Táto správa sa zameriava na veľmi dôležité oblasti, akými je aj prístup k reprodukčnému zdraviu, ktorý prináleží všetkým ľuďom bez rozdielu. Ďalej za dôležité považujem aj zahrnutie opatrení, ktoré majú zabezpečiť, že aj ľudia so zdravotným postihnutím môžu bez problémov voliť a byť volení a volené. Slovensko, ale aj Európa musia byť skutočným miestom rovnosti.“

Viac..  Europoslanec Vladimír Bilčík vysvetľuje svoj odchod od Demokratov

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Cieľ predloženej správy je iste pekný, odhodlanie lepšie monitorovať, využívanie finančných prostriedkov EÚ, aj to, aby boli politiky EÚ založené na dôkazoch, je správne. Cieľ vytvárať rámec pre inkluzívne podniky bez ďalších podrobností však nemôžem podporiť, aby sa nestalo, že na pomoc telesne postihnutým vynaložíme prostriedky a ich život sa neskvalitní vôbec. Spomeňme si na aféry sociálnych podnikov na Slovensku.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Správa za rovnaké práva pre osoby so zdravotným postihnutím sa veľmi komplexne zaoberala oblasťami, v ktorých ako EÚ, ale najmä členské štáty musíme pridať, aby sme docielili rovnaký prístup osôb so zdravotným postihnutím k vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti, spravodlivosti, ale aj na trh práce či k tovarom a službám. Oceňujem, že správa venovala dostatok priestoru aj nadchádzajúcej iniciatíve Európskeho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý by mala Komisia predstaviť budúci rok, a ktorý významne prispeje k uznávaniu postavenia osoby so zdravotným postihnutím naprieč EÚ a veľmi tak uľahčí mobilitu, ako aj prístup k službám či rôznym aktivitám.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Ľudia so zdravotným postihnutím musia mať v spoločnosti zabezpečené rovnaké práva a vytvorené podmienky k tomu, aby mohli viesť plnohodnotný život a realizovať sa. Stále pretrvávajúca covid pandémia poukázala na mnohé existujúce prekážky v tomto smere. Preto je nutné naďalej vyvíjať úsilie na ich odstraňovanie.“

Miroslav Radačovský (NI, SK) uviedol: „Je absolútnou povinnosťou všetkých inštitúcií zabezpečiť práva osôb so zdravotným postihnutím vo všetkých oblastiach spoločenského života v súlade s Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD). Preto podporím a stotožňujem sa so správou Výboru pre občianske práva, spravodlivosť a vnútorné veci. Viackrát sa na mňa obrátili občania SR pracujúci v EÚ s tým, že zdravotné postihnutie kvalifikované na území SR, napr. u ich detí, neakceptujú orgány iného členského štátu. Za zvlášť dôležité preto považujem výzvu adresovanú EK, aby urýchlila svoju prácu v otázke vzájomného uznávania zdravotného postihnutia pri voľnom pohybe takýchto osôb v rámci EÚ zo všetkých členských štátoch. Je potrebné, aby komisia čo najskôr predložila legislatívny návrh, týkajúci sa európskeho preukazu pre osoby so zdravotným postihnutím, ktorý by bol uznávaný všetkými národnými štátmi.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Vyspelosť jednotlivých spoločností a štátov môžeme dobre vidieť práve na prístupe k zdravotne znevýhodneným osobám a ich miere začlenenia do bežnej spoločnosti. Potrebné sú však konkrétne kroky a takým je napríklad vypracovanie európskeho právneho rámca pre inkluzívne podniky. Len úspešným začlenením zdravotne znevýhodnených osôb do bežného, a teda aj pracovného života, dokážeme búrať negatívne stereotypy.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Každodenný život osôb so zdravotným postihnutím je bohužiaľ nielen na Slovensku plný bariér, od fyzických a sociálnych potrieb cez začlenenie do školy alebo zamestnania až po všetky základné aspekty každodenného života. Skutočnú rovnosť však možno dosiahnuť len prostredníctvom konkrétnych a merateľných výsledkov, musíme prejsť od slov k činom.“

O mam

Odporúčame pozrieť

hemicycle

Rokovanie o zmenách v Štrasburgu: Otváranie základných zmlúv vyvolalo diskusiu

Otvorenie zakladajúcich zmlúv o Európskej únii ublíži menším členským krajinám a teda aj Slovensku. Europoslanci …

Consent choices