testovanie na zvieratach
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia chce urýchliť ukončenie testovania na zvieratách v reakcii na európsku iniciatívu občanov

Komisia reaguje na európsku občiansku iniciatívu (ECI) Za kozmetické výrobky netestované na zvieratách – Prisľúbte Európu bez testovania na zvieratách“. Odpoveď poskytuje komplexný prehľad legislatívneho a politického rámca EÚ týkajúceho sa využívania zvierat na účely testovania. Navrhuje tiež ďalšie opatrenia na ďalšie obmedzenie testovania na zvieratách.

Komisia víta túto iniciatívu a uznáva, že dobré životné podmienky zvierat sú pre európskych občanov naďalej veľmi dôležité. Vyzdvihuje vedúcu úlohu EÚ pri postupnom znižovaní využívania zvierat na testovanie a pri zlepšovaní životných podmienok zvierat vo všeobecnosti. To sa odráža najmä v úplnom zákaze testovania kozmetiky na zvieratách, ktorý v EÚ platí od roku 2013.

Okrem toho Komisia spustí nový plán so súborom legislatívnych a nelegislatívnych opatrení na ďalšie zníženie testovania na zvieratách s cieľom v konečnom dôsledku prejsť na regulačný systém bez zvierat v rámci právnych predpisov o chemických látkach (napr. nariadenie REACH, nariadenie o biocídnych výrobkoch, nariadenie o prípravkoch na ochranu rastlín a humánnych a veterinárnych liekoch) a naďalej výrazne podporovať alternatívy k testovaniu na zvieratách. V súvislosti s modernizáciou vedy bude Komisia naďalej výrazne podporovať výskum zameraný na vývoj alternatív k testovaniu na zvieratách a preskúma možnosť koordinácie činností členských štátov v tejto oblasti.

V reakcii na konkrétne ciele európskej iniciatívy občanov Komisia načrtáva tieto opatrenia:

Chrániť a posilniť zákaz testovania kozmetiky na zvieratách: Komisia zdôrazňuje, že nariadenie EÚ o kozmetike už zakazuje uvádzať na trh kozmetické výrobky, ktoré boli testované na zvieratách. Tento zákaz sa však nevzťahuje na bezpečnostné testy, ktoré sa vyžadujú na posúdenie rizík chemických látok pre pracovníkov a životné prostredie podľa nariadenia EÚ o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH). Rozhranie medzi týmito dvoma právnymi predpismi sa v súčasnosti posudzuje v dvoch prípadoch na Súdnom dvore Európskej únie. Komisia zváži výsledok súdnych konaní s ohľadom na prípadné budúce legislatívne zmeny.

Transformácia právnych predpisov EÚ o chemických látkach: V rámci svojho záväzku obmedziť a prípadne odstrániť testovanie na zvieratách v kontexte právnych predpisov o chemických látkach bude Komisia spolupracovať so všetkými príslušnými stranami na pláne smerujúcom k hodnoteniu chemickej bezpečnosti bez testovania na zvieratách. Tento plán bude slúžiť ako usmerňujúci rámec pre budúce opatrenia a iniciatívy zamerané na zníženie a konečné odstránenie testovania na zvieratách v kontexte právnych predpisov o chemických látkach v Európskej únii.

Viac..  Maroš Šefčovič je šiestym najvplyvnejším Európanom

Modernizácia vedy v EÚ: Hoci Komisia nesúhlasí s názorom, že na dosiahnutie cieľa postupného ukončenia používania zvierat vo výskume, odbornej príprave a vzdelávaní je potrebný legislatívny návrh, bude naďalej dôrazne podporovať rozvoj alternatívnych prístupov s primeraným financovaním. Komisia tiež navrhuje iniciovať sériu opatrení na urýchlenie zníženia používania pokusov na zvieratách vo výskume, vzdelávaní a odbornej príprave vrátane preskúmania možnosti koordinácie činností členských štátov a vnútroštátnych orgánov v tejto oblasti, prieskumných seminárov a udržania nových iniciatív odbornej prípravy pre začínajúcich vedcov.

Súvislosti

Od apríla 2012 predstavujú európske občianske iniciatívy (EOI) nástroj, prostredníctvom ktorého môžu občania vyzvať Komisiu, aby navrhla právne kroky v oblastiach, v ktorých má Komisia na to právomoc. Na to, aby Komisia zvážila európsku iniciatívu občanov, je potrebný podpis najmenej 1 milióna občanov z najmenej siedmich členských štátov EÚ. Európska iniciatíva občanov je jedným z kľúčových inovačných nástrojov na podporu participatívnej demokracie na úrovni EÚ.

Komisia zaregistrovala európsku občiansku iniciatívu „Za kozmetické výrobky netestované na zvieratách – Prisľúbte Európu bez testovania na zvieratách 30. júna 2021. Jej organizátori zbierali podporu od 31. augusta 2021 do 31. augusta 2022. Po overení 1 217 916 vyhlásení o podpore orgánmi členských štátov organizátori 25. januára 2023 predložili iniciatívu Komisii na preskúmanie a odpoveď. Táto iniciatíva občanov je deviatou iniciatívou, ktorá dosiahla prahové hodnoty požadované v Zmluve a nariadení o európskej iniciatíve občanov. Je to zároveň piata úspešná iniciatíva týkajúca sa dobrých životných podmienok zvierat alebo životného prostredia.

O mam

Odporúčame pozrieť

Iniciatíva Európa bez kožušín vyzbierala viac ako 1,7 milióna podpisov, EK musí konať

Iniciatíva Európa bez kožušín, ktorá volá po zákaze kožušinového chovu a kožušinových výrobkov na európskom …

Consent choices