Siegfried Muresan /vpravo/, podpredseda frakcie ľudovcov /EPP/ a Ivan Štefanec /vľavo/, vedúci slovenskej delegácie ľudovcov /EPP/ v Európskom parlamente.

Podpredseda frakcie ľudovcov Muresan a vedúci delegácie Štefanec o pláne obnovy: Nepremárnite príležitosť

V rámci podujatia „Cesta k obnove“, za ktoré zodpovedá Poslanecký klub Európskej ľudovej strany v Európskom parlamente, sa v Košiciach stretávame s primátormi, sociálnymi partnermi a európskymi predstaviteľmi s rozhodovacou právomocou, aby sme zhodnotili plnenie Národného plánu obnovy a odolnosti Slovenska.

Nástroj Európskej únie na obnovu a odolnosť (RRF) bol zriadený na podporu členských štátov v ich úsilí zotaviť sa z ničivých ekonomických dopadov pandémie COVID-19. Tak ako mnohé iné krajiny, aj Slovensko s nadšením prijalo možnosť získať významnú finančnú pomoc z tohto fondu.

Zatiaľ čo pôvodne schválená alokácia pre Slovensko predstavuje len 0,9 % z celkového RRF, v roku 2019 bola na úrovni 6,7 % hrubého domáceho produktu krajiny. Plan obnovy SR v súčasnosti predstavuje 6,3 miliardy eur v grantoch, ktoré je potrebné zrealizovať do roku 2026. Vládne riadenie Fondu obnovy sa rozbieha, ukázalo sa, že lídri Slovenska musia túto príležitosť využiť a s prostriedkami efektívne a dôkladne nakladať. RRF je aj programom reforiem, a preto okrem poskytovania fondov EÚ na investície – na modernizáciu školstva, zdravotníctva, na posilnenie nášho hospodárstva, aby sa zabezpečilo, že ľudí už nikdy nezasiahne kríza, ako ich zasiahla počas pandémie – pomôže slovenskej ekonomike stať sa digitálnejšou, zelenšou a konkurencieschopnejšou.

Slovensko dlhodobo zápasí s problémami v oblasti infraštruktúry, ako sú zastarané dopravné siete, nedostatočná digitálna konektivita a energetická neefektívnosť. Fond na obnovu predstavuje príležitosť riešiť tieto problémy a realizovať strategické investície na zvýšenie konkurencieschopnosti a odolnosti krajiny.

Plán obnovy je výnimočný nástroj, ktorý posilňuje odolnosť a modernizáciu členských štátov. Poskytuje financovanie transformujúcich sa ekonomík, vytváranie kvalitných pracovných miest a environmentálnu a digitálnu transformáciu. Do budovania plánu obnovy sa mala zapojiť občianska spoločnosť, sociálni partneri, podniky, starostovia a regióny, čo sa, žiaľ, nestalo.

Musíme zabezpečiť, aby sa tento silný – bezprecedentný – nástroj európskej solidarity správne implementoval s cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť, súdržnosť a udržateľnosť krajín. Na tento účel musia členské štáty zapojiť hlavných aktérov vo svojich krajinách: regionálne vlády, starostov, sociálnych partnerov a občiansku spoločnosť.

Viac..  Nové pravidlá EÚ na ochranu kritických hlasov pred súdnym zastrašovaním

Miestne a regionálne orgány boli a sú v popredí reakcie na pandémiu. Ich úloha je kľúčová v úsilí o obnovu. Starostovia a regionálne samosprávy najlepšie vedia, čo sa deje v teréne. Rozumejú tomu, aké sú investičné priority ich komunít. Kontrolujú tiež, či sa tieto priority riešia pri implementácii. Preto od ich chceme počuť, ako zlepšiť výkon a realizáciu Plánu obnovy.

Implementácia fondov si vyžaduje menej byrokracie, transparentnosť a zapojenie príjemcov. Musí sa rešpektovať zásada doplnkovosti: prostriedky nie sú určené na to, aby nahradili štátny rozpočet. Implementácia fondov si vyžaduje strednodobé a dlhodobé plánovanie, ktoré umožňuje realizáciu kvalitných projektov, ktoré reagujú na nové výzvy. Potrebujeme dizajn pre Slovensko.

Na plné využitie potenciálu RRF je nevyhnutné zamerať sa na reformy a rešpektovať dohody uzavreté s Európskou komisiou. Všetci zainteresovaní aktéri budú musieť klásť do popredia potreby ľudí a dlhodobú ekonomickú stabilitu krajiny. Vyžaduje si to transparentné rozhodovacie procesy, aktívnu účasť verejnosti a orientáciu na strategické investície, ktoré položia základy odolného a prosperujúceho Slovenska.

Európska ľudová strana stála pri zrode a posilnení týchto fondov. Miliardy eur sú výsledkom spoločného úsilia občanov Európy. Implementácia transparentnosti s pozitívnymi výsledkami je potrebná na zaručenie sľubnej budúcnosti pre všetkých obyvateľov Slovenska. Nemôžeme premárniť jedinečnú príležitosť, ktorú nám RRF ponúka.

Autormi sú europoslanci Siegfried Muresan, podpredseda frakcie ľudovcov /EPP/ a Ivan Štefanec, vedúci slovenskej delegácie ľudovcov /EPP/ v Európskom parlamente.

O red

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Rozšírenie a reforma EÚ: Poslanci žiadajú odvážne rozhodnutia

EÚ potrebuje dlhodobú politickú víziu a inštitucionálne a finančné reformy, aby zabezpečila svoju schopnosť absorbovať …

Consent choices