Kultúra v Európe na vzostupe. Zachrániť ju má nový program – Tvorivá Európa. Čo nám prinesie?

kino
PHOTO: Flickr.

Program Tvorivá Európa

Tvorivá Európa je nový program EÚ zameraný na podporu európskej kinematografie a kultúrnych a tvorivých odvetví, vďaka ktorému môžu tieto sektory vo vyššej miere prispievať k zamestnanosti a rastu. S rozpočtom vo výške 1,46 miliardy EUR na obdobie rokov 2014 – 2020 bude tento program podporovať desiatky tisícov umelcov, profesionálov v kultúrnom a audiovizuálnom sektore a kultúrnych organizácií pôsobiacich v oblasti divadelného umenia, výtvarného umenia, vydavateľskej činnosti, filmu, televíznej tvorby, hudby, interdisciplinárnych druhov umenia, kultúrneho dedičstva a odvetvia videohier. Získané financie umožnia týmto subjektom pôsobiť po celej Európe, osloviť nové publikum a rozvinúť zručnosti potrebné v digitálnom veku. Tým, že nový program pomôže európskym kultúrnym dielam osloviť publikum v cudzích krajinách, prispeje zároveň k ochrane európskej kultúrnej a jazykovej rozmanitosti.

Prečo Európa potrebuje program Tvorivá Európa?

Kultúra zohráva v hospodárstve EÚ významnú úlohu. Štúdie ukazujú, že kultúrne a tvorivé odvetvia sa na HDP EÚ podieľajú až 4,5 % a na zamestnanosti EÚ asi 4 % (8,5 miliónov pracovných miest a mnoho ďalších, ak vezmeme do úvahy prieniky do iných odvetví). Európa je popredným svetovým vývozcom produktov tvorivých odvetví. Na to, aby sme si túto pozíciu udržali, však potrebujeme investovať do schopnosti daných odvetví pôsobiť cezhranične.

Program Tvorivá Európa reaguje na túto potrebu a svoje investície zacieľuje do oblastí, v ktorých budú mať najväčší dosah.

V rámci nového programu sa zohľadňujú problémy vznikajúce v dôsledku globalizácie a digitálnych technológií, ktoré menia spôsoby, akým kultúrne diela vznikajú, distribuujú sa a ako sa k nim pristupuje, a sú tiež zodpovedné za premenu obchodných modelov a tokov príjmov. Tento vývoj zároveň vytvára príležitosti pre kultúrne a tvorivé odvetvia, ktorým sa program snaží pomôcť chopiť sa daných príležitostí. Vďaka nim by totiž mohli využívať výhody prechodu na digitálne technológie a vytvoriť viac pracovných miest a kariérnych príležitostí s medzinárodným charakterom.

Ktoré krajiny môžu požiadať o finančnú podporu v rámci programu Tvorivá Európa?

Program Tvorivá Európa bude otvorený pre 28 členských štátov, ale aj (ak splnia konkrétne podmienky) pre krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko), kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny na členstvo v EÚ (Čierna Hora, Srbsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Turecko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo) a susediace krajiny (Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Gruzínsko, Moldavsko, Ukrajina, Alžírsko, Egypt, Maroko, Tunisko, Jordánsko, Libanon, Líbya, Palestína, Sýria a Izrael). Krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, si budú musieť účasť v programe zaplatiť. Suma sa bude odvíjať od veľkosti ich HDP (hrubého domáceho produktu) vo vzťahu k rozpočtu programu.

Môžu o financie požiadať aj fyzické osoby?

Program Tvorivá Európa nebude prijímať žiadosti od fyzických osôb, no prostredníctvom projektov odoslaných kultúrnymi organizáciami sa jeho financie dostanú približne k 250 000 umelcom a profesionálom z oblasti kultúry a audiovizuálneho sektora. Takýto spôsob dosahovania výsledkov a trvalého účinku je omnoho hospodárnejší. Komisia odhaduje, že z projektov podporovaných programom Tvorivá Európa budú priamo či nepriamo čerpať milióny ľudí.

Čo presne bude projekt Tvorivá Európa podporovať?

Prakticky všetky projekty, ktoré získajú finančnú podporu, by mali mať cezhraničný rozmer. Väčšina rozpočtu sa použije ako finančná podpora pre individuálne projekty. Program však bude podporovať aj iniciatívy zamerané na podobné ciele, ako sú napríklad Európske hlavné mestá kultúry, značka Európske dedičstvo, Dni európskeho dedičstva a päť európskych cien (cena EÚ za kultúrne dedičstvo Europa Nostra, cena EÚ za súčasnú architektúru, cena EÚ za literatúru, cena European Border Breakers a cena programu EÚ MEDIA).

Viac..  Poznáme víťazov aktuálneho ročníka súťaže mladých prekladateľov EÚ

Aké problémy program rieši?

Kultúrny sektor a oblasť tvorivých činností v súčasnosti nevyužívajú jednotný trh v plnej miere. Jeden z najväčších problémov, akému tieto oblasti čelia, je fragmentácia trhu spojená s rôznymi kultúrnymi tradíciami a jazykmi: v EÚ existuje 24 úradných jazykov, 3 abecedy a asi 60 oficiálne uznaných regionálnych a menšinových jazykov. Táto rozmanitosť je súčasťou bohatej európskej mozaiky, ale ohrozuje úsilie autorov osloviť čitateľov v iných krajinách, zabraňuje návštevníkom kín a divadiel pozrieť si zahraničné diela a hudobníkom sťažuje prístup k novým poslucháčom.

Podľa prieskumu Eurobarometra z minulého mesiaca iba 13 % Európanov navštevuje koncerty umelcov z iných európskych krajín a iba 4 % si chodia pozrieť divadelné predstavenia z inej európskej krajiny. Intenzívnejšie zameranie na podporu vytvárania publika a na schopnosť odvetvia komunikovať s publikom, napríklad prostredníctvom iniciatív v oblasti mediálnej gramotnosti alebo nových interaktívnych online nástrojov, má potenciál sprístupniť verejnosti viac diel v cudzích jazykoch.

Ako sa bude program Tvorivá Európa odlišovať od súčasných programov Kultúra, MEDIA a MEDIA Mundus? Zaniknú tieto názvy?

Program Tvorivá Európa zlúči súčasné samostatné podporné mechanizmy pre kultúrne a audiovizuálne odvetvia v Európe do jedného programu, ktorý bude prístupný pre všetky kultúrne a tvorivé oblasti. Program sa však bude aj naďalej zaoberať konkrétnymi potrebami audiovizuálneho sektora a iných kultúrnych a tvorivých odvetví prostredníctvom svojich osobitných podprogramov Kultúra a MEDIA. Tieto podprogramy budú stavať na úspechu súčasných programov Kultúra a MEDIA a prispôsobia sa budúcim potrebám. Program MEDIA Mundus, ktorý podporuje spoluprácu medzi európskymi a zahraničnými profesionálmi a medzinárodnou distribúciou európskych filmov, sa začlení do podprogramu MEDIA.

Vďaka jednotnému rámcovému programu sa posilnia väzby medzi jednotlivými sektormi a zvýši sa ich efektívnosť.

Súčasťou programu Tvorivá Európa bude aj medzisektorová oblasť. V čom spočíva jej úloha?

Túto oblasť tvoria dve časti: nástroj finančnej záruky, ktorý bude v prevádzke od roku 2016 a bude ho spravovať Európsky investičný fond, uľahčí malým subjektom prístup k bankovým úverom. Okrem toho bude medzisektorová oblasť financovať štúdie, analýzy a kvalitnejší zber údajov s cieľom zabezpečiť lepšiu tvorbu politík založených na disponibilných údajoch, experimentálne projekty podporujúce spoluprácu audiovizuálneho sektora s inými kultúrnymi a tvorivými odvetviami, ako aj informačné kancelárie programu Tvorivá Európa, ktoré poskytujú poradenstvo žiadateľom.

Akým spôsobom sa bude spravovať program Tvorivá Európa?

Tvorivá Európa bude jednoduchšou, jasne rozoznateľnou a ľahko prístupnou vstupnou bránou pre európskych profesionálov kultúrnej oblasti a tvorivých odvetví bez ohľadu na ich umelecký odbor a bude poskytovať podporu medzinárodným činnostiam v EÚ i mimo nej. Naďalej bude pokračovať súčasný systém správy prostredníctvom Výkonnej agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

O red

Odporúčame pozrieť

potraviny

Ostrá kritika zo strany slovenských mlynárov: ohrozenie potravinárstva pre „bruselských byrokratov“

Mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov podporujú požiadavky slovenských poľnohospodárov. Vedenie Európskej únie a najmä tamojší byrokrati …

Consent choices