Rybia farma. PHOTO: © European Union 2013

Rybolov a akvakultúra: prechod na čistú energiu v záujme väčšej udržateľnosti

Komisia predložila balík opatrení s cieľom zlepšiť udržateľnosť a odolnosť odvetvia rybolovu a akvakultúry EÚ. Tento balík obsahuje štyri prvky: Oznámenie o energetickej transformácii v odvetví rybolovu a akvakultúry EÚAkčný plán na ochranu a obnovu morských ekosystémov pre udržateľný a odolný rybolovOznámenie o súčasnosti a budúcnosti spoločnej rybárskej politiky a Oznámenie o spoločnej organizácii trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry

Hlavným cieľom opatrení je podporiť využívanie čistejších zdrojov energie a znížiť závislosť od fosílnych palív, ako aj znížiť vplyv tohto odvetvia na morské ekosystémy. Navrhované opatrenia sa budú vykonávať postupne, aby sa im odvetvie mohlo prispôsobiť. „Pakt o rybárstve a oceánoch“ podporí aj úplné vykonávanie spoločnej rybárskej politiky (SRP) v koordinácii s členskými štátmi a zainteresovanými stranami v oblasti rybného hospodárstva vrátane rybárov, organizácií výrobcov, regionálnych poradných rád, civilnej spoločnosti a vedcov. Cieľom návrhov je tiež spraviť z tohto odvetvia atraktívne pracovné miesto pre mladšie generácie.

Odvetvie rybolovu a akvakultúry s nulovou bilanciou emisií do roku 2050

Súčasná závislosť odvetvia od fosílnych palív je nielen neudržateľná z hľadiska životného prostredia, ale vedie aj zraniteľnosti odvetvia voči zvyšovaniu cien energie. Keď sa ceny palív v rokoch 2021 a 2022 zvýšili, mnohé plavidlá zostali v prístave a odvetvie potrebovalo finančnú podporu, keďže veľká časť rybárskej flotily EÚ nebola schopná pokryť prevádzkové náklady. Akvakultúra bola podobne vystavená vyšším cenám paliva aj krmiva a aj tomuto odvetviu EÚ poskytla finančnú podporu.

Komisia dnes navrhuje znížiť závislosť od fosílnych palív a zamerať sa na klimaticky neutrálne odvetvie rybolovu a akvakultúry v súlade s jedným z cieľov Európskej zelenej dohody, a to dosiahnuť klimatickú neutralitu v EÚ do roku 2050. Navrhuje opatrenia, ktoré majú podporiť toto odvetvie pri urýchlení jeho energetickej transformácie, a to zlepšením palivovej účinnosti a prechodom na obnoviteľné, nízkouhlíkové zdroje energie.

Jedným z kľúčových opatrení je partnerstvo v oblasti energetickej transformácie pre rybolov a akvakultúru EÚ. Združí všetky zainteresované strany, a to aj v oblasti rybolovu, akvakultúry, stavby lodí, prístavov, energetiky, mimovládnych organizácií, vnútroštátnych a regionálnych orgánov, aby spoločne čelili výzvam spojeným s energetickou transformáciou tohto odvetvia. Komisia bude pracovať aj na odstránení nedostatkov v prenose technológií z výskumu a inovácií do praxe, podporovať rozvoj zručností pracovnej sily a zlepšovať podnikateľské prostredie, a to aj pokiaľ ide o možnosti financovania a informovanosti.

Ochrana morských ekosystémov pre udržateľný rybolov

Zmena klímy, strata biodiverzity a znečistenie oceánov ohrozujú udržateľnosť zdrojov rybolovu a akvakultúry. Komisia predkladá akčný plán pre morské prostredie s cieľom posilniť príspevok SRP k environmentálnym cieľom EÚ a znížiť negatívny vplyv rybolovných činností na morské ekosystémy, predovšetkým v dôsledku narušenia morského dna, vedľajších úlovkov citlivých druhov a účinkov na morské potravové siete. Zdravé morské prostredie so zdravými populáciami rýb a bohatou biodiverzitou je jediným spôsobom, ako zabezpečiť prosperujúcu budúcnosť pre rybárske komunity EÚ v strednodobom a dlhodobom horizonte.

Akčný plán prispieva k plneniu stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 a k jej záväzku právne a účinne ochraňovať 30 % našich morí, pričom jedna tretina z nich je prísne chránená. Na splnenie tohto cieľa Komisia vyzýva členské štáty, aby prijali ochranné opatrenia v oblasti rybolovu s cieľom účinne chrániť a spravovať chránené morské oblasti, a to s jasným harmonogramom. Toto úsilie by malo zahŕňať ochranu neresísk a miest odchovu, zníženie miery rybolovnej úmrtnosti a obnovu kľúčových oblastí pre citlivé druhy a biotopy.

Plán sa zameriava aj na zníženie vplyvu rybolovu na stav morského dna. Zásadný význam má naliehavá ochrana a obnova biotopov morského dna v chránených morských oblastiach, a to vzhľadom na ich význam ako oblastí morskej biodiverzity EÚ a na dôležitú úlohu ako úložísk modrého uhlíka v morských biotopoch, ktorú zohrávajú v boji so zmenou klímy. Komisia preto vyzýva členské štáty, aby navrhli spoločné odporúčania a prijali vnútroštátne opatrenia na postupné ukončenie rybolovu mobilným dnovým výstrojom vo všetkých chránených morských oblastiach najneskôr do roku 2030 a aby ho neumožňovali v žiadnych novovytvorených chránených morských oblastiach. Prvé opatrenia by sa mali prijať už do marca 2024, a to pre oblasti sústavy Natura 2000 na základe smernice o biotopoch, ktorou sa ochraňujú morské dná a morské druhy.

Viac..  Dôvera v ekonomiku eurozóny aj celej EÚ v júni mierne klesla

V akčnom pláne sa navrhujú aj opatrenia na zvýšenie selektívnosti rybárskeho výstroja a praktík a na zníženie náhodných úlovkov a druhov ohrozených vyhynutím a vypracovanie harmonogramu s cieľom pomôcť členským štátom uprednostniť tie druhy, ktoré potrebujú ochranu najviac. Keďže oceány a moria pokrývajú 71 % zemského povrchu a viac ako 65 % územia EÚ, dnešný akčný plán bude tiež súčasťou príspevku EÚ k vykonávaniu nedávno schválenej dohody o rámci pre biodiverzitu po roku 2020.

„Pakt o rybárstve a oceánoch“ na podporu vykonávania spoločnej rybárskej politiky

Spoločná rybárska politika predstavuje aj naďalej primeraný právny rámec na riešenie výziev, ktorým čelí rybárstvo EÚ a moria, od ktorých závisí, pričom odvetviu rybárstva poskytuje potrebnú stabilitu a EÚ umožňuje ísť príkladom pri presadzovaní udržateľného rybárstva na celom svete. Tri hlavné zásady, na ktorých je politika založená, sú v súčasnosti stále relevantné: environmentálna, sociálna a hospodárska udržateľnosť, účinná regionálna spolupráca a prijímanie rozhodnutí na základe vedeckých poznatkov. Aby sme však SRP mohli plne implementovať, ostáva viacero výziev a na zníženie vplyvu rybolovu a akvakultúry na životné prostredie a klímu je potrebná rýchlejšia a štrukturálnejšia transformácia. Tá je potrebná na obnovu zdravého morského prostredia a zaistenie potravinovej bezpečnosti, ako aj na pomoc odvetviu, aby sa stalo odolnejším, viac energeticky efektívnym a aby rýchlo prispelo ku klimatickej neutralite. To prispeje k úspore nákladov na palivá a využívaniu zelenej energie.

S cieľom vytvoriť jednotnú víziu budúcnosti odvetvia rybolovu a akvakultúry, potvrdiť spoločný záväzok plne vykonávať SRP a začať diskusie medzi riadiacimi pracovníkmi v oblasti rybárstva a zúčastnenými stranami o zabezpečení fungovania v budúcnosti v otázke sociálnej aj environmentálnej odolnosti Komisia navrhuje „Pakt o rybárstve a oceánoch“, ktorá spojí všetky zainteresované strany. „Pakt o rybárstve a oceánoch“ otvára novú fázu dialógu a spolupráce medzi Komisiou a všetkými zainteresovanými stranami v oblasti rybného hospodárstva. Vytvorí spoločné chápanie cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť, a v prípade potreby pomôže prispôsobiť politiku.

Súvislosti

V roku 2020 bolo v komerčnom rybolove EÚ zamestnaných 124 630 ľudí a v akvakultúre 57 000 ľudí. Cieľom spoločnej rybárskej politiky (SRP) je zabezpečiť dlhodobú environmentálnu, hospodársku a sociálnu udržateľnosť rybolovu a akvakultúry, dostupnosť dodávok potravín a primeranú životnú úroveň rybolovných a akvakultúrnych komunít. Desať rokov po reforme spoločnej rybárskej politiky Komisia podáva správu o fungovaní tejto politiky, ako aj o spoločnej organizácii trhov. Zároveň využíva príležitosť, aby stanovila svoju víziu udržateľného rybárstva budúcnosti. 

O mam

Odporúčame pozrieť

rybolovne kvoty

Boj proti nezákonnému rybolovu: Komisia označila nespolupracujúcu krajinu

Európska komisia sa rozhodla označiť Kamerun za nespolupracujúcu krajinu v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) …

Consent choices