brusel
PHOTO: redakcia/Brusel.

Plytvanie!? Presuny Brusel – Štrasburg stoja daňových poplatníkov 200 miliónov EUR ročne!

brusel
PHOTO: redakcia/Brusel.

Mnohí europoslanci preto vyzývajú na zmenu zmlúv, ktorá by EP umožnila rozhodnúť o svojom sídle. Európsky parlament by mal mať právo rozhodovať o tom kde a kedy zasadá, uvádza sa to v schválenom uznesení. EP sa zaväzuje, že bude iniciovať postup revízie zmlúv s cieľom navrhnúť zmeny nevyhnutné na to, aby  mohol Parlament sám a nie členské štáty, rozhodovať o umiestnení svojho sídla a o svojej vnútornej organizácii. Parlament by podľa poslancov bol  „účinnejší, nákladovo efektívnejší a šetrnejší k životnému prostrediu, pokiaľ by pôsobil na jednom mieste.“

„Presuny medzi Bruselom a Štrasburgom, ku ktorým dochádza každý mesiac sa pre väčšinu obyvateľov EÚ stali symbolickým negatívnym javom, najmä v čase, kedy v členských krajinách viedla finančná kríza k závažným a bolestivým škrtom vo výdavkoch.,“ uvádza sa v uznesení, ktoré bolo prijaté pomerom hlasov 483 za, 141 proti a 34 sa zdržalo hlasovania.

Parlament sa zaväzuje, že bude iniciovať postup riadnej revízie zmlúv, v rámci ktorej by mohli byť navrhnuté zmeny nevyhnutné na to, aby mohol Parlament sám rozhodovať o umiestnení svojho sídla a o svojej vnútornej organizácii. podľa Zmluvy o Európskej únii môže Parlament predložiť Rade návrhy na zmenu Zmlúv.

Článok 341 Zmluvy o fungovaní Európskej únie uvádza, že „sídlo orgánov Únie určia vlády členských štátov vzájomnou dohodou.“ Podľa Protokolu č.6 pripojeného k Zmluvám má Európsky parlament sídlo v Štrasburgu, kde sa koná 12 plenárnych zasadnutí ročne.

Viac..  Ľahší prístup vidieckych oblastí k finančným prostriedkom EÚ vďaka súboru nástrojov

Náklady a možné úspory

Uznesenie poznamenáva, že geografická roztrieštenosť činnosti Parlamentu (medzi Bruselom, Luxemburgom a Štrasburgom) vytvára podľa odhadov dodatočné ročné náklady vo výške 156 až 204 miliónov EUR, medzi ktoré patria dodatočné náklady spojené so sídlom v Štrasburgu odhadované na 103 miliónov EUR. Celkové náklady na tri pracovné miesta Parlamentu zodpovedajú približne 10% ročného rozpočtu EP, uvádza sa v texte .Emisie CO2 spojené s presunmi medzi pracovnými miestami sa podľa odhadov pohybujú v rozmedzí 11 000 až 19 000 ton.

Súčasný spôsob organizácie práce EP tiež vytvára dodatočné náklady a cestovné výdavky pre iné orgány EÚ a novinárov, uvádzajú poslanci.

Plénum žiada Predsedníctvo (orgán EP, ktorý rozhoduje o administratívnych, personálnych a organizačných záležitostiach), aby poverilo Eurobarometer alebo inú obdobnú profesionálnu službu uskutočnením, do 1. Januára 2014, prieskumu názorov občanov EÚ na zachovanie troch pracovných miest Parlamentu. Priekum by mal uvádzať konkrétne náklady spojené s týmto usporiadaním v oblasti financií, ekológie a účinnosti.

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices