Znečistené ovzdušie! Trpieť ho musí viac ako 90% obyvateľov európskych miest

znečistenie ovzdušia
PHOTO: Ilustračné Flickr.

K znečisteniu ovzdušia prispieva najmä doprava, priemysel, poľnohospodárstvo a domácnosti. Aj napriek tomu, že sa v posledných desaťročiach podarilo znížiť produkciu emisií a zredukovali sa niektoré znečisťujúce látky, problém zďaleka nie je vyriešený. Týka sa to najmä dvoch látok – tuhých znečisťujúcich látok a prízemného ozónu, ktoré sú príčinou dýchacích problémov, kardiovaskulárnych chorôb a znižujú dĺžku života.

Viac ako 90% obyvateľov európskych miest je vystavených látkam znečisťujúcim ovzdušie.

Nové vedecké zistenia poukazujú na to, že ľudské zdravie môže byť poškodené už nižšími koncentráciami znečisťujúcich látok v ovzduší ako sa pôvodne predpokladalo.

Z pohľadu výskytu PM 2,5 sa Slovensko ocitlo na treťom najhoršom mieste, hneď po Bulharsku a Poľsku. PM 2,5 spôsobuje respiračné problémy a zvyšovanie jeho koncentrácie spôsobuje najmä doprava a vykurovanie tuhým palivom.

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ Európskej enviromentálnej agentúry (EEA): ,,Znečistenie ovzdušia spôsobuje poškodenie ľudského zdravia a ekosystémov. Z pohľadu súčasných štandardov, veľká časť populácie nežije v zdravom prostredí. Európa musí byť preto ambiciózna a ísť nad rámec súčasnej legislatívy.”

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik: ,,Kvalita ovzdušia je hlavným záujmom obyvateľstva a prieskumy ukazujú, že väčšina z nich rozumie vplyvu kvality ovzdušia na zdravie. Z tohto dôvodu žiadajú verejné autority, aby prijali opatrenia na národnej a európskej úrovni a to aj v čase úsporných opatrení. Európska komisia preto bude revidovať politiky týkajúce sa ovzdušia.“

Viac..  Krajiny EÚ schválili nariadenie na zníženie emisií CO2 z ťažkých vozidiel

V rozmedzí rokov 2009 – 20011 bolo viac ako 96 % obyvateľov miest vystavených koncentráciám tuhých znečisťujúcich častíc a viac ako 98 % prízemnému ozónu nad hodnoty odporúčané  Svetovou zdravotníckou organizáciou.

Ukazuje sa, že znečistené ovzdušie nie je len problémom miest ale aj vidieckych oblastí. Európa má v znižovaní produkcie niektorých emisií aj niekoľko úspešných príkladov, napríklad za posledných desať rokov sa znížili emisie oxidu siričitého pochádzajúce z elektrární, priemyslu a dopravy. Okrem toho, po zistení vplyvu olova na neurologický vývoj ľudí sa olovnatý benzín postupne prestal používať.

Emisie niektorých dusíkatých znečisťujúcich látok sa znížili, napr. emisie oxidu dusíka a amoniaku klesli z 27 %  na 7% od roku 2002 a to aj napriek tomu, že 8 členských štátov produkciu emisií neznížilo ani  rok po uplynutí lehoty na dodržanie stanovených stropov.

O red

Odporúčame pozrieť

Grecko

Grécko plánuje splatiť eurozóne zo záchranných úverov predčasne 8 miliárd eur

Grécko plánuje krajinám eurozóny splatiť v tomto roku 8 miliárd eur zo záchranných úverov, ktoré …

Consent choices