Európska komisia. PHOTO: redakcia

Májový súbor prípadov nesplnenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia EK

Európska komisia opäť prijala súbor rozhodnutí o prípadoch nesplnenia povinnosti, ktorými podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti vyplývajúce z práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych sektorov a oblastí politiky EÚ, je zaistiť správne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

Kľúčové rozhodnutia Komisie sú uvedené ďalej v texte a usporiadané podľa jednotlivých oblastí politiky. Komisia zároveň uzatvára 74 prípadov, v ktorých príslušné členské štáty vykonali nápravu bez toho, aby Komisia musela v konaní pokračovať.

Ďalšie informácie o postupe EÚ v prípade nesplnenia povinnosti nájdete v úplnej verzii častých otázok. Podrobnejšie informácie o histórii jednotlivých prípadov sú k dispozícii v registri rozhodnutí o nesplnení povinnosti.

1. Životné prostredie a rybárstvo

(Ďalšie informácie: Adalbert Jahnz – tel.: +32 22953156, Maëlys Dreux – tel.: +32 22954673)

Formálne výzvy 

Komisia vyzýva PORTUGALSKO, aby správne posudzovalo projekty, ktoré môžu mať významný vplyv na lokality Natura 2000
Európska komisia rozhodla o začatí postupu v prípade nesplnenia povinnosti a zaslala formálnu výzvu Portugalsku [INFR(2024)2050], pretože do vnútroštátneho práva správne netransponovalo smernicu o biotopoch (smernica 92/43/EHS). Uvedená smernica je jedným z hlavných európskych nástrojov Európy na ochranu biodiverzity, ktorá je základným cieľom Európskej zelenej dohody a stratégie biodiverzity do roku 2030. V smernici o biotopoch sa vyžaduje, aby sa plány a projekty, ktoré môžu pravdepodobne významne ovplyvniť lokalitu Natura 2000, pred schválením podrobili primeranému posúdeniu ich vplyvu na lokalitu. Plány a projekty možno povoliť s výhradou určitých výnimiek len vtedy, ak nepoškodzujú integritu lokality Natura 2000. To možno dosiahnuť okrem iného zmierňujúcimi opatreniami, ktoré zabránia akémukoľvek závažnému poškodeniu. Portugalské právne predpisy však v rozpore so smernicou a s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie umožňujú zohľadniť pri určovaní toho, či má projekt významný vplyv na lokality Natura 2000, nielen zmierňujúce opatrenia, ale aj kompenzačné opatrenia týkajúce sa očakávaného poškodenia spôsobeného projektom. Ak sa počas posudzovania projektu umožní zohľadniť tieto kompenzačné opatrenia, oslabuje to výsledok posúdenia. Komisia preto zasiela Portugalsku formálnu výzvu. Portugalsko má teraz dva mesiace na to, aby odpovedalo a odstránilo nedostatky, na ktoré Komisia poukázala. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o vydaní odôvodneného stanoviska.

Komisia vyzýva TALIANSKO, aby dodržiavalo smernicu o jednorazových plastoch a procesné pravidlá EÚ o transparentnosti na vnútornom trhu
Európska komisia sa rozhodla začať postup v prípade nesplnenia povinnosti a zaslala formálnu výzvu Taliansku [INFR(2024)2053], pretože úplne a správne netransponovalo smernicu o jednorazových plastoch [smernica (EÚ) 2019/904] a pretože porušilo povinnosti podľa smernice o transparentnosti jednotného trhu [smernica (EÚ) 2015/1535]. Smernica o jednorazových plastoch je základným prvkom stratégie Komisie pre plasty a akčného plánu pre obehové hospodárstvo. Jej cieľom je predchádzať vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie a ľudské zdravie a znižovať tento vplyv, ako aj podporovať prechod na obehové hospodárstvo. Taliansko do vnútroštátneho práva netransponovalo niekoľko ustanovení smernice o jednorazových plastoch alebo ich netransponovalo správne, čo má vplyv na jej rozsah pôsobnosti a uplatňovanie. Cieľom smernice o transparentnosti jednotného trhu je zabrániť tvorbe prekážok na vnútornom trhu. Členské štáty musia oznámiť Komisii všetky návrhy technických predpisov týkajúcich sa výrobkov pred ich prijatím vo vnútroštátnom práve. Podľa uvedenej smernice musia členské štáty dodržiavať trojmesačné obdobie zastavenia konania medzi oznámením návrhu technického predpisu a jeho prijatím. Taliansko porušilo procesné pravidlá stanovené v uvedenej smernici tým, že prijalo právne predpisy, ktorými sa smernica o jednorazových plastoch transponuje počas obdobia zastavenia konania, pričom dialóg s Komisiou stále prebiehal. Komisia preto zasiela Taliansku formálnu výzvu. Taliansko má teraz dva mesiace na to, aby odpovedalo a odstránilo nedostatky, na ktoré Komisia poukázala. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o vydaní odôvodneného stanoviska.

Komisia vyzýva MAĎARSKO a MALTU, aby zaručili všeobecný prístup k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia
Európska komisia rozhodla o začatí postupu v prípade nesplnenia povinnosti zaslaním formálnej výzvy Maďarsku [INFR(2024)2011] a Malte [INFR(2024)2052], pretože v plnej miere nevykonali požiadavky Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhuský dohovor). Vo vnútroštátnom práve sa musí jednoznačne a zrozumiteľne uvádzať možnosť napadnutia právnych predpisov o životnom prostredí na súde. Komisia sa zaväzuje podporovať environmentálne právne predpisy a zabezpečovať ich všeobecné chápanie, dodržiavanie a presadzovanie. Na tento účel je veľmi dôležitým prvkom zabezpečiť, aby mohli občania a občianska spoločnosť požiadať vnútroštátne súdy o overenie právneho súladu. Maďarsko vo svojich právnych predpisoch nezaručuje právo napadnúť na súde všetky rozhodnutia alebo opomenutia vnútroštátnych orgánov v nasledujúcich oblastiach environmentálnej politiky: ochrana prírody, hospodárenie s vodami, kvalita ovzdušia, odpadové hospodárstvo, priemyselné emisie a ochrana pred hlukom. Pokiaľ ide o Maltu, verejnosť, napríklad environmentálne mimovládne organizácie, má obmedzené právo na prístup k súdu v troch identifikovaných oblastiach politiky: príroda, odpadové hospodárstvo a vodné hospodárstvo. Komisia preto Maďarsku a Malte zasiela formálne výzvy a tieto krajiny teraz majú dva mesiace na to, aby na ne odpovedali a odstránili nedostatky, na ktoré Komisia poukázala. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o vydaní odôvodnených stanovísk.

Rybárstvo a námorné záležitosti

Odôvodnené stanovisko a postúpenie veci Súdnemu dvoru

Komisia naliehavo vyzýva PORTUGALSKO, aby vypracovalo a oznámilo svoje námorné priestorové plány, a rozhodla o postúpení veci TALIANSKA Súdnemu dvoru Európskej únie, pretože takéto plány nevypracovalo a neoznámilo
Európska komisia dnes rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska Portugalsku [INFR(2023)2042] a o postúpení veci Talianska [INFR(2021)2223] Súdnemu dvoru Európskej únie, pretože nezaručili správne vykonávanie smernice, ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové plánovanie (smernica 2014/89/EÚ). V smernici sa stanovuje spoločný prístup krajín EÚ k plánovaniu a organizácii ľudských činností v morských oblastiach udržateľným spôsobom. Správne vykonávanie smernice je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov Európskej zelenej dohody. V smernici sa od pobrežných členských štátov vyžaduje, aby najneskôr do 31. marca 2021 vypracovali námorné priestorové plány a oznámili ich Komisii a ostatným dotknutým členským štátom do troch mesiacov od ich uverejnenia. Portugalsko však ešte nevypracovalo a nezaslalo plány týkajúce sa niektorých jeho morských vôd. Komisia v júli 2023 vydala formálnu výzvu týkajúcu sa tohto nesplnenia povinnosti. Odpoveď Portugalska na formálnu výzvu nebola uspokojivá. Komisia preto rozhodla o vydaní odôvodneného stanoviska Portugalsku. Táto krajina má teraz dva mesiace na to, aby odpovedala a prijala potrebné opatrenia. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení veci Súdnemu dvoru Európskej únie. Navyše, Taliansko ešte stále nevypracovalo a Komisii nepredložilo svoje námorné priestorové plány. Komisia preto v nadväznosti na formálnu výzvu zaslanú v decembri 2021 a odôvodnené stanovisko zaslané v apríli 2023 postupuje prípad Talianska Súdnemu dvoru Európskej únie.
Ďalšie informácie sa nachádzajú v tlačovej správe.

Viac..  Lídri ultrapravicových strán v Bruseli rokovali o spolupráci na úrovni EÚ

2. Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

(Ďalšie informácie: Johanna Bernsel – tel.: +32 22986699, Federica Miccoli – tel.: +32 22958300)

Odôvodnené stanovisko

Komisia žiada ŠPANIELSKO, aby dodržiavalo pravidlá EÚ týkajúce sa služieb a odborných kvalifikácií
Európska komisia dnes rozhodla o zaslaní odôvodneného stanoviska Španielsku [INFR(2023)4009], pretože nedodržalo pravidlá EÚ týkajúce sa služieb [smernica 2006/123/ES a smernica (EÚ) 2018/958] a odborných kvalifikácií (smernica 2005/36/ES) v sektore stavebníctva. Cieľom uvedených pravidiel je znížiť regulačné zaťaženie a uľahčiť odborníkom poskytovanie služieb v rôznych členských štátoch a zároveň zaručujú vyššiu úroveň ochrany spotrebiteľov a občanov. Podľa Komisie Španielsko neodôvodnene brzdí spoločnosti, ktoré vykonávajú práce v oblasti plynárenských zariadení, elektrickej energie, klimatizačných prác atď. tým, že im bráni v zadávaní určitých činností subdodávateľom, ktorými sú kvalifikovaní odborníci, a ukladá im povinnosť mať tieto činnosti v interných kompetenciách. Komisia preto rozhodla o vydaní odôvodneného stanoviska Španielsku. Táto krajina má teraz dva mesiace na to, aby odpovedala a prijala potrebné opatrenia. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení veci Súdnemu dvoru Európskej únie.

Postúpenie veci Súdnemu dvoru

Komisia rozhodla o postúpení veci GRÉCKA Súdnemu dvoru Európskej únie, pretože správne netransponovalo pravidlá EÚ týkajúce sa proporcionality regulácie povolaní
Európska komisia dnes rozhodla o postúpení prípadu Grécka [INFR(2021)2200] Súdnemu dvoru Európskej únie, pretože nezaručilo správnu transpozíciu smernice o teste proporcionality [smernica (EÚ) 2018/958] do vnútroštátnych právnych predpisov. Touto smernicou sa reguluje posudzovanie proporcionality nových alebo zmenených pravidiel obmedzovania prístupu k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávania. Členské štáty sú povinné zaručiť, aby vnútroštátna regulácia povolaní bola v oprávnenom verejnom záujme a bola potrebná a vyvážená. Grécko podľa Komisie nezaručilo, aby všetky opatrenia, na ktoré sa smernica vzťahuje, a predovšetkým tie, ktoré iniciujú profesijné komory a sú výsledkom parlamentných iniciatív a parlamentných pozmeňovacích návrhov, boli najprv predmetom posúdenia proporcionality. Grécko okrem toho nezaručuje nepretržité monitorovanie prijatých pravidiel.  V smernici sa vyžaduje systematické alebo pravidelné preskúmanie proporcionality v priebehu času a v prípade všetkých nových alebo zmenených ustanovení. Komisia dospela k záveru, že úsilie predmetných orgánov zatiaľ nebolo dostatočné, a preto prípad Grécka postupuje Súdnemu dvoru Európskej únie. Ďalšie informácie sa nachádzajú v tlačovej správe.

3. Spravodlivosť

(Ďalšie informácie: Christian Wigand – tel.: +32 22962253, Jördis Ferroli – tel.: +32 22992729, Yuliya Matsyk – tel.: +32 22962716)

Formálna výzva a odôvodnené stanovisko

Komisia vyzýva TALIANSKO a POĽSKO, aby správne transponovali pravidlá EÚ týkajúce sa práva na prístup k obhajcovi a na komunikáciu po zadržaní
Európska komisia dnes rozhodla o začatí postupu v prípade nesplnenia povinnosti zaslaním formálnej výzvy Poľsku [INFR(2024)2073] a o zaslaní odôvodneného stanoviska Taliansku [INFR(2023)2006], pretože do svojho vnútroštátneho práva správne netransponovali smernicu o práve na prístup k obhajcovi a na komunikáciu po zadržaní (smernica 2013/48/EÚ). Lehota, ktorú mali členské štáty na transpozíciu uvedenej smernice, uplynula 27. novembra 2016. Smernica je jednou zo šiestich smerníc tvoriacich právny rámec EÚ o spoločných minimálnych normách pre spravodlivé procesy, ktorým sa zabezpečuje dostatočná ochrana práv podozrivých a obvinených osôb. Smernicou sa posilňuje vzájomná dôvera členských štátov v systémy trestnej justície, čím sa uľahčuje vzájomné uznávanie rozhodnutí v trestných veciach. Komisia sa domnieva, že niektoré vnútroštátne transpozičné opatrenia, ktoré dva uvedené členské štáty oznámili, nespĺňajú požiadavky smernice.  V oboch členských štátoch napríklad potenciálne možnosti výnimiek z práva na prístup k obhajcovi presahujú hranice požadované smernicou a požiadavka informovať nositeľa rodičovských práv a povinností alebo inú vhodnú dospelú osobu o pozbavení osobnej slobody dieťaťa nebola transponovaná správne. Komisia preto zasiela Poľsku formálnu výzvu. Poľsko má teraz dva mesiace na to, aby odpovedalo a odstránilo nedostatky, na ktoré Komisia poukázala. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o vydaní odôvodneného stanoviska. Komisia takisto rozhodla o vydaní odôvodneného stanoviska Taliansku. Taliansko má teraz dva mesiace na odpoveď a prijatie potrebných opatrení. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení veci Súdnemu dvoru Európskej únie.

Odôvodnené stanoviská

Komisia robí ďalší krok v postupe v prípade nesplnenia povinnosti proti MAĎARSKU z dôvodu porušenia práva EÚ zákonom o ochrane suverenity

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia

Júlový súbor prípadov nesplnenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia

Prehľad podľa jednotlivých oblastí politiky Európska komisia opäť prijala súbor rozhodnutí o prípadoch nesplnenia povinnosti, ktorými …

Consent choices