Operácie, či vyšetrenia v zahraničí? Prinášame Vám kompletný zoznam úkonov, na ktoré Vám bude musieť dať poisťovňa súhlas

nemocnica
PHOTO: Flickr.

BRATISLAVA/EÚ – Už asi mesiac máme možnosť ísť na operáciu alebo vyšetrenie do zahraničia. Poisťovne nám ich musia preplatiť do výšky, ako by stáli na Slovensku. Od začiatku novembra však platí vyhláška ministerstva zdravotníctva, ktorá určuje, kedy si pred úkonom v zahraničí musíme vyžiadať súhlas zdravotnej poisťovne, aby vám tento úkon preplatila.

 

Preplatí to poisťovňa

Podľa smernice Európskej komisie máme možnosť ísť na operáciu alebo vyšetrenie do ktorejkoľvek krajiny v rámci Európskej únie. Domovská poisťovňa vám to musí preplatiť. Ale len do výšky, v ktorej to stojí na Slovensku. Napríklad operácia šedého zákalu stojí u nás 500 eur, v Rakúsku 1 500 eur. Tisícku si tak budete musieť doplatiť z vlastného vrecka.

Zoznam zákrokov

Zoznam zdravotných výkonov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne na účely jej preplatenia:

Gynekológia a pôrodníctvo

I.1 Zdravotný výkon asistovanej reprodukcie, jeden cyklus pred odberom oocytov
I.2 Zdravotný výkon asistovanej reprodukcie, jeden cyklus s odberom oocytov k invitro fertilizácii, bez prenosu embryí,
I.3 Zdravotný výkon asistovanej reprodukcie, jeden komplexný cyklus s prenosom embryí
I.4 Vykonanie interupcie zo zdravotných dôvodov
I.5 Odber krvi z hlavičky plodu transabdominálnou kordocentézou
I.6 Fetoskópia s odberom tkaniva plodu
I.7 Transfúzia intrauterinná fetálna
I.8 Infúzia intrauterinná fetálna
I.9 Intrauterinná laserová liečba plodu
I.10 Výmena plodovej vody
I.11 Vysokofrekvenčná ablácia nádorových buniek a/alebo ciev placenty
I.12 Zavedenie shuntu u plodu intrauterinne
I.13 Vnútromaternicová liečba plodu
I.14 Liečebná amniocentéza
I.15 Segmentálna resekcia polycystických pľúc plodu
I.16 Operácia plodu postihnutého vývojovou chybou intrauterinná
I.17 Roboticky asistovaná operácia v gynekológii a pôrodníctve

Otorinolaryngológia

II.1 Fotodynamická liečba nádorov v oblasti hlavy a krku
II.2 Rekonštrukcia chýbajúcej alebo malformovanej ušnice
II.3 Vnútroušná (kochleárna) implantácia
II.4 Implantácia aktívneho stredoušného implantátu
II.5 Rekonštrukcia pery
II.6 Operácia tumorov v otorinolaryngológii
II.7 Rekonštrukčná operácia pre vrodené rázštepové chyby v otorinolaryngológii
II.8 Aurikuloplastika zo zdravotných dôvodov

Oftalmológia

III.1 Operácia pri onkologických chorobách
III.2 Transplantácia rohovky
III.3 Transplantácia endotelu rohovky
III.4 Keratoprotetika
III.5 Rádioterapia očnej gule rádionuklidovými implantátmi
III.6 Transsklerálna brachyterapia
III.7 Individuálne zhotovenie sklenej očnej protézy
III.8 Aplikácia individuálne zhotovených tvrdých kontaktných šošoviek
III.9 Plastická operácia na mihalniciach (ektropium, entropium,
blefarochalázia) zo zdravotných dôvodov

III.10 Korekcia ptózy hornej mihalnice zo zdravotných dôvodov

III.11 Korekcia ťažkých poúrazových stavov oka, pri ktorých
chýba dúhovka, s použitím umelej silikónovej dúhovky
III.12 Korekcia vrodenej anirídii s použitím umelej silikónovej
dúhovky

Chirurgia

Roboticky asistovaná operácia v chirurgii

Neurochirurgia

V.1 Operácia pri chorobách centrálneho nervového systému
V.2 Operácia pri chorobách periférneho nervového systému
V.3 Operácia mozgu pri epilepsii
V.4 Stereotaktická implantácia rádioaktívneho izotopu
V.5 Stereotaktická implantácia hlbokých mozgových elektród a generátora elektrických impulzov
V.6 Implantácia kmeňová
V.7 Implantácia neurostimulačného zariadenia pri kortikálnej mozgovej stimulácii
V.8 Kranioplastika s použitím implantátov a kostných štepov
V.9 Implantácia miechovej stimulačnej elektródy
V.10 Implantácia neurostimulačného zariadenia pre stimuláciu zadných povrazcov miechy
V.11 Implantácia liekovej pumpy na intratekálnu aplikáciu liečiva do miechového kanála
V.12 Implantácia expanderu pred plastikou rozsiahleho defektu
V.13 Resekcia adenómu hypofýzy s intraoperačnou magnetickou rezonanciou
V.14 Implantácia elektronického stimulátora nervus vagus pri liečbe epilepsie
V.15 Implantácia neurostimulačných zariadení pri dysfunkcii dolných močových ciest

Hrudná chirurgia

VI.1 Fotodynamická liečba tumorov v tracheobronchiálnom strome
VI.2 Transplantácia pľúc

Kardiochirurgia a cievna chirurgia

VII.1 Operácia na srdcových chlopniach
VII.2 Operácia pri defektoch srdcových priehradiek
VII.3 Operácia na veľkých cievach
VII.4 Transkatétrová implantácia chlopne
VII.5 Bypassová operácia
VII.6 Implantácia krátkodobej mechanickej podpory ľavej komory
VII.7 Implantácia krátkodobej mechanickej podpory pravej komory
VII.8 Implantácia krátkodobej mechanickej biventrikulárnej podpory srdca
VII.9 Implantácia trvalej mechanickej komorovej podpory srdca
VII.10 Implantácia krátkodobej komorovej podpory srdca
VII.11 Implantácia dlhodobej komorovej podpory srdca
VII.12 Zavedenie a použitie extrakorporálneho ventricular assist device (VAD)
VII.13 Explantácia komorovej mechanickej podpory srdca
VII.14 Zavedenie a použitie intrakorporálneho ventricular assist device (VAD)
VII.15 Iný kardiochirurgický výkon bez použitia mimotelového obehu krvi
VII.16 Iný kardiochirurgický výkon s použitím mimotelového obehu krvi

Viac..  L. Ď. Nicholsonová: Európske preukazy odstránia diskrimináciu ľudí so zdravotným postihnutím pri cestovaní

VII.17 Videoasistovaná srdcová operácia s použitím mimotelového obehu
VII.18 Transjugulárna porto-systémová spojka (TIPS) a sklerotizácia varixov
VII.19 Intervenčné výkony spojené s použitím embolizačného systému Pipeline
VII.20 Katétrová ablácia
VII.21 Rekanalizácia koronárnej artérie laserom
VII.22 Roboticky asistovaná operácia v kardiochirurgii a cievnej chirurgii
VII.23 Transplantácia srdca

Stomatochirurgia

VIII.1 Rekonštrukčná operácia pravej ankylózy mandibuly
osteokartilaginóznym autológnym transplantátom alebo
endoprotézou
VIII.2 Náhrada mandibulárneho kĺbu endoprotézou
VIII.3 Zhotovenie a upevnenie epitézy na vhojený fixatér
VIII.4 Operácia spojená s náhradou čeľustného kĺbu a lícneho
oblúka

Ortopédia a úrazová chirurgia

IX.1 Totálna resekcia kosti s náhradou
IX.2 Implantácia totálnej endoprotézy bedrového kĺbu
IX.3 Implantácia totálnej endoprotézy kolenného kĺbu
IX.4 Implantácia totálnej endoprotézy lakťa
IX.5 Implantácia totálnej endoprotézy členka
IX.6 Liečba spojená s použitím autológnych krvných faktorov
IX.7 Artroskopický výkon v bedrovom kĺbe

Plastická chirurgia

X.1 Korekcia asymetrie prsníka vložením implantátu
X.2 Rekonštrukcia prsníka pomocou implantát – expanderu
X.3 Redukčná mamoplastika
X.4 Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s transplantáciou alebo transpozíciou
X.5 Transplantácia kože
X.6 Implantácia alebo odstránenie kožného expandera
X.7 Liečba chronických defektov aplikáciou biotechnologicky vyrobenej kože
X.8 Korekcia hypertrofickej alebo keloidnej jazvy dermabráziou, excíziou alebo iným spôsobom
X.9 Operácia venter pendulum zo zdravotných dôvodov

Plastická chirurgia, gynekológia, urológia

XI.1 Operácia na zmenu pohlavia zo ženy na muža
XI.2 Operácia na zmenu pohlavia z muža na ženu
XI.3 Operácia gynekomastie zo zdravotných dôvodov vrátane liposukcie
XI.4 Sterilizácia ženy zo zdravotných dôvodov
XI.5 Sterilizácia muža zo zdravotných dôvodov

Hematológia

XII.1 Transplantácia kostnej drene
XII.2 Liečebná cytaferéza

Psychiatria

XIII.1 Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia

Neurológia

XIV.1 Magnetická stimulácia mozgu, miechových koreňov a nervu
XIV.2 Detekcia úniku likvoru označeného rádiofarmakom

XIV.3 Stereotaktická biopsia
XIV.4 Komplexná liečba ťažkej epilepsie
XIV.5 Multimodálna komplexná liečba Morbus Parkinson

Tráviaci systém

XV.1 Eliminačné metódy liečby zlyhania pečene
XV.2 Resekcia časti heparu a hepatektómia pre transplantáciu
XV.3 Transplantácia pečene
XV.4 Transplantácia pankreasu: injekcia z pankreatického tkaniva (transplantácia pankreatických ostrovčekov)
XV.5 Transplantácia pankreasu: transplantácia celého orgánu
XV.6 Transplantácia pankreasu a obličky
XV.7 Transplantácia pečene a obličky

Klinická onkológia

XVI.1 Ožarovanie lineárnym urýchľovačom alebo lineárnym urýchľovačom s mnoholistovým kolimátorom
XVI.2 Komformálna rádioterapia modulovanou intenzitou zväzkov
XVI.3 Protónová liečba

Urológia

XVII.1 Transplantácia obličky: alogénny živý darca alebo alogénny kadaverózny darca alebo syngénny darca alebo autotransplantácia alebo autotransplantácia po extrakorporálnej resekcii alebo en bloc transplantát alebo retransplantácia
XVII.2 Adjustovateľná liečba kontinencie – implantácia, revízia, výmena alebo explantácia umelého zvierača
XVII.3 Roboticky asistovaná operácia v urológii

Medicína drogových záležitosti

XVIII.1 Motivačná liečba závislosti (kvalifikovaná odvykacia liečba)

Nukleárna medicína

XIX.1 Diagnostika a liečba v cyklotrónovom zariadení
XIX.2 Vyšetrenia pozitrónovou emisnou tomografiou
XIX.3 Rádiochirurgická liečba gama – nožom
XIX.4 Rádiochirurgická liečba CyberKnife
XIX.5 Liečebné podanie 131 I
XIX.6 Rádionuklidová liečba 177 Lutetium značkovaným
oktreotidom (DOTATOC)

Spoločné a vyšetrovacie zložky

XX.1 Genetické vyšetrenia
XX.2 Metabolické vyšetrenia

O red

Odporúčame pozrieť

ekonomika

Rast inflácie v eurozóne sa v marci spomalil

Medziročné tempo rastu inflácie v eurozóne sa v marci 2024 spomalilo na 2,4 % z …

Consent choices