elektrina
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Komisia predstavuje opatrenia na urýchlenie zavádzania elektrických sietí

Prepojené a stabilné energetické siete sú pilierom vnútorného trhu EÚ s energiou a kľúčom k uskutočneniu zelenej transformácie. S cieľom prispieť k plneniu Európskej zelenej dohody dnes Komisia navrhla akčný plán, aby naše elektrické siete fungovali efektívnejšie a zavádzali sa naďalej a rýchlejšie. Komisia už zaviedla právny rámec, ktorý podporuje zavádzanie elektrických sietí v celej Európe. Vďaka úplnej integrácii trhov EÚ sa modernizovanou sieťou infraštruktúry zabezpečí, aby občania a podniky mohli využívať lacnejšiu a čistejšiu energiu.

Očakáva sa, že spotreba elektrickej energie v EÚ sa do roku 2030 zvýši v porovnaní s dneškom približne o 60 %. Siete sa budú musieť prispôsobiť digitalizovanejšiemu, decentralizovanejšiemu a flexibilnejšiemu systému pozostávajúcemu z miliónov strešných solárnych panelov, tepelných čerpadiel a miestnych energetických komunít, ktoré sa delia o svoje zdroje, väčšiemu využívaniu obnoviteľných zdrojov energie na mori, väčšiemu počtu elektrických vozidiel, ktoré bude treba nabíjať, a rastúcej potrebe výroby vodíka. Viac než 40 % našich distribučných sietí má vyše 40 rokov a cezhraničná prenosová kapacita sa má do roku 2030 zdvojnásobiť, čo si vyžiada investície vo výške 584 miliárd EUR.

Akčný plán na vyplnenie chýbajúcich miest pri prechode na čistú energiu

Cieľom akčného plánu je riešiť hlavné výzvy spojené s rozširovaním, digitalizáciou a lepším využívaním elektrizačných prenosových a distribučných sústav v EÚ. Identifikujú sa v ňom konkrétne a na mieru šité opatrenia, ktoré majú pomôcť uvoľniť potrebné investície na urýchlenie európskych elektrizačných sústav. Opatrenia sa zameriavajú na realizáciu a rýchlu konkretizáciu, aby sa včas zaznamenali citeľné výsledky, ktoré nám umožnia dosiahnuť ciele do roku 2030:

  • urýchlenie realizácie projektov spoločného záujmu a tvorby nových projektov prostredníctvom politického riadenia, posilneného monitorovania a väčšieho počtu návrhov,
  • zlepšenie dlhodobého plánovania sietí na zvládnutie začlenenia väčšieho objemu obnoviteľných zdrojov energie a dopytu po elektrifikácii vrátane vodíka do energetického systému, a to usmerňovaním práce prevádzkovateľov sústav, ako aj vnútroštátnych regulačných orgánov,
  • zavedenie regulačných stimulov usmerňovaním anticipačných investícií orientovaných na budúcnosť a zdieľaním nákladov na cezhraničné projekty na mori,
  • stimulovanie lepšieho využívania sietí so zvýšenou transparentnosťou a s lepšími sieťovými poplatkami v záujme inteligentnejších sietí, efektívnosti a inovačných technológií a riešení, a to podporou spolupráce medzi prevádzkovateľmi sústav a odporúčaniami Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER),
  • zlepšenie prístupu k financovaniu projektov sietí zviditeľnením programov financovania EÚ určených najmä na inteligentné siete a modernizáciu distribučných sietí,
  • stimulovanie rýchlejšieho povoľovania zavádzania sietí poskytovaním technickej podpory príslušným orgánom a usmernení v prospech lepšieho zaangažovania zainteresovaných strán a komunít,
  • zlepšenie a zabezpečenie dodávateľských reťazcov pre siete, a to aj harmonizáciou požiadaviek na priemyselnú výrobu na účely pripojenia výrobných a odberných zariadení.
Viac..  Robert Hajšel: Pod tlakom enviromentálnych organizácií Komisia predstavila nový klimatický cieľ

Súvislosti

EÚ má jednu z najrozsiahlejších a najodolnejších sietí na svete, ktorá dodáva elektrickú energiu miliónom občanov. Naše dobre prepojené trhy s energiou sú dôležitým prínosom k zabezpečeniu stabilných dodávok počas energetickej krízy. EÚ zaviedla právny rámec na podporu zavádzania sietí, a to revidované nariadenie o TEN-Erevidovanú smernicu o obnoviteľných zdrojoch energie a návrhy aktu o emisne neutrálnom priemysle a zreformovanej koncepcie trhu s elektrinou.

Na splnenie cieľa stanoveného v pláne REPowerEU, ktorým je ukončenie dovozu ruských fosílnych palív, a nedávno dohodnutého cieľa dosiahnuť do roku 2030 podiel energie z obnoviteľných zdrojov na úrovni 42,5 % s ambíciou 45 %, potrebuje EÚ modernizované siete a posilnenú energetickú infraštruktúru. Akčný plán EÚ pre siete bol oznámený v európskom akčnom pláne pre veternú energiu, ktorý Komisia predložila minulý mesiac. Nadväzuje na prvé fórum pre elektrické siete na vysokej úrovni, ktoré v septembri zorganizovala Európska sieť prevádzkovateľov prenosových sústav pre elektrinu (ENTSO-E) pod záštitou Európskej komisie.

Dnešný akčný plán sa predstavuje súbežne s výberom kľúčových projektov cezhraničnej energetickej infraštruktúry, ktoré figurujú na prvom únijnom zozname projektov spoločného záujmu a projektov vo vzájomnom záujme, ktoré pomôžu zosúladiť energetickú infraštruktúru EÚ s jej cieľmi v oblasti klímy. Dopĺňa ho aj Pakt o angažovanosti, ktorý má zabezpečiť široké zapojenie zainteresovaných strán do rozvoja sietí.

O mam

Consent choices