Čistička odpadových vôd. PHOTO: © European Union 2020

Europarlament vyzýva na lepšie využívanie a čistenie komunálnych odpadových vôd

Europarlament vo štvrtok prijal pozíciu k novým pravidlám zberu, čistenia a vypúšťania komunálnych odpadových vôd s cieľom lepšie chrániť životné prostredie a ľudské zdravie.

Správa bola prijatá 420 hlasmi za, pričom 62 členov hlasovalo proti a 84 sa hlasovania zdržalo. Poslanci chcú, aby sa vyčistené odpadové vody z čistiarní komunálnych odpadových vôd využívali vo väčšej miere, napríklad v priemyselných procesoch či pri chladení. Takisto chcú, aby krajiny EÚ vypracovali a realizovali „plány šetrenia vodou a opätovného využívania vody“.

Prijatá správa obsahuje prísnejšie požiadavky na monitorovanie prítomnosti mnohých chemických znečisťujúcich látok v odpadových vodách vrátane tzv. večných chemikálií (perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok alebo PFAS), mikroplastov, patogénov (ako sú vírusy a baktérie) a antimikrobiálnej rezistencie.

Poslanci súhlasia s tým, že výrobcovia liekov a kozmetiky musia prispievať k pokrytiu nákladov na dodatočné čistenie mikroznečisťujúcich látok v komunálnych odpadových vodách prostredníctvom systému rozšírenej zodpovednosti výrobcu. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v tlačovej správe po hlasovaní Výboru pre životné prostredie.

Vyhlásenie spravodajcu

Po hlasovaní spravodajca Nils Torvalds (Renew, FI) uviedol: „Je to veľký krok smerom k čistejšej vode v Európe! V súvislosti so zmenou klímy čelíme veľkým výzvam v oblasti vody a musíme zabezpečiť, aby sme správne hospodárili s našimi vodnými zdrojmi. S eutrofizáciou, mikroznečistením a suchom sa počíta každá kvapka.“

Ďalší postup

Parlament je pripravený začať rokovania s národnými vládami o konečnej forme zákona po tom, ako Rada prijme svoju pozíciu.

Súvislosti

V októbri 2022 Komisia predložila návrh na revíziu smernice o čistení komunálnych odpadových vôd, ktorú zosúladila s politickými cieľmi EÚ v oblasti klimatických opatrení, obehového hospodárstva a znižovania znečistenia. Právne predpisy sú jednou z kľúčových iniciatív v rámci Akčného plánu EÚ na nulové znečistenie ovzdušia, vody a pôdy.

Prijatím tejto správy Parlament reaguje na očakávania občanov, pokiaľ ide o boj proti znečisťovaniu a ochranu vodných zdrojov, a to aj prostredníctvom výskumu a boja proti znečisťovaniu mikroplastmi, ako sa uvádza v návrhoch 2 ods. 2 a 2 ods. 7 Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy.

Reakcie slovenských poslancov

Monika Beňová (S&D, SK) uviedla: „Cieľom revidovanej smernice o čistení komunálnych odpadových vôd je okrem iného aj zvýšenie nákladovej efektívnosti takéhoto čistenia a rovnako aj rozšírenie možností a zlepšenie opätovného využitia odpadovej vody v rámci rozvoja obehového hospodárstva. S touto zmenou súvisí aj pomoc pri zvládaní stále častejších silných dažďov a potreba vypracovania integrovaných plánov hospodárenia s vodou, predovšetkým vo veľkých mestách. Značný a nevyužitý je aj potenciál výroby energie z obnoviteľných zdrojov a to napríklad so zameraním sa na bioplyn prostredníctvom opätovného využitia kalov.“

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Zdravie Slovákov a Sloveniek musí byť priorita. Podporujem preto opatrenia, ktoré prispejú k čistejším komunálnym odpadovým vodám. Je to dôležitý krok k zvýšenej kvalite životného prostredia na Slovensku aj v Európe.“

Viac..  Eugen Jurzyca: V práve na opravu vidím aj riziká, udržiavať náhradné diely za každú cenu nemá zmysel

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Pri odpadoch sme recyklovaniu porozumeli, pri vode to nevieme? Nové pravidlá zberu, čistenia a vypúšťania komunálnych odpadových vôd sú existenčnou nevyhnutnosťou. Opätovné využívanie vyčistenej odpadovej vody z čistiarní komunálnych odpadových vôd vie pomôcť pri nedostatku vody. Rovnako presadzujeme, aby sa znečisťujúce látky a mikroplasty viac monitorovali. Súhlasím s tým, aby sa vytvoril systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Ide o veľký krok smerom k čistejšej vode v Európe, vo svetle zhoršujúcich sa dopadov klimatickej krízy, budú dostupné a čisté zdroje vody o to cennejšie. Keď príde na sucho a znečistenie, tak sa počíta každá kvapka vody.“

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Je fakt, že sprísnenie pravidiel pre čističky odpadových vôd zlepší kvalitu životného prostredia, a teda v konečnom dôsledku aj zdravie občanov EÚ. Ale aj podľa samotných predkladateľov návrhu existuje vážne riziko, že to bude príliš drahé. Teda, že za tie isté peniaze, ktoré by čističky potrebovali na splnenie prísnejších pravidiel, sa pre zdravie občanov dá pomocou iných opatrení spraviť výrazne viac. Preto predložený návrh na reguláciu odpadových vôd nepodporím.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Chemické znečisťujúce látky, akými sú mikroplasty, patogény a antimikrobiálna rezistencia je potrebné monitorovať viac. Taktiež by sa mal vytvoriť systém rozšírenej zodpovednosti výrobcu (EPR) pre lieky a kozmetiku, keďže si vyžadujú dodatočnú úpravu mikroznečisťujúcich látok. Ak chceme lepšie chrániť ľudské zdravie a tiež životné prostredie, potrebujeme prísnejšie opatrenia.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Vnímam to ako komplexný balík riešení, ktorých cieľom je čistejšia voda a zdravšie životné prostredie. Smernica vyžaduje, aby kanalizačnú sieť mala už každá obec nad 750 obyvateľov, a to do roku 2032. Pozícia europarlamentu reaguje aj na nové zdroje znečistenia vody, ktorými sú najmä lieky a mikroplasty. Cez poplatky zavádza spoluzodpovednosť pre producentov týchto mikropolutantov. Slovensko je pri čistení odpadových vôd na chvoste členských krajín EÚ. Preto vítam tento ambiciózny plán a verím, že bude impulzom k dynamickejšiemu napredovaniu v tejto oblasti.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Ivan Štefanec: Digitálne produkty budú bezpečnejšie

Európsky parlament chce presadiť nový zákon o kybernetickej odolnosti. Mohlo by sa tak stať začiatkom …

Consent choices