Počítač, digitálna bezpečnosť. PHOTO: © European Union 2021

Druhá správa o stave digitálneho desaťročia: výzva na posilnenie kolektívnych opatrení na podporu digitálnej transformácie EÚ

Komisia uverejnila druhú správu o stave digitálneho desaťročia, v ktorej poskytuje komplexný prehľad o pokroku dosiahnutom v úsilí o dosiahnutie digitálnych cieľov a zámerov stanovených na rok 2030 v rámci programu Digitálne desaťročie.

Tento rok je k správe po prvýkrát pripojená analýza vnútroštátnych strategických plánov digitálneho desaťročia, ktoré predložili členské štáty. Podrobne opisujú plánované vnútroštátne opatrenia, činnosti a financovanie s cieľom prispieť k digitálnej transformácii EÚ. Z analýzy Komisie vyplýva, že v súčasnom scenári kolektívne úsilie členských štátov nedosiahne úroveň ambícií EÚ.

Medzi zistené nedostatky patrí potreba dodatočných investícií na úrovni EÚ aj na vnútroštátnej úrovni, najmä v oblasti digitálnych zručností, vysokokvalitnej pripojiteľnosti, využívania umelej inteligencie a analýzy údajov podnikmi, výroby polovodičov a ekosystémov startupov.

EÚ aj členské štáty zohrávajú dôležitú úlohu pri presadzovaní nového právneho rámca, prijímaní opatrení na podporu šírenia digitálnych technológií a zabezpečení toho, aby ich občania mali primerané digitálne zručnosti a mohli v plnej miere využívať výhody digitálnej transformácie. Preto je tohtoročná správa výzvou na posilnenie opatrení pre členské štáty, aby boli ambicióznejšie, keďže dosiahnutie cieľov digitálneho desaťročia v oblasti digitálnej infraštruktúry, podnikov, zručností a verejných služieb má zásadný význam pre budúcu hospodársku prosperitu a spoločenskú súdržnosť EÚ.

Viac..  EÚ a Varšava vyjadrili znepokojenie nad ohlásenou Orbánovou cestou do Moskvy

O mam

Consent choices