EÚ chce udržať globálne otepľovanie pod 2°C do roku 2020. Zatiaľ sa jej to nedarí

teplomer
PHOTO: Flickr.

Zatiaľ čo EÚ a ďalších viac ako 80 krajín vypracovali záväzky týkajúce sa emisií do roku 2020, tieto záväzky celkovo ešte nie sú dostatočne ambiciózne na to, aby sa globálne otepľovanie udržalo pod hranicou2 °C. EÚ chce, aby sa ministri vo Varšave zapojili do snahy o zvýšenie miery ambicióznosti do roku 2020, čo prispeje aj k ambicióznej dohode plánovanej na rok 2015.

Na konferencii EÚ o zmene klímy, ktorá sa bude konať 11. – 12. novembra vo Varšave, sa Európska únia bude usilovať o predloženie vyváženého súboru rozhodnutí na podporu pokroku v medzinárodnom úsilí v oblasti klímy. Je potrebné, aby rozhodnutia zlepšili vykonávanie už schválených opatrení, podporili činnosť zameranú na ďalšie znižovanie množstva celosvetových emisií skleníkových plynov do roku2020 apripravili pôdu pre prijatie novej právne záväznej globálnej dohody do roku 2015, ktorá bude zahŕňať záväzky všetkých členských štátov týkajúce sa emisií.

Valentinas Mazuronis, minister životného prostredia Litvy, ktorá je v súčasnosti predsedajúcou krajinou v Rade EÚ: „Stretnutie vo Varšave je dôležitým krokom pri plnení dosiaľ prijatých záväzkov, v hľadaní spôsobov, ako dosiahnuť ambicióznejší charakter krátkodobých opatrení, a pri príprave dohody plánovanej na rok 2015. Na formulovanie ambicióznych záväzkov pre dohodu plánovanú na rok 2015 navrhla EÚ proces postupných krokov vrátane fázy hodnotenia, čím sa poskytne solídny základ pre rozhodnutie vo Varšave.“

Connie Hedegaardová, komisárka EÚ pre oblasť klímy: “Každý by si mal uvedomiť, že konferenciou o zmene klímy vo Varšave sa neukončia rokovania o globálnej dohode o klíme plánovanej na rok 2015. Bude to však veľmi dôležité stretnutie pre ďalší pokrok, na ktorom sa pripraví pôda pre stretnutie v Paríži v roku 2015. Vo Varšave sa musíme dohodnúť na vypracovaní solídnych prísľubov v súvislosti s dohodou plánovanou na rok 2015 a presadiť znižovanie množstva emisií do konca tohto storočia. Všetky krajiny musia byť pripravené predstaviť ambiciózne prísľuby pred samitom svetových lídrov venovaným zmene klímy, ktorý na budúci september zvolal tajomník OSN Ban Ki-moon.

Dohoda plánovaná na rok 2015

V oblasti koncepcie, rozsahu a štruktúry globálnej dohody, ktorá sa má prijať najneskôr v roku2015 anadobudnúť platnosť v roku 2020, zaznamenávame naliehavú potrebu pokroku. EÚ by uvítala, keby konferencia vo Varšave obsiahla pokrok, ktorý sa dosiaľ dosiahol, ako aj plánovanie činností, ktoré je potrebné vykonať v roku 2014, aby bol návrh znenia dohody k dispozícii do mája 2015.

Je obzvlášť potrebné, aby sa vo Varšave pre všetky strany schválil postup vypracúvania ambicióznych záväzkov týkajúcich sa emisií na obdobie po roku 2020, ktoré majú byť súčasťou dohody plánovanej na rok 2015. Tento postup by mal zahŕňať harmonogram prípravy ich záväzkov v roku 2014, poskytovanie informácií na vysvetlenie záväzkov a fázu hodnotenia na zabezpečenie toho, že záväzky budú celkovo dostatočne ambiciózne na to, aby udržali globálne otepľovanie pod úrovňou2 °Cv porovnaní s teplotou pred industrializáciou.

Viac..  Jozef Mihál: Žijete na Slovensku, ale pracujete v Rakúsku. Máte nárok na daňový bonus?

Opatrenia do roku 2020

EÚ by rovnako privítala, keby krajiny, ktoré tak ešte neurobili, do termínu konferencie vo Varšave predložili svoje ambiciózne prísľuby na rok 2020. Na konferencii by sa mal pre všetky strany schváliť postup, podľa ktorého by zvážili, ako v roku 2014 zlepšiť svoje opatrenia zamerané na emisie do roku 2020.

EÚ takisto vyzýva k ďalšej medzinárodnej spolupráci pri presadzovaní ambicióznych cieľov do roku 2020. Existuje veľký potenciál na ďalšie znižovanie emisií o. i. prostredníctvom posilnených opatrení v oblasti energetickej účinnosti, obnoviteľnej energie, fluórovaných skleníkových plynov, reformy dotácií fosílnych palív a emisií z leteckej a lodnej dopravy.

Najmä v oblasti fluórovaných plynov EÚ chce, aby konferencia vo Varšave vyslala jasný signál stranám Montrealského protokolu o ochrane ozónovej vrstvy, aby prijali opatrenia na zníženie HFC, ktoré patria do skupiny silných skleníkových plynov.

Vykonávanie schválených rozhodnutí

Treťou oblasťou, v ktorej je potrebné prijať rozhodnutia vo Varšave, je dosiahnutie pokroku pri vykonávaní opatrení schválených počas predchádzajúcich zasadnutí.

Tieto opatrenia zahŕňajú otázku, ako sa vyrovnať so stratami a škodami spôsobenými zmenou klímy v obzvlášť citlivých rozvojových krajinách. Je takisto potrebné, aby sa vo Varšave riešila otázka financovania opatrení v oblasti zmeny klímy v rozvojových krajinách. Dialóg ministrov na vysokej úrovni o financovaní by mal pomôcť dosiahnuť konsenzus v otázke spôsobov, akými sa uberať vpred.

Medzi ďalšie oblasti, v ktorých je potrebné prijať rozhodnutia, je dokončenie pravidiel transparentnosti pre dosiaľ prijaté záväzky, ako aj podrobné pravidlá vykonávania druhého záväzného obdobia Kjótskeho protokolu, ktoré prebieha od roku 2013 do roku 2020.

Financovanie opatrení v oblasti zmeny klímy v EÚ v roku 2013

Európska únia spolu s členskými štátmi, ako najväčší svetový poskytovateľ oficiálnej rozvojovej pomoci, bude vo Varšave podávať správy o svojom kontinuálnom poskytovaní finančnej pomoci rozvojovým krajinám. EÚ a členské štáty sa zaviazali poskytnúť 7,2 miliárd EUR rozvojovým krajinám v rámci „financovania urýchleného začatia činnosti“ v období rokov 2010 – 2012. Poskytnutím pomoci vo výške 7,34 miliárd EUR vrátane 2,67 miliárd EUR za minulý rok uvedený záväzok prekročili. Hoci na rok 2013 sa nevzťahuje žiaden takýto záväzok týkajúci sa financovania opatrení v oblasti zmeny klímy, EÚ a niekoľko členských štátov informovali o dobrovoľných príspevkoch pre rozvojové krajiny, ktorých výška dosahuje 5,5 miliárd EUR, a z posledných hodnotení vyplýva, že táto suma bude poskytnutá.

O red

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej …

Consent choices