Európska komisia. PHOTO: redakcia

EK: dialógy o prechode na čistú energiu s priemyselnými a sociálnymi partnermi EÚ

Komisia prijala oznámenie, v ktorom hodnotí sériu dialógov o prechode na čistú energiu zameraných na premenu Európy na čisté, spravodlivé a konkurencieschopné hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje. Predsedníčka Komisie von der Leyenová vo svojom prejave o stave Únie v roku 2023 oznámila začatie dialógov s európskym priemyslom a sociálnymi partnermi o tom, ako upevniť a podporiť plnenie Európskej zelenej dohody a pritom prispieť k uplatňovaniu posilneného priemyselného prístupu. Dialógom predsedal výkonný podpredseda Maroš Šefčovič. Hodnotenie bude podkladom pre diskusiu vedúcich predstaviteľov EÚ na najbližšom zasadnutí Európskej rady o ďalších krokoch prechodu Európy na čistú energiu.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „Európska zelená dohoda je a vždy bola európskou stratégiou rastu. Pre náš priemysel je čistý rast skutočne prínosný a tak mu vychádza v ústrety. Pretože v európskej hospodárskej budúcnosti pôjde konkurencieschopnosť ruka v ruke s udržateľnosťou. Keďže už máme zavedený predvídateľný regulačný rámec, dialógy o prechode na čistú energiu predstavujú dôležitý spôsob spolupráce s priemyselnými a sociálnymi partnermi s cieľom čo najefektívnejšie tento rámec implementovať. Dialógy ukázali, že naši partneri sú odhodlaní dielo dovŕšiť a splniť naše ambiciózne a nevyhnutné ciele. Na základe ich podnetov bude Európa ďalej podporovať priemysel pri vytváraní vhodného obchodného modelu pre dekarbonizované hospodárstvo.“

Doteraz sa uskutočnilo deväť dialógov o prechode na čistú energiu. Priemyselní a sociálni partner potvrdili, že sú rozhodne pripravení formovať a plniť Európsku zelenú dohodu. Sociálni partneri zdôraznili, že je dôležité zabezpečiť, aby bola transformácia sociálne spravodlivá, aby priniesla kvalitné pracovné miesta a aby sa posilnil štruktúrovaný sociálny dialóg. Dialógy sa zameriavali na vodík, energeticky náročné odvetvia, čisté technológie, energetickú infraštruktúru, kritické suroviny, lesné biohospodárstvo, mestá, čistú mobilitu a oceliarstvo. 

Posilnený priemyselný prístup: základné a hlavné prvky

V dnešnom oznámení sa upriamuje pozornosť na niekoľko základných stavebných prvkov identifikovaných počas uvedených dialógov, ktoré by mohli posilniť priemyselný prístup k dosahovaniu cieľov Európskej zelenej dohody: účinný a zjednodušený regulačný rámec pre podniky na uskutočnenie transformácie, opatrenia zamerané na ceny energie, moderná infraštruktúra, jednoduchší prístup k financovaniu a silnejší jednotný trh v globálnom konkurenčnom prostredíKomisia bude pokračovať v spolupráci s priemyselnými a sociálnymi partnermi prostredníctvom dialógov o prechode na čistú energiu a je pripravená zapojiť sa do všestrannej diskusie s Radou a Parlamentom o kľúčových faktoroch, ktorými sa treba zaoberať.

  • Účinnou implementáciou a zjednodušením k výsledkom

EÚ vytvorila politický a regulačný rámec na dosiahnutie cieľov do roku 2030 a na udržanie Európy na dobrej ceste ku klimatickej neutralite a udržateľnému hospodárstvu do roku 2050. Tento jasný regulačný rámec poskytuje všetkým zainteresovaným stranám stabilitu a predvídateľnosť. Keďže pozornosť sa už presúva na implementáciu, Komisia vydá na podporu priemyslu a členských štátov pri uplatňovaní právnych predpisov EÚ ďalšie usmernenia a viac sa zameria na odstraňovanie záťaže. Komisia na osobitnej platforme uverejní súbor kľúčových ukazovateľov na monitorovanie a meranie pokroku zelenej transformácie, konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ a sociálnej transformácie. Komisia bude ďalej pomáhať priemyselným partnerom, aby vybavili svojich zamestnancov zručnosťami potrebnými na transformáciu. Takisto bude pokračovať v spolupráci s mestami, regionálnymi a miestnymi orgánmi.

  • Veľa čistej energie za dostupné ceny

Členské štáty by mali v plnej miere využívať aktualizovaný právny rámec, najmä smernicu o obnoviteľných zdrojoch energie, aby mohli z prechodu na čistú energiu čerpať priemyselní partneri aj občania. Účastníci dialógov zdôraznili, že kľúčovou podmienkou urýchlenia dekarbonizácie hospodárstva EÚ a zachovania konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, a to najmä priemyslu náročného na energiu, je zabezpečenie dodávok veľkých objemov cenovo dostupnej bezuhlíkovej a nízkouhlíkovej energie. Niektoré priemyselné a dopravné odvetvia požadovali dodatočné inovatívne prechodné opatrenia, ktoré zabezpečia energiu za nižšie ceny a zároveň dlhodobým odberom poskytnú istotu výrobcom energie. Priemyselní partneri zároveň vyzvali na sformovanie priemyselných klastrov, ktoré prepoja najväčšie výrobné zariadenia a uzly s bezuhlíkovými a nízkouhlíkovými závodmi, zariadeniami na výrobu vodíka a obnoviteľných a nízkouhlíkových palív alebo infraštruktúrou na zachytávanie, ukladanie, prepravu a využívanie uhlíka. Účastníci dialógov vyzvali členské štáty, aby prehodnotili výšku daní a poplatkov za energiu vrátane elektriny. Komisia pripomína, že členské štáty by mali v súlade s nedávnymi závermi konferencie zmluvných strán a návrhom Komisie na revíziu smernice o zdaňovaní energie zrušiť dotácie na fosílne palivá.

  • Moderná infraštruktúra ako chrbtová kosť priemyslu
Viac..  Krajiny EÚ schválili nariadenie na zníženie emisií CO2 z ťažkých vozidiel

Potrebujeme, aby sa Komisia, členské štáty, miestne a regionálne samosprávy, prevádzkovatelia sietí, priemyselné subjekty, regulačné orgány a finančné inštitúcie užšie vzájomne koordinovali v prospech rozvoja infraštruktúry pre prechod na čistú energiu. Komisia upraví doterajšie formáty tak, aby vznikla platforma na pravidelnú a priamu spoluprácu všetkých kľúčových aktérov na konkrétnych projektoch v oblasti infraštruktúry. Na verejné obstarávanie a aukcie sa budú uplatňovať požiadavky na odolnosť. Vďaka nim vznikne dopyt po zariadeniach a komponentoch vyrobených v EÚ, ktoré spĺňajú prísne normy používania pri rozvoji infraštruktúry. Komisia zváži podporu priemyslu pri rozvoji štandardizácie dopytu po kábloch, potrubiach a technológiách potrebných na rozvoj energetickej siete.

  • Uvoľnenie finančných prostriedkov na transformáciu

Hoci sa zatiaľ nepodarilo dostatočne zmobilizovať súkromné investície, súkromný sektor bude v investíciách do prechodu na čistú energiu naďalej zohrávať poprednú úlohu. Účastníci dialógov tiež zdôraznili potrebu znížiť náklady na získavanie kapitálu, diverzifikovať možnosti financovania pre podniky, navrhnúť nové inovatívne finančné nástroje a uľahčiť cezhraničné investovanie. Na skvalitnenie investícií je potrebný silný rozpočet EÚ. V tejto súvislosti Komisia naliehavo vyzýva, aby sa v otázke inovatívnych spôsobov využívania verejných finančných prostriedkov na prilákanie súkromných investícií urýchlene dosiahol pokrok. Rovnako treba pokročiť v súvislosti s návrhom čerpať vlastné zdroje zo systému obchodovania s emisiami. Všeobecne sa vníma naliehavá potreba zlepšiť koordináciu financovania na úrovni EÚ, dosiahnuť úspory z rozsahu, zlepšiť efektivitu prideľovania zdrojov a využívať potenciál jednotného trhu. Európske inštitúcie by mali zintenzívniť systematickú spoluprácu s inštitucionálnymi aktérmi na mobilizovaní súkromného financovania; Komisia by mala posilniť politickú spoluprácu a dialóg s Európskou investičnou bankou (EIB), Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR), medzinárodnými finančnými inštitúciami a súkromnými bankami. Sľubnými nástrojmi financovania v prospech transformácie sú napríklad dodatočné príjmy zo systému EÚ na obchodovanie s emisiamiPlatforma strategických technológií pre Európu či využívanie systémov aukcií ako služieb, ako je to v prípade Európskej vodíkovej banky. Účastníci dialógu poukázali na závažný nesúlad medzi vysokými počiatočnými investičnými nákladmi na rozvoj infraštruktúry a dostupnými finančnými prostriedkami.

  • Silnejší vplyv jednotného trhu v globálnom konkurenčnom prostredí

Najväčšia sila EÚ spočíva v jednotnom trhu, ktorý sa vyznačuje rozsahom a pomáha šíriť vysokú úroveň noriem aj mimo Európy. Na základe pozitívneho výsledku spoločného nákupu plynu Komisia zváži agregáciu dopytu a spoločný nákup ďalších strategických komodít, ako aj organizovanie pilotného nákupu vodíka a spoločných nákupov kritických surovín. Komisia a členské štáty by mali v plnej miere využívať politické nástroje proti nekalej globálnej hospodárskej súťaži, aby boli na vnútorných aj globálnych trhoch garantované rovnaké podmienky. Zároveň je dôležité vykonávať mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach a dôrazným diplomatickým úsilím zaviesť globálnejšie stanovovanie cien uhlíka.

Súvislosti

V roku 2019 Komisia predstavila Európsku zelenú dohodu s cieľom transformovať Európu na čisté a konkurencieschopné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje. Nasledovalo niekoľko konkrétnych iniciatív, z ktorých väčšina je teraz zakotvená v práve EÚ. Dôraz sa teraz presúva na implementáciu a výsledky, aby bola zelená dohoda úspešná.

Transformáciu európskeho hospodárstva by mali viesť európski priemyselní a sociálni partneri. Priemysel sa zároveň dostáva pod tlak z dôvodu zhoršujúcej sa bezpečnostnej, geopolitickej a hospodárskej situácie, ako aj nerovnosti podmienok.

Dialógy o prechode na čistú energiu otvorila predsedníčka von der Leyenová vo svojom prejave o stave Únie v roku 2023 ako nový spôsob spolupráce Komisie s priemyselnými a sociálnymi partnermi, aby pochopila ich aktuálne výzvy a posilnila a podporila vykonávanie Európskej zelenej dohody.   

O mam

Consent choices