Komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Júlový súbor prípadov nesplnenia povinnosti: kľúčové rozhodnutia

Prehľad podľa jednotlivých oblastí politiky

Európska komisia opäť prijala súbor rozhodnutí o prípadoch nesplnenia povinnosti, ktorými podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili povinnosti vyplývajúce z práva EÚ. Cieľom týchto rozhodnutí, ktoré sa týkajú rôznych sektorov a oblastí politiky EÚ, je zaistiť správne uplatňovanie práva EÚ v záujme občanov a podnikov.

Kľúčové rozhodnutia Komisie sú uvedené ďalej v texte a usporiadané podľa jednotlivých oblastí politiky. Komisia zároveň uzatvára 135 prípadov, v ktorých príslušné členské štáty vykonali nápravu bez toho, aby Komisia musela v konaní pokračovať.

Ďalšie informácie o postupe EÚ v prípade nesplnenia povinnosti nájdete v úplnej verzii často kladených otázok. Podrobnejšie informácie o všetkých prijatých rozhodnutiach sú k dispozícii v registri rozhodnutí o nesplnení povinnosti.

1. Životné prostredie a rybárstvo

(Ďalšie informácie: Adalbert Jahnz – tel.: +32 22953156; Célia Dejond – tel.: +32 22988199)

Formálne výzvy

Odpad: Komisia vyzýva BULHARSKO, aby pri výpočte poplatku za nakladanie s odpadom uplatňovalo zásadu „znečisťovateľ platí“
Európska komisia sa rozhodla začať postup v prípade nesplnenia povinnosti zaslaním formálnej výzvy Bulharsku [INFR(2023)2064] za neuplatňovanie zásady „znečisťovateľ platí“ stanovenej v rámcovej smernici o odpade [smernica 2008/98/ES]. V Bulharsku sú náklady na odpadové hospodárstvo, ktoré platia občania a podniky, založené na hodnote nehnuteľnosti na daňové účely a nezohľadňujú príslušné parametre, ako je množstvo odpadu z domácností. Hoci Bulharsko zmenilo svoje právne predpisy s cieľom riešiť túto otázku, uplatňovanie ustanovení sa od roku 2015 každý rok odkladalo. Podľa najnovších informácií bulharských orgánov by sa ustanovení mohli začať uplatňovať v nasledujúcich dvoch rokoch. Komisia sa preto rozhodla zaslať Bulharsku formálnu výzvu. Bulharsko má teraz dva mesiace na to, aby odpovedalo a odstránilo nedostatky, na ktoré Komisia poukázala. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o vydaní odôvodneného stanoviska.

Kvalita ovzdušia: Komisia vyzýva ČESKO a SLOVENSKO, aby aktualizovali svoje vnútroštátne právne predpisy na obmedzenie znečistenia ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení
Európska komisia sa rozhodla začať postup v prípade nesplnenia povinnosti a zaslala formálnu výzvu Česku [INFR(2023)2066] a Slovensku [INFR(2023)2067], pretože do svojich vnútroštátnych právnych predpisov správne nezapracovali smernicu o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení [smernica (EÚ) 2015/2193]. Tieto spaľovacie zariadenia majú širokú škálu využitia vrátane výroby elektriny, vykurovania a chladenia domácností/obytných domov, ako aj poskytovania tepla alebo pary na priemyselné procesy. Sú významným zdrojom znečistenia ovzdušia oxidom siričitým, oxidmi dusíka a prachom.
Európska zelená dohoda so svojou ambíciou nulového znečistenia kladie dôraz na zníženie znečistenia ovzdušia, ktoré patrí medzi najvýznamnejšie faktory škodiace zdraviu ľudí. Úplné vykonávanie noriem kvality ovzdušia ukotvených v právnych predpisoch EÚ je kľúčom k účinnej ochrane ľudského zdravia a ochrane životného prostredia. Česko a Slovensko netransponovalo túto smernicu do svojich vnútroštátnych právnych predpisov správne v otázkach, ako je, okrem iného, správna transpozícia niektorých definícií, niektorých požiadaviek na informácie alebo týkajúcich sa stanovenia limitných hodnôt emisií.
Komisia preto obidvom členským štátom zasiela formálnu výzvu a tieto krajiny teraz majú dva mesiace na to, aby na ňu odpovedali a vyriešili nedostatky, na ktoré Komisia poukázala. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o vydaní odôvodneného stanoviska.

Kvalita ovzdušia: Komisia vyzýva CHORVÁTSKO, aby podalo správu podľa smernice o národných záväzkoch na zníženie emisií
Európska komisia sa rozhodla začať postup v prípade nesplnenia povinnosti zaslaním formálnej výzvy Chorvátsku [INFR(2023)2044] za nedodržanie smernice EÚ o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie [„smernica o NEC“ – smernica (EÚ) 2016/2284], pokiaľ ide o oznamovanie emisií.
V smernici o NEC sa pre každý členský štát stanovujú záväzky na zníženie emisií pre niekoľko látok znečisťujúcich ovzdušie, ako napr. oxidy dusíka (NOx), oxid siričitý (SO2) a jemné tuhé častice (PM2,5), ktoré treba dosiahnuť v každom roku v období medzi rokmi 2020 až 2029. Smernica vyžaduje, aby sa na splnenie záväzkov zníženia emisií vytvorili národné programy zariadenia znečisťovania ovzdušia. Okrem toho by členské štáty mali pripraviť a nahlásiť národné emisné inventúry a prognózy, ako aj informatívne inventarizačné správy pre všetky látky znečisťujúce ovzdušie, na ktoré sa vzťahuje táto smernica. Tieto informácie sú kľúčové pre vytvorenie a aktualizáciu národného programu riadenia znečisťovania ovzdušia, ktorý prispieva k zlepšeniu kvality ovzdušia, ako aj pre povinnosti EÚ podávať správy podľa medzinárodného práva.
Zlá kvalita ovzdušia, najmä v mestských oblastiach, má naďalej negatívny vplyv na zdravie európskych občanov. V Európskej zelenej dohode a akčnom pláne nulového znečistenia sa pre EÚ stanovuje cieľ nulového znečistenia. Úplné vykonávanie noriem kvality ovzdušia ukotvených v právnych predpisoch EÚ je kľúčom k účinnej ochrane ľudského zdravia a ochrane životného prostredia. Chorvátsko neoznámilo emisné inventúry, prognózy emisií a informatívnu inventarizačnú správu, ktoré mali byť predložené do polovice marca 2023. Komisia preto zasiela Chorvátsku formálnu výzvu. Chorvátsko má teraz dva mesiace na to, aby odpovedalo a odstránilo nedostatky, na ktoré poukázala Komisia. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o vydaní odôvodneného stanoviska.

Príroda: Komisia vyzýva RAKÚSKO, aby správne transponovalo smernicu o biotopoch do zákona o Národnom parku Vysoké Taury v Salzbursku
Európska komisia sa rozhodla začať postup v prípade nesplnenia povinnosti zaslaním formálnej výzvy Rakúsku [INFR(2023)2045], pretože netransponovalo správne smernicu o biotopoch [smernica 92/43/EHS] do zákona o Národnom parku Vysoké Taury v Salzburgu, ktorý je najväčším chráneným územím v Alpách. Jeho hlavným cieľom je zachovanie celoeurópskej jedinečnej a druhovo bohatej horskej krajiny. Zákonom Salzburger Nationalparkgesetz (zákon o národnom parku v Salzbursku) sa transponuje smernica o biotopoch a smernica o vtákoch osobitne pre územie tohto národného parku, ktorý je podľa smernice o biotopoch označený za osobitné chránené územie. V národnom parku sa nachádzajú prioritné typy prirodzených biotopov, ktorým hrozí vymiznutie. Napriek dobre zdokumentovaným dôkazom o významnom zhoršení prirodzených biotopov (vrátane prioritných biotopov) v posledných rokoch Rakúsko neprijalo primerané opatrenia na riešenie tohto problému ani zodpovedajúcim spôsobom nereguluje relevantné hospodárske činnosti. Rakúsko takisto nesprávne prebralo do svojich vnútroštátnych právnych predpisov požiadavku smernice o biotopoch, aby akýkoľvek plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí so správou lokality, primeranému posúdeniu jeho vplyvov na danú lokalitu z cieľov ochrany lokality. Mnohé typy projektov nepodliehajú žiadnemu posudzovaniu podľa zákona o národných parkoch Salzburger Nationalparkgesetz. Komisia preto zasiela Rakúsku formálnu výzvu. Rakúsko má teraz dva mesiace na to, aby odpovedalo a odstránilo nedostatky, na ktoré Komisia poukázala. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o vydaní odôvodneného stanoviska.

Viac..  Blanár: Zvolenie Slovenska do VR UNESCO je potvrdením našej silnej expertízy a reputácie 

Odpad: Komisia vyzýva SLOVENSKO, aby prijalo opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa odpadové hospodárstvo vykonávalo bez rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie
Európska komisia sa rozhodla začať postup v prípade nesplnenia povinnosti zaslaním formálnej výzvy Slovensku [INFR(2023)2065] za nedodržanie povinností vyplývajúcich z rámcovej smernice o odpade [smernica 2008/98/ES], pokiaľ ide o 67 opustených skládok odpadu. Podľa uvedenej smernice musia členské štáty prijať potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa nakladanie s odpadom vykonávalo bez ohrozovania zdravia ľudí a poškodzovania životného prostredia. Musia takisto zabezpečiť, aby bol odpad bezpečne zneškodnený a aby každý pôvodca odpadu alebo iný držiteľ odpadu vykonal spracovanie odpadu sám alebo aby sa o jeho spracovanie postaral.
Európskej zelenej dohode s jej cieľom nulového znečistenia sa vyzýva na zníženie znečistenia ovzdušia, vody a pôdy na úrovne, ktoré sa nepovažujú za škodlivé pre zdravie ľudí a prírodné ekosystémy, čím sa vytvorí netoxické prostredie a posilní kolektívna odolnosť. Komisia dostala niekoľko sťažností a od roku 2019 rokuje so slovenskými orgánmi o potrebe dodržiavania rámcovej smernice o odpade, pokiaľ ide o jednu z lokalít, skládku Vrakunská cesta. Slovensko označilo týchto 67 skládok za kontaminované lokality, ktoré si vyžadujú sanáciu, ale neprijalo účinné opatrenia na obmedzenie rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie.
Komisia preto zasiela Slovensku formálnu výzvu. Slovensko má teraz dva mesiace na to, aby odpovedalo a odstránilo nedostatky, na ktoré Komisia poukázala. Ak Komisia nedostane uspokojivú odpoveď, môže rozhodnúť o vydaní odôvodneného stanoviska.

Rybárstvo a námorné záležitosti

Formálne výzvy a odôvodnené stanoviská

Námorné priestorové plánovanie: Komisia vyzýva CHORVÁTSKO a PORTUGALSKO, aby vypracovali svoje námorné priestorové plány a predložili ich kópie
Európska komisia sa dnes rozhodla začať postup v prípade nesplnenia povinnosti zaslaním formálnej výzvy Portugalsku [INFR(2023)2042], pretože nezabezpečilo správne uplatňovanie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2014/89 z 23. júla 2014, ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové plánovanie. Komisia sa okrem toho rozhodla zaslať odôvodnené stanovisko Chorvátsku [INFR(2021)2225], pretože takisto nezabezpečilo správne vykonanie smernice (EÚ) 2014/89. V smernici sa stanovuje spoločný prístup krajín EÚ k plánovaniu svojich námorných oblastí. Zámerom námorného priestorového plánovania je organizovať ľudské činnosti v morských oblastiach, aby sa splnili rôzne ekologické, hospodárske a sociálne ciele. K takýmto cieľom patrí rozvoj udržateľného modrého hospodárstva, udržateľné využívanie morských zdrojov a ochrana zdravých morských ekosystémov a biodiverzity. Pobrežné členské štáty EÚ mali vypracovať námorné priestorové plány do marca 2021 a ich kópie mali predložiť Komisii a ostatným dotknutým členským štátom do troch mesiacov od ich uverejnenia. Portugalsko však zatiaľ nevypracovalo svoje námorné priestorové plány, ktoré sa vzťahujú na niektoré z jeho morských vôd, a nezaslalo ich kópie Komisii. Komisia preto zasiela Portugalsku formálnu výzvu. Portugalsko má teraz dva mesiace na to, aby odpovedalo a odstránilo nedostatky, na ktoré Komisia poukázala. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o vydaní odôvodneného stanoviska. Ani Chorvátsko zatiaľ nevypracovalo svoje námorné priestorové plány, ktoré sa vzťahujú na niektoré z jeho morských vôd, a nezaslalo ich kópie Komisii. Komisia v tejto záležitosti zaslala Chorvátsku v decembri 2021 formálnu výzvu. Komisia nepovažovala odpoveď Chorvátska na formálnu výzvu za celkom uspokojivú a teraz vydala odôvodnené stanovisko. Chorvátsko má dva mesiace na to, aby reagovalo na odôvodnené stanovisko a prijalo potrebné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. V opačnom prípade môže Komisia rozhodnúť o postúpení týchto vecí Súdnemu dvoru Európskej únie.

2. Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP

(Ďalšie informácie: Sonya Gospodinova – tel.: +32 22966953; Flore Boutier – tel.: +32 22966043)

Formálne výzvy a odôvodnené stanoviská

Uznávanie odborných kvalifikácií: Komisia žiada BELGICKO, NEMECKO, CYPRUS a RUMUNSKO, aby dodržiavali pravidlá EÚ

O mam

Consent choices