Zber odpadu: PHOTO: © EUROPEAN UNION 2011 - EP

Preprava odpadu: Europoslanci požadujú prísnejšie pravidlá EÚ

Europarlament v utorok prijal svoju rokovaciu pozíciu na rokovania s vládami EÚ o novom zákone o revízii postupov EÚ a kontrolných opatrení pri preprave odpadu.

Revidované právne predpisy by mali účinnejšie chrániť životné prostredie a ľudské zdravie a zároveň plne využívať príležitosti, ktoré ponúka odpad na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti obehového hospodárstva a hospodárstva s nulovým znečistením. V prijatom texte poslanci podporujú výslovný zákaz prepravy všetkých odpadov určených na zneškodnenie v rámci EÚ, okrem povolených a opodstatnených prípadov. Vývoz nebezpečného odpadu z EÚ do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, bude takisto zakázaný.

Vývoz odpadu, ktorý nie je nebezpečný, na zhodnotenie by bol povolený len tým krajinám, ktoré nie sú členmi OECD, ktoré vyslovia svoj súhlas a preukážu svoju schopnosť spracovať tento odpad udržateľným spôsobom. Poslanci chcú tieť zakázať vývoz plastového odpadu do krajín, ktoré nie sú členmi OECD, a postupne ukončiť jeho vývoz do krajín OECD do štyroch rokov. Parlament vyzýva na vytvorenie mechanizmu EÚ zameraného na riziká, ktorý by usmerňoval krajiny EÚ vykonávajúce inšpekcie s cieľom predchádzať nezákonnej preprave odpadu a odhaľovať ju.

Ďalšie podrobnosti o navrhovaných opatreniach Parlamentu sú k dispozícii tu.

Po rozprave v pléne v pondelok večer bola správa prijatá v utorok 594 hlasmi za, pričom 5 bolo proti a 43 sa zdržalo hlasovania.

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa Pernille Weiss (EPP, DK) uviedla: „Naša ambiciózna pozícia v nadchádzajúcich rokovaniach s členskými štátmi bola práve schválená veľkou väčšinou v pléne. Musíme premeniť odpad na zdroje na spoločnom trhu, a tým sa lepšie starať o naše životné prostredie a konkurencieschopnosť. Nové pravidlá nám tiež uľahčia boj proti trestnej činnosti v oblasti odpadu v EÚ aj mimo nej. A so zákazom vývozu plastového odpadu, ktorý navrhujeme, presadzujeme oveľa inovatívnejšie a obehové hospodárstvo kdekoľvek ide o plasty. Je to skutočná výhra pre ďalšie generácie.“

Ďalší postup

Europoslanci sú pripravení začať rokovania s členskými štátmi EÚ.

Súvislosti

Komisia 17. novembra 2021 predložila návrh na reformu pravidiel EÚ týkajúcich sa prepravy odpadu, ktorým sa stanovujú postupy a kontrolné opatrenia pre prepravu odpadu v závislosti od jeho pôvodu, miesta určenia a prepravnej trasy, druhu prepravovaného odpadu a druhu nakladania s odpadom, ktorý sa uplatňuje pri jeho príchode na miesto určenia.

V roku 2020 dosiahol vývoz odpadu z EÚ do krajín mimo EÚ 32,7 milióna ton, čo predstavuje približne 16 % svetového obchodu s odpadom. Okrem toho sa medzi krajinami EÚ každoročne prepravuje približne 67 miliónov ton odpadu.

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Takmer každý mesiac sa zo slovenských médií dozvedáme o nelegálnom pokuse o dovoz odpadu z iných krajín EÚ. Obchodovanie s odpadmi má jasné pravidlá, no ich obchádzanie a porušovanie zločincom prináša obrovské zisky. Vítam preto sprísnenie celoeurópskych pravidiel, ktoré uľahčí cezhraničnú výmenu informácií, aby sme ľahšie kontrolovali a odhaľovali nezákonné nakladanie s odpadmi. Odmenou nám bude čistejšie životné prostredie a zdravie ľudí na Slovensku.“

Robert Hajšel (S&D, SK) uviedol: „Ak to myslíme s klimatickými cieľmi a znižovaním emisií skutočne vážne, nemôžeme sa ďalej tváriť, že 32,7 milióna ton odpadu, ktorý sme v roku 2020 vyviezli z EÚ, a s ním súvisiace emisie, sa nás za hranicami už netýkajú. Plne preto podporujem sprísnenie pravidiel týkajúcich sa prepravy a spôsobu nakladania s odpadom, ktoré musia byť v súlade s environmentálnymi požiadavkami, ako aj zavedenie náležitých trestov za nelegálne obchodovanie, ktoré patrí medzi najrozšírenejšie ekologické zločiny. Aj prostredníctvom prostriedkov z Plánu obnovy by mali krajiny podporiť cirkulárnu ekonomiku na území EÚ a zároveň zabezpečiť, aby odpad, ktorý nie je možné inak zrecyklovať, bolo možné efektívne využiť ako zdroj energie.“

Viac..  Ivan Štefanec: Slovenským podnikateľom a farmárom dokážeme pomôcť z prostriedkov EÚ

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Odpad je hodnotným zdrojom, a je preto nelogické, aby sme odpad prevážali naprieč Európou, či dokonca vyvážali do tretích krajín. V prvom rade, musíme tvorbu odpadu znižovať, a opätovne využívať výrobky, aby sa nestali odpadom a samozrejme všetko čo ako odpad skončí recyklovať. Skládky a spaľovne majú byť tým, čomu sa vyhýbame v čo najväčšej miere a odpad by sme mali zhodnocovať ako surovinu. Musíme však dbať o to, aby sa v recyklovaných výrobkoch nenachádzali toxické látky, ktoré ohrozujú naše zdravie. Minulý rok schválil Európsky parlament moju správu o perzistentných organických polutantoch, a naďalej budem pracovať na tom, aby odpadu vznikalo menej, a aby sme s ním nakladali zodpovedne voči prírode, nášmu zdraviu, a napokon aj ekonomike.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Som za zjednodušenie prepravy odpadu v EÚ a podporujem, aby bol odpad spracovaný ekologicky. Mám však problém s tým, že Komisia nezdôvodnila, prečo chce (de facto) zakázať prepravu odpadu určeného na likvidáciu z jedného členského štátu EÚ do iného. Komisia by mala zdôvodniť, prečo chce obmedziť odvoz odpadu tam, kde sa dá zlikvidovať efektívnejšie.“

Peter Pollák (EPP, SK) uviedol: „Je nutné, aby dovoz, vývoz či tranzit odpadu podliehal oveľa striktnejším kontrolám či už v rámci EÚ alebo z EÚ. Je predsa nemysliteľné, aby sa jedna krajina stala smetiskom pre druhú, či africký kontinent smetiskom pre európsky. Recyklácia odpadu musí v tomto zmysle dostať zelenú.“

Miroslav Radačovský (NI, SK) uviedol: „Stotožňujem sa predovšetkým so zavádzaním prísnejších pravidiel pre vývoz odpadu mimo EÚ, ako aj zvýšenej prevencie pri odhaľovaní nezákonnej prepravy. Sankcie by v tomto smere mali byť čo najprísnejšie.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Medzi krajinami EÚ sa prepraví každý rok približne 67 miliónov ton odpadu. Potrebujeme celý tento proces stransparentniť, vymieňať si efektívnejšie informácie v boji s nezákonnou prepravou, chrániť ľudské zdravie a tiež životné prostredie. Revidované pravidlá pomôžu okrem hospodárstva s nulovým znečistením aj obehovému hospodárstvu.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Plné využitie odpadu ako zdroja materiálov by malo byť jedným zo základných prvkov nášho prechodu na obehové hospodárstvo a som rád, že v legislatíve napredujeme. Je to ďalší dôležitý krok v boji proti znečisteniu životného prostredia odpadmi, prechodu na obehové hospodárstvo a pri dosahovaní cieľov Európskej zelenej dohody. Najväčšie zmeny nastanú vo vývoze odpadov mimo Únie. Chceme vývoz obmedziť len do krajín, ktoré preukážu, že s odpadom nakladajú udržateľne a efektívne. To vyžaduje presné pravidlá, ale aj dôsledné inšpekcie a sankcie v prípade obchádzania pravidiel. Hlavným cieľom má byť nastavenie odpadového hospodárstva tak, aby sme vzniku odpadu predchádzali, vzniknutý odpad vrátane existujúcich skládok čo najefektívnejšie využili ako zdroj vzácnych materiálov a neprenášali zodpovednosť za náš odpad na tretie krajiny.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Príde mi zvrátené považovať tohtoročné mláďatá medveďa za ohrozenie života a zdravia obyvateľstva

Nie, nejdem hrať na city, nechcem vyvolávať emócie, len mi príde zvrátené považovať tohtoročné mláďatá …

Consent choices