vlajky EÚ
PHOTO: redakcia/dub.

Eurofondy podporili MSP, zamestnanosť miliónov ľudí a výrobu čistej energie

V rokoch 2014 – 2020 sa z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) investovalo spolu 731 miliárd EUR. Z toho 535 miliárd EUR pochádzalo z fondov  a bolo určených na podporu trvalej sociálno-ekonomickej konvergencie, územnej súdržnosti, sociálnej Európy a plynulej zelenej a digitálnej transformácie.

Vyplýva to zo súhrnnej správy o implementácii EŠIF za rok 2022, ktorú prijala Komisia.

V správe sa uvádzajú výsledky EŠIF na konci roka 2021:

 • podporu získali viac ako 4 milióny malých a stredných podnikov,
 • pomoc pre 55,2 milióna ľudí prostredníctvom opatrení zameraných na zamestnanosť, sociálne začlenenie alebo zručnosti a vzdelávanie,
 • kapacita na výrobu energie pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov sa navýšila o viac ako 3 600 megawatthodín/rok a ročná spotreba primárnej energie vo verejných budovách sa znížila o 2,6 terawatthodín/rok (čo zodpovedá ročnej spotrebe elektrickej energie 720 000 domácností),
 • podporu získalo 2,3 milióna projektov zameraných na poľnohospodársky sektor a vidiecke malé a stredné podniky, ktoré sa tak stali konkurencieschopnejšími a mohli vytvárať pracovné miesta vo vidieckych oblastiach,
 • v odvetví rybolovu a akvakultúry sa zachovalo 44 000 pracovných miest a vytvorilo sa viac ako 6 000 nových pracovných miest.

EŠIF boli takisto v prvej línii podpory poskytovanej členským štátom a regiónom pri riešení pandémie COVID-19 a jej hospodárskych dôsledkov.

Vzhľadom na núdzovú zdravotnú situáciu sa v politike súdržnosti zaviedla dočasná flexibilita. Členské štáty tak získali možnosť prerozdeliť nevyčerpané finančné prostriedky z fondov politiky súdržnosti do prioritných oblastí, ako sú zdravotná starostlivosť, režim skráteného pracovného času a podpora malých a stredných podnikov.

Európske štrukturálne a investičné fondy boli od vypuknutia pandémie v rokoch 2020 až 2021 využívané na pokrytie vznikajúcich potrieb zdravotníckych zariadení, výskumných pracovníkov, vlastníkov podnikov, zamestnancov a zraniteľných osôb. Európske štrukturálne a investičné fondy okrem toho pomohli školiť milióny ľudí s nízkou kvalifikáciou, pričom mnohí z nich získali formálnu kvalifikáciu.

Viac..  Europoslankyňa Miriam Lexmann: Ak občania vnímajú problém, treba sa ním zaoberať

Európske štrukturálne a investičné fondy mali zásadný význam pri podpore opatrení v oblasti energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie, obnovy budov a integrácie trhov ako kľúčových hnacích síl energetickej bezpečnosti EÚ. Politika súdržnosti pomohla členským štátom a regiónom čeliť energetickej chudobe a zároveň znížiť emisie skleníkových plynov a vytvoriť udržateľné pracovné miesta v stavebníctve.

Súvislosti

Uverejňovanie výročnej súhrnnej správy o implementácii EŠIF v období 2014 – 2020 je povinnosť, ktorá vyplýva z článku 53 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013. V tohtoročnej správe je uvedený vývoj finančnej implementácie EŠIF za obdobie 2014 – 2020 konca roka 2021. Finančné obdobie 2014 – 2020 sa končí na konci roka 2023 podľa tzv. pravidla N+3.

EŠIF patria k najväčším investičným nástrojom financovaným z rozpočtu EÚ, z ktorých sa podporuje územná, hospodárska a sociálna súdržnosť európskych regiónov, ako aj ich odolnosť a obnova po kríze, ktorej čelili v posledných rokoch.

Tieto fondy zahŕňajú:

EŠIF sledujú tieto politické ciele:

 • výskum a inovácie,
 • digitálne technológie,
 • podpora nízkouhlíkového hospodárstva,
 • udržateľné riadenie prírodných zdrojov,
 • malé podniky,
 • inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast,
 • zamestnanosť, lepšie vzdelávanie a odborná príprava,
 • posilňovanie inštitucionálnej kapacity verejnej správy,
 • mestský rozvoj a územná spolupráca (Interreg).

O mam

Odporúčame pozrieť

MIRRI pridáva regiónom z eurofondov vyše 200 miliónov eur

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) presunulo celú svoju alokáciu priamo na …

Consent choices