sud, pravo, justicia
Ilustračné PHOTO: © European Union-EP.

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2023: účinnosť justičných systémov sa zlepšuje

Európska komisia uverejnila jedenáste vydanie porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície, ktorý predstavuje výročný prehľad a prináša porovnávacie údaje o efektívnosti, kvalite a nezávislosti justičných systémov v členských štátoch EÚ. Tohtoročný porovnávací prehľad obsahuje údaje o 16 nových oblastiach, napríklad o tom, ako vnútroštátne orgány riešia korupciu, o dĺžke konaní týkajúcich sa prípadov úplatkárstva a o osobitných opatreniach uľahčujúcich rovnocenný prístup ku spravodlivosti pre staršie osoby, obete rodovo motivovaného a domáceho násilia a osoby vo všeobecnosti ohrozené diskrimináciou. Vydanie za rok 2023 po prvýkrát obsahuje aj konkrétne údaje o platoch sudcov a prokurátorov, o vymenovaní predsedov najvyšších súdov a generálnych prokurátorov a okrem iného aj o najvyšších inštanciách vykonávajúcich ústavné jurisdikcie.

Hlavné zistenia vyplývajúce z porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície za rok 2023

  • Pretrvávajú problémy s vnímaním nezávislosti súdnictva: Z prieskumu Eurobarometra medzi širokou verejnosťou vyplýva, že od roku 2016 sa vnímanie nezávislosti súdnictva širokou verejnosťou zlepšilo v 15 členských štátoch. V porovnaní s minulým rokom sa vnímanie zlepšilo v 12 členských štátoch a zároveň sa zhoršilo alebo zostalo stabilné v 12 členských štátoch. V niekoľkých členských štátoch zostalo vnímanie nezávislosti na veľmi nízkej úrovni. Ďalší prieskum Eurobarometra ukazuje, že vnímanie nezávislosti medzi podnikmi sa v 12 členských štátoch v porovnaní s rokom 2016 zlepšilo. V porovnaní s minulým rokom sa však vnímanie nezávislosti súdnictva podnikmi v 13 členských štátoch zhoršilo.
  • Poznatky o boji proti korupcii v 12 členských štátoch prípady na trestných súdoch sú riešené počas jedného roka, kým v ostatných 5 môžu súdne konania na základe dostupných údajov trvať až 4 roky. V porovnávacom prehľade za rok 2023 sa uvádza aj porovnanie právomocí a vymenovanie na pozície v špecializovaných orgánoch, ktoré sa zaoberajú prevenciou korupcie. Prináša aj prvý prehľad policajných orgánov a orgánov prokuratúry, ktoré sa špecializujú na boj proti korupcii, ako aj postupy vymenovanie na pozície vedúcich prokuratúr, ktoré sa špecializujú na riešenie korupcie.
  • Naďalej pretrváva priestor na zlepšenie digitalizácie justičných systémov: Len 8 členských štátov má procesné pravidlá, ktoré umožňujú úplne alebo prevažne používať komunikácie na diaľku a prípustnosť dôkazov len v digitálnom formáte. V 19 členských štátoch je to možné len v obmedzenom počte situácií, napríklad v prípade určitých účastníkov konania (napr. strany súdneho konania), ale nie všetkých (súdnych znalcov). Okrem toho zo zistení tohtoročného vydania vyplýva, že až na dve výnimky súdy a prokuratúry v členských štátoch stále v plnej miere nevyužívajú digitálne technológie v rozsahu, ktorý umožňujú ich procesné pravidlá.
  • Rôzne úrovne prístupu k spravodlivosti pre osoby ohrozené diskrimináciou a staršie osoby, ako aj pre obete rodovo motivovaného a domáceho násilia: 17 členských štátov poskytuje informácie o právach osôb ohrozených diskrimináciou a 22 poskytuje jednoduchý fyzický prístup do budov súdov. Okrem toho 9 členských štátov podniklo kroky na zlepšenie dostupnosti právnej pomoci pre starších ľudí. Pokiaľ ide o obete rodovo motivovaného a domáceho násilia, v 12 členských štátoch sú zavedené všetky zmapované záruky vrátane online prístupu ku konkrétnym informáciám, ktoré sú relevantné pre túto skupinu, osobitnej ochrany obetí a svedkov, podpory mimovládnych organizácií alebo subjektov pre rovnaké zaobchádzanie počas súdnych konaní, alebo osobitnej špecializovanej odbornej prípravy pre sudcov. Takmer štvrtina členských štátov však neposkytuje online prístup k relevantným informáciám o rodovo motivovanom násilí a právach obetí.
Viac..  Grantová výzva na centrum EUROPE DIRECT pre Banskobystrický región na roky 2024 - 25

Ďalší postup

Informácie uvedené v porovnávacom prehľade EÚ v oblasti justície sú nápomocné pri monitorovaní v rámci Európskeho semestra a cyklu výročných správ o právnom štáte, a poslúžia ako podklad pri vypracúvaní výročnej správy Komisie o právnom štáte v roku 2023. Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície vydaný v roku 2023 sa rozšíril, aby vyhovel potrebe dodatočných porovnávacích informácií (ako je nový údaj o ročných platoch sudcov a prokurátorov a o orgánoch, ktoré sa podieľajú na boji proti korupcii) identifikovaných počas prípravy Správy o právnom štáte za 2023. Údaje z porovnávacieho prehľadu sa používajú aj pri monitorovaní národných plánov podpory obnovy a odolnosti.

Kontext

Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície, ktorý sa uverejňuje od roku 2013, Komisia využíva na monitorovanie reforiem súdnictva v členských štátoch, a je jedným zo súboru nástrojov EÚ na podporu právneho štátu. Prehľad sa zameriava na tri hlavné prvky účinného justičného systému:

  • efektívnosť:ukazovatele týkajúce sa dĺžky konaní, miery vyriešenia prípadov a počtu prebiehajúcich prípadov,
  • kvalita: ukazovatele týkajúce sa dostupnosti (ako je právna pomoc a súdne poplatky), odbornej prípravy, rozpočtu a platov sudcov a prokurátorov, ľudských zdrojov a digitalizácie,
  • nezávislosť: ukazovatele vnímanej nezávislosti súdnictva medzi širokou verejnosťou a spoločnosťami a záruk týkajúcich sa sudcov a fungovania vnútroštátnych prokuratúr.

Podobne ako v predchádzajúcich vydaniach, aj vo vydaní za rok 2023 sa uvádzajú údaje z dvoch prieskumov Eurobarometra o tom, ako verejnosť a spoločnosti vnímajú nezávislosť súdnictva v jednotlivých členských štátoch.

Zistenia porovnávacieho prehľadu EÚ v oblasti justície za rok 2023 boli zohľadnené v posúdení jednotlivých krajín, ktoré sa vykonalo v rámci európskeho semestra 2023, ako aj pri hodnotení vykonávania plánov obnovy a odolnosti členských štátov. V roku 2023 sa v ročnej stratégii udržateľného rastu (v ktorej sa stanovujú strategické usmernenia na zmiernenie negatívnych vplyvov energetických otrasov, podporu udržateľného rastu a zvýšenie odolnosti EÚ) opakuje prepojenie medzi efektívnymi justičnými systémami a hospodárstvom, ktoré pracuje v prospech ľudí v členských štátoch. Dobre fungujúce a úplne nezávislé justičné systémy pozitívne vplývajú na investičné rozhodnutia a vôľu všetkých aktérov pustiť sa do investičných projektov.

V rámci programu Spravodlivosť na roky 2021 – 2027 EÚ vyčlenila viac ako 300 miliónov eur na ďalší rozvoj európskeho priestoru spravodlivosti. Tento program zároveň pomôže zlepšiť účinnosť vnútroštátnych justičných systémov a posilniť právny štát, demokraciu a ochranu základných práv, a to aj zabezpečením účinného prístupu k spravodlivosti pre občanov a podniky. Financujú sa z neho činnosti, ktoré zahŕňajú odbornú prípravu sudcov a iných odborníkov pracujúcich v oblasti práva, vzájomné učenie, justičnú spoluprácu a zvyšovanie informovanosti.

O mam

Odporúčame pozrieť

jourova

Justičné systémy sa v členských štátoch EÚ zefektívňujú, problémy však zostávajú

Komisia zverejnila porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2017, v ktorom sa porovnáva …

Consent choices