štrasburg
PHOTO: redakcia/red.

Európska politika súdržnosti: Do regiónov vrátane toho slovenského pôjde 325 miliárd EUR

štrasburg
PHOTO: redakcia/Štrasburg.

Parlament schválil kľúčové pravidlá politiky súdržnosti EÚ na obdobie 2014-2020. Kompromis, ktorého sa poslancom podarilo docieliť po viac ako roku tvrdých rokovaní s Radou, vďaka Parlamentu umožní prísun významných investícií do rozvoja regiónov EÚ na základe spravodlivejších podmienok. Poslanci tiež obmedzili administratívnu záťaž týkajúcu sa žiadostí o dotácie, ktoré sú v čase hospodárskej krízy také potrebné.

„Členské štáty a regióny sa budú môcť zamerať viac na dopady programov a projektov a menej sa starať o administratívne technické detaily,“ uviedla predsedníčka Výboru pre regionálny rozvoj a hlavná vyjednávačka Parlamentu pre politiku súdržnosti Danuta Hübner (EPP, PL). „Politika súdržnosti bude naďalej hlavným európskym zdrojom verejného financovania v kontexte Viacročného finančného rámca 2014-2020. Nový rámec kohéznej politiky kladie všetok dôraz na nutnosť investovať uvážlivo. Zladenie novej politiky súdržnosti so stratégiou EU 2020 je kľúčové, avšak investície do inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu nás musia viesť k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti,“ dodala.

„Päť fondov, ktoré pokrýva všeobecné nariadenie, tvorí ústredný investičný rámec rozpočtu EÚ. Kohézne fondy sa zmenia- prístup založený na náhradách či finančných presunoch  nahradí cielený nástroj založený na vedomostiach, udržateľnosti a zamestnanosti,“ uviedol spoluspravodajca k nariadeniu o spoločných ustanoveniach Lambert van Nistelrooij (EPP, NL).

„Princíp partnerstva (navrhovaný Komisiou) bude posilnený a umožní väčšie zapojenie miest a obcí do celého procesu realizácie politiky, „uviedla Constanze Krehl (S/D, DE), spoluspravodajkyňa k nariadeniu o spoločných ustanoveniach.

Spoločné pravidlá, menej administratívy, spravodlivejšie podmienky

Nový „spoločný strategický rámec“ bude jednotným zdrojom pokynov pre päť hlavných rozvojových fondov EÚ. Umožní tak lepšie začlenenie politík EÚ a zjednodušenie postupov. Nové pravidlá tiež sústredia investície do malého množstva priorít spojených s cieľmi stratégie rastu „Európa 2020.“ Mala by tak byť vytvorená kritická masa umožňujúca lepšie výsledky.

Viac..  Po eurokandidátke SaS sú známe už aj niektoré mená ďalších strán

Poslanci tiež zaistili, že opatrenia prepojujúce reálne financovanie projektov s riadnou hospodárskou správou budú uskutočňované spravodlivejšie. Tieto opatrenia by v prípade národnej makroekonomickej nerovnováhy alebo nadmerného rozpočtového schodku mohli viesť k pozastaveniu financovania.

Parlament však bude naďalej vykonávať svoje právo kontroly nad všetkými rozhodovacími postupmi, ktoré sa dotýkajú pozastavenia financovania v rámci štrukturovaného dialógu s Európskou komisiou. Akékoľvek pozastavenie fondov by tiež malo byť upravené v súlade so sociálnymi a hospodárskymi podmienkami daného členského štátu.

Európsky sociálny fond-unijný nástroj na zlepšenie zamestnateľnosti

„Európsky sociálny fond je nástroj EÚ pre posilnenie zamestnateľnosti, ktorý umožňuje občanom EÚ-najmä mladým ľuďom-začať pracovať, vrátiť sa do práce a zostať v práci, “ uviedla spravodajkyňa EP k Európskemu sociálnemu fondu Elisabeth Morin-Chartier (EPP, FR).

Poslanci posilnia úsilie na boj proti chudobe pomocou začlenenia na trhu práce- vyčlenil totiž na tieto účely minimálne 20% rozpočtu ESF v každom členskom štáte.

Európsky sociálny fond bude tiež podporovať boj proti nezamestnanosti mladých, pretože v rámci ESF je vyčlenených minimálne 3 miliardy EUR  na Iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí. Podiel ESF na financovaní politiky súdržnosti je 23,1%.

O red

Odporúčame pozrieť

zemny plyn

EK odporúča členským štátom pokračovať v úspore plynu s cieľom zabezpečiť dodávky a stabilizovať trhy

Úspory plynu, ktoré dosiahli podniky a občania v celej EÚ, významne prispeli k riešeniu energetickej …

Consent choices