Ženy v riadiacich funkciách. Vo vedení firiem pôsobiacich v EÚ budú musieť mať 40% zastúpenie

žena
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Spoločnosti, ktoré sú v EÚ kótované na burzách by mali podľa Európskeho parlamentu zaviesť transparentné výberové konania, na základe ktorých by do roku 2020 mali aspoň 40% nevýkonných členov ich správnych či dozorných rád tvoriť ženy. Poslanci vo svojom návrhu v prvom čítaní navrhujú, aby spoločnosti, ktoré zavedenie týchto postupov nedodržia, čelili sankciám. V roku 2013 tvoril podiel žien medzi nevýkonnými členmi správnych a dozorných rád najväčších firiem v EÚ len 17,6%.

„Prijali sme konzistentné uznesenie a vyslali silný signál Rade, ale tiež zúčastneným stranám a spoločnostiam v Európe,“ uviedla spravodajkyňa Výboru pre práva žien Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (EPP, EL). Je nevyhnutné, aby sa spoločnosti kótované na burze vyvíjali tak, aby do svojich rozhodovacích postupov zahrnuli vysoko kvalifikované ženy. Ich cieľom by malo byť dosiahnuť konkurencieschopnosť pri plnom rešpektovaní zásad EÚ a hodnôt rovnosti,“ dodala.

„Uznesenie objasňuje a zlepšuje otvorenú a transparentnú procedúru menovania nevýkonných členov dozorných rád kótovaných spoločností. Parlament si splnil svoju úlohu a teraz je loptička na strane Rady aby konala a  dokončila prijímanie tejto direktívy spolu s nami a Európskou komisiou ešte pred voľbami 2014 tak, aby sa európske spoločnosti posunuli na poli rodovej rovnosti. Našim občanom to ukáže, že bojujeme proti diskriminácii a za rovnaké príležitosti na pracovnom trhu“, uviedla spravodajkyňa Výboru pre právne záležitosti Evelyn Regner ( S/D, AT).

Transparentné a rodovo vyvážené výberové konania

Poslanci vyzývajú členské štáty, aby zaistili, že spoločnosti kótované na burze zavedú účinné a povinné opatrenia, ktoré by zabezpečili rovnaký prístup mužov a žien k nevýkonným pozíciám v správnych a dozorných radách tak, aby v roku 2020 bolo zastúpenie žien v nevýkonných riadiacich pozíciách aspoň 40%. Verejné podniky budú musieť tento cieľ splniť už do roku 2018.

Viac..  D. Šuica: Presadzovanie práv detí - prísľub ochrany, rešpektu a posilnenia postavenia

Pokiaľ sú kandidáti rovnako kvalifikovaní, mal by mať prednosť kandidát nedostatočne zastúpeného pohlavia, uvádzajú poslanci a zdôrazňujú, že kvalifikovanosť a zásluhy musia byť i naďalej hlavným kritériom náboru.

Ktorých podnikov sa to bude týkať?

Pravidlá by nemali platiť pre mikropodniky a malé a stredné podniky, teda tie, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb. Poslanci každopádne vyzývajú členské štáty, aby podporovali a povzbudzovali malé a stredné podniky, aby zlepšili rodovú vyváženosť v dozorných a riadiacich orgánoch spoločností.

Sankcie

Spoločnosti, ktoré nedodržujú pravidlá budú musieť vysvetliť prečo a informovať príslušné vnútroštátne orgány o opatreniach, ktoré prijali a ktoré plánujú prijať v budúcnosti. Poslanci uvádzajú, že sankcie vo forme napríklad pokút, by mali byť uvalené za nerešpektovanie transparentných postupov náboru, skôr než za nedosiahnutie cieľa. Navrhujú, aby bolo do zoznamu možných sankcií pridané „vylúčenie z verejných ponukových konaní“ a aby boli sankcie povinné skôr než orientačné, ako navrhuje Komisia.

Parlament prijal pozmenený návrh pomerom hlasov 449 za a 148 proti, 81 poslancov sa zdržalo. Aby mohla smernica vstúpiť do platnosti, musí ju tiež schváliť Rada EÚ (ministri členských štátov).

O red

Odporúčame pozrieť

vlajky

Začali platiť pravidlá na harmonizáciu trestných činov za porušenie sankcií EÚ

Európska komisia (EK) v správe pre médiá pripomenula, že od nedele 19. mája vstúpili do …

Consent choices