europsky parlament
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Obvinenia z korupcie: Europoslanci chcú ambiciózne zmeny a rýchly pokrok

Europoslanci žiadajú o ďalšie reformy, ktoré vychádzajú z reforiem oznámených Konferenciou predsedov, a požadujú rýchle zriadenie nezávislého etického orgánu EÚ. Parlament vo štvrtok prijal dve uznesenia o otázke transparentnosti a integrity v rozhodovacom procese EÚ.

Potrebné sú zásadné a okamžité reformy

V nadväznosti na opatrenia, ktoré Parlament požadoval v decembri 2022, a vítajúc nedávne rozhodnutie predsedníčky Parlamentu a vedúcich predstaviteľov politických skupín ako nevyhnutný prvý krok, poslanci opätovne zdôraznili, že prejavia „nulovú toleranciu voči korupcii v akejkoľvek forme a na akejkoľvek úrovni“ a trvajú na tom, že Parlament musí v tejto súvislosti preukázať „nespornú jednotu a neochvejné odhodlanie“. V uznesení uvádzajú oblasti, v ktorých sú potrebné ďalšie zlepšenia, a to:

·  Lepšie vykonávanie kódexu správania vrátane finančných sankcií v prípade porušenia, ako aj stanovenie viacerých činností, ktoré možno sankcionovať a zákaz akýchkoľvek odmeňovaných činností, ktoré by mohli viesť ku konfliktu záujmov s poslaneckým mandátom;

·  Proces schvaľovania ciest platených tretími krajinami a dodatočné preverovanie asistentov poslancov a zamestnancov Parlamentu pracujúcich v citlivých oblastiach politiky, najmä v oblasti zahraničných vecí, bezpečnosti a obrany;

·  Poradný výbor pre správanie poslancov by sa mal zreformovať tak, aby plnil úlohu nezávislého etického orgánu EÚ dovtedy, kým tento nebude zriadený;

·  Majetkové priznania poslancov na začiatku a na konci každého mandátu;

·  Primerané zdroje pre register transparentnosti a povinnosť poslancov, ale aj ich zamestnancov a zamestnancov Parlamentu nahlásiť pracovné stretnutia s diplomatmi z tretích krajín, kde by mali aktívnu úlohu a jasný a bezprostredný vplyv na prácu Parlamentu, okrem prípadov, kedy by to mohlo ohroziť zapojených alebo verejný záujem;

·  Vnútorné pravidlá by sa mali zosúladiť so smernicou o oznamovateľoch; a

·  Opatrenia prijaté v súvislosti s predstaviteľmi Kataru by sa mali rozšíriť aj na predstaviteľov Maroka.

Prísna kontrola financovania mimovládnych organizácií

Parlament konštatuje, že mimovládne organizácie boli údajne použité ako subjekty zahraničného zasahovania, a naliehavo vyzýva na revíziu existujúcich nariadení s cieľom zvýšiť transparentnosť ich správy, rozpočtu, zahraničného vplyvu a osôb s významnou kontrolou. Zdôrazňuje, že mimovládne organizácie, ktoré dostávajú peniaze od aktérov, ktorí sa nemusia zaregistrovať do registra transparentnosti (napr. tretie krajiny), musia zverejniť aj zdroje svojho financovania, a žiada, aby v prípade, že tieto informácie nezverejnia, nedostali verejné finančné prostriedky EÚ.

Parlament tiež vyzýva tiež na komplexné finančné predbežné preverovanie predtým, ako sa mimovládna organizácia zapíše do registra transparentnosti EÚ, aby sa uverejnili všetky zmluvy s Komisiou a aby sa jasne vymedzilo, ktoré mimovládne organizácie sa môžu zaregistrovať a ktoré sú oprávnené na získanie finančných prostriedkov EÚ. Napriek tomu vyjadruje poľutovanie nad tým, že korupčný škandál „spustil pomýlenú ohováračskú kampaň“ proti mimovládnym organizáciám a šíri dezinformácie o nedostatočnej transparentnosti ich financovania, pričom opätovne zdôraznil svoju neochvejnú podporu organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré sa vyjadrujú za ľudské práva a životné prostredie pri plnom dodržiavaní pravidiel.

Viac..  Ivan Štefanec: Deti musia byť pred nebezpečnými hračkami dostatočne chránené

Poslanci tiež chcú, aby výbor ING2 a iné zodpovedné orgány pred letom zrevidovali etické pravidlá Parlamentu. Uznesenie bolo prijaté 401 hlasmi za, pričom 3 hlasy boli proti a 133 sa hlasovania zdržalo.

Žiadne ďalšie oneskorenia pre nezávislý etický orgán

Parlament opätovne vyzýva na vytvorenie nezávislého etického orgánu pre inštitúcie EÚ na základe návrhov poslancov zo septembra 2021 s cieľom obnoviť dôveru občanov. Návrh Komisie by mal byť predložený do marca a rokovania by sa mali ukončiť do letnej prestávky, tvrdia poslanci. Tento orgán by mal jasne rozlišovať medzi trestnými činmi, porušeniami inštitucionálnych pravidiel a neetickým správaním. Zohrával by kľúčovú úlohu pri ochrane oznamovateľov v rámci inštitúcií EÚ, pričom by pracoval komplementárnym spôsobom s inými orgánmi EÚ, ako je úrad pre boj proti podvodom (OLAF), prokuratúra (EPPO), ombudsman a Európsky dvor audítorov.

Uznesenie bolo prijaté 388 hlasmi za, pričom 72 hlasovalo proti a 76 sa hlasovania zdržalo.

Súvislosti

Podpredsedníčka Komisie Jourová vo svojom prejave na plenárnom zasadnutí 14. februára 2023 oznámila, že Komisia v nasledujúcich týždňoch predloží návrh na zriadenie nezávislého etického orgánu, ktorého cieľom bude pokryť všetky inštitúcie a orgány uvedené v článku 13 Zmluvy o EÚ.

O mam

Odporúčame pozrieť

Eurobarometer: Európania odmietajú korupciu; Slováci ju silno pociťujú

Výsledky júlového prieskumu Eurobarometra ukázali, že 64 percent Európanov si myslí, že korupcia je neprijateľná …

Consent choices