Joze Mihál, europoslanec /RE/. PHOTO: European Union 2024.

Jozef Mihál vysvetľuje dôvody, prečo nepodporuje smernicu o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy

Parlament prijal smernicu o práci pre digitálne platformy

• Nové pravidlá na nápravu falošnej samostatnej zárobkovej činnosti
• Pracovníci nemôžu byť prepustení na základe rozhodnutia prijatého algoritmom
• Platformy budú mať zakázané spracúvať určité typy osobných údajov

Poslanci schválili nové pravidlá, ktorých cieľom je zlepšiť pracovné podmienky pracovníkov platforiem. Cieľom nových pravidiel, na ktorých sa dohodli Parlament a Rada vo februári a ktoré boli prijaté 554 hlasmi za, 56 hlasmi proti a 24 sa zdržalo hlasovania, je zabezpečiť, aby pracovníci platforiem mali svoj zamestnanecký status správne klasifikovaný a napraviť falošnú samostatnú zárobkovú činnosť. Po prvý raz v EÚ upravujú aj používanie algoritmov na pracovisku.

Jozef Mihál (RE, SK) uviedol: „Smernicu o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy nemôžem podporiť, pretože v slovenských podmienkach by znamenala pre mnohých pracovníkov platforiem zníženie ich čistých príjmov a vo výsledku, paradoxne, znevýhodnené pracovné podmienky. Na Slovensku veľká časť pracuje pre platformy ako Wolt, Bolt alebo Uber na živnosti popri zamestnaní a táto práca je pre nich vítaným prilepšením k ich hlavnému príjmu. Som toho názoru, že na tom by sa nemalo nič meniť. Prijímaná nová legislatíva však pre nich bude znamenať nútené zamestnanie v pracovných pomeroch, čo v prvom rade im nevyhovuje a odmietajú to.“

Postavenie zamestnanca

Nový zákon zavádza prezumpciu pracovnoprávneho vzťahu (na rozdiel od samostatnej zárobkovej činnosti), ktorý vzniká vtedy, keď existujú skutočnosti naznačujúce kontrolu a smerovanie podľa vnútroštátneho práva a kolektívnych zmlúv s prihliadnutím na judikatúru EÚ.

Smernica zaväzuje krajiny EÚ, aby zaviedli vyvrátiteľnú právnu domnienku zamestnania na vnútroštátnej úrovni s cieľom napraviť nerovnováhu síl medzi digitálnou pracovnou platformou a osobou vykonávajúcou prácu pre ňu. Dôkazné bremeno nesie platforma, čo znamená, že je na nej, aby dokázala, že neexistuje pracovný pomer.

Nové pravidlá pre riadenie algoritmov

Nové pravidlá zabezpečujú, že osoba vykonávajúca prácu pre digitálnu platformu nemôže byť prepustená na základe rozhodnutia prijatého algoritmom alebo automatizovaným systémom rozhodovania. Namiesto toho musia digitálne pracovné platformy zabezpečiť ľudský dohľad nad dôležitými rozhodnutiami ovplyvňujúcimi osoby, ktoré pre ne vykonávajú prácu.

Transparentnosť a ochrana údajov

Smernica zavádza pravidlá, ktoré robustnejšie chránia údaje pracovníkov platformy. Digitálne pracovné platformy budú mať zakázané spracúvať určité typy osobných údajov, ako sú údaje o emocionálnom alebo psychickom stave a osobnom presvedčení.

Viac..  Martin Hojsík: V EÚ máme zákonmi chránenú vodu aj vzduch. To však neplatí pre pôdu

Vyhlásenie spravodajkyne

Spravodajkyňa Elisabetta Gualmini (S&D, IT) uviedla: „Vďaka tejto smernici bude mať až 40 miliónov pracovníkov platforiem v EÚ prístup k spravodlivým pracovným podmienkam. Táto historická dohoda im poskytne dôstojnosť, ochranu a práva. Napraví falošnú samostatnú zárobkovú činnosť a zabráni nekalej súťaži, ochráni skutočnú samostatnú zárobkovú činnosť a zavedie prevratné pravidlá riadenia algoritmov. Stane sa skutočným príkladom na globálnej úrovni. S hrdosťou môžem povedať: Európa chráni svojich pracovníkov, svoj sociálny model a svoje hospodárstvo.“

Dohodnutý text bude teraz musieť formálne prijať aj Rada, čo je plánované na 7. mája. Po zverejnení smernice v Úradnom vestníku EÚ budú mať členské štáty dva roky na to, aby zapracovali ustanovenia smernice do svojej národnej legislatívy.

Analýza Európskej komisie z roku 2021 zistila, že existuje viac ako 500 aktívnych digitálnych pracovných platforiem a tento sektor zamestnáva viac ako 28 miliónov ľudí – očakáva sa, že toto číslo do roku 2025 dosiahne 43 miliónov. Digitálne pracovné platformy sú prítomné v rôznych hospodárskych odvetviach, či už ide o tie „na mieste“, ako sú napríklad vodiči či rozvážači jedla, alebo online so službami ako je kódovanie a preklad.

Zatiaľ čo väčšina pracovníkov je formálne samostatne zárobkovo činných, asi 5,5 milióna ľudí môže byť nesprávne klasifikovaných ako samostatne zárobkovo činné osoby.

Prijatím tohto právneho predpisu Parlament reaguje na očakávania občanov týkajúce sa inkluzívnych trhov práce a digitálnych inovácií s cieľom posilniť sociálne a udržateľné hospodárstvo, ako je vyjadrené v návrhoch 13, 13 ods. 5 a 35 ods. 1 a 3 záverov Konferencie o budúcnosti Európy.

O red

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál: 25 000 000 eur. To je účet, ktorý nám v najbližších dňoch vystaví Európska komisia za kauzu dobytkár

25 000 000 eur. To je účet, ktorý nám v najbližších dňoch vystaví Európska komisia …

Consent choices