Poľnohospodárska politika EÚ 2014 – 2020: Reforma prinesie väčšiu spravodlivosť

kravičky
PHOTO: Flickr.

Parlament schválil dohodu s Radou o pätici legislatívnych aktov, ktoré reformujú poľnohospodársku politiku EÚ. Spoločná poľnohospodárska politika (SPP) bude klásť po roku 2013 väčší dôraz na ochranu životného prostredia, zabezpečí spravodlivejšie rozdelenie fondov EÚ a pomôže poľnohospodárom lepšie sa vyrovnať s problémami na trhu.

„Historicky prvá reforma poľnohospodárskej politiky EÚ, o ktorej rozhodovali spoločne ministri a priamo volení poslanci Európskeho parlamentu, práve dostala svoju konečnú podobu. Nová SPP zaistí lepšiu rovnováhu medzi bezpečnosťou potravín a ochranou životného prostredia, lepšie pripraví poľnohospodárov na budúce výzvy a bude spravodlivejšia a legitímnejšia, “ uviedol predseda poľnohospodárskeho výboru a hlavný vyjednávač EP Paolo De Castro (S & D, IT).

Spravodlivejšie rozdelenie fondov EÚ

Aby bolo zaistené, že priame platby budú získavať iba aktívni poľnohospodári, presvedčili poslanci Radu, aby bola vytvorená čierna listina subjektov, akými sú letiská či športové kluby, ktoré by mali byť automaticky vylúčené z prijímania dotácií EÚ, ak nepreukážu, že poľnohospodárska činnosť predstavuje významnú časť ich príjmov.

Parlament tiež trval na záväznom celoeurópskom mechanizme, ktorý mladým poľnohospodárom zaručí zvýšenie platieb o 25 % za prvých 25 až 90 hektárov. Drobní poľnohospodári budú tiež môcť získať viac prostriedkov, zatiaľ čo veľkým farmám, ktoré dostávajú viac ako 150 000 eur, budú platby nad túto sumu znížené o najmenej 5 %.

„Okrem toho, že sme presunuli časť prostriedkov od veľkých poľnohospodárskych družstiev smerom k mladým poľnohospodárom a malým štruktúram, zaistili sme tiež lepšie rozdelenie európskych fondov naprieč EÚ. Do roku 2020 by mali poľnohospodári z rôznych členských štátov získavať aspoň 72 % unijného priemeru priamych platieb,“ uviedol Luis Manuel Capoulas Santos (S & D, PT), spravodajca pre nariadenie o priamych platbách a rozvoji vidieka.

Ekologickejšia poľnohospodárska politika bez dvojitého financovania

V rámci novej SPP bude môcť byť 30 % rozpočtov členských štátov na priame platby používaných iba vtedy, ak budú splnené záväzné ekologizačné opatrenia, napríklad diverzifikácia plodín, zachovanie trvalých trávnych porastov a vytváranie ekologicky zameraných oblastí.

Dvojité financovanie, t.j. zaplatenie poľnohospodárom dvakrát za splnenie rovnakého súboru prínosov pre životné prostredie, nebude dovolené. Poľnohospodári, ktorí nesplnia povinné opatrenia ekologizácie, budú vystavení ďalším sankciám, napríklad v podobe straty ich „ekologizačných“ dotácií, ktoré budú postupne zavádzané v priebehu prvých štyroch rokov novej SPP. „Dať poľnohospodárom čas na to, aby sa zoznámili s novými pravidlami, je otázkou spravodlivosti . V prvých dvoch rokoch novej SPP nebudú ukladané žiadne sankcie a až potom podiel tzv. zelených zrážkových platieb postupne stúpne maximálne na 25 %,“ uviedol Giovanni La Via (ELS, IT), spravodajca k nariadeniu o financovaní, riadení a monitorovaní SPP.

Viac..  Ivan Štefanec: Malí farmári už mali mať európske peniaze na svojich účtoch

„Vďaka novým nástrojom na podporu hospodárstva vidieka, silnejšej ochrane životného prostredia a vďaka zákazu dvojitého financovania budú verejné prostriedky lepšie využité na vytváranie verejných majetkov pre všetkých,“ uviedol Luis Manuel Capoulas Santos.

Silnejší poľnohospodári sa lepšie vyrovnajú s krízou

Parlament tiež zabezpečil, aby sa organizáciám poľnohospodárov dostalo dodatočných nástrojov, ktoré by im pomohli vyrovnať sa s volatilitou trhov a posilnili by ich pozíciu pri vyjednávaní o cenách.

„Bol napríklad rozšírený rozsah odvetví, v ktorých môžu organizácie poľnohospodárov vyjednávať zmluvy o dodávkach v mene svojich členov, bez toho, aby pritom boli porušené pravidlá hospodárskej súťaže,“ uviedol Michel Dantin (ELS, FR), spravodajca k nariadeniu o jednotnej spoločnej organizácii trhov.

Reforma poľnohospodárskej politiky

Reformný proces SPP, ktorý začal v Parlamente v roku 2010, dospel do svojej záverečnej fázy v júni 2013, kedy vyjednávači Parlamentu, Rady a Komisie dospeli k politickej dohode o hlavných otázkach.

Ku konečnému hlasovaniu v pléne dochádza po ďalšom kole rokovaní, v rámci ktorého boli vyriešené zostávajúce otázky. Schválený balík obsahuje päť nariadení pre obdobie 2015 – 2020 a nariadenie o prechodných ustanoveniach pre rok 2014. Viac informácií nájdete v informačnej poznámke (v anglickom jazyku) – viď odkaz.

Výsledky hlasovaní

Návrh nariadenia o priamych platbách bol schválený pomerom hlasov  440 za, 238 proti, 1% sa zdržalo

Návrh nariadenia o podmienkach pre rozvoj vidieka bol schválený pomerom hlasov  576 za, 101 proti, 11 sa zdržalo

Návrh nariadenia o spoločnej organizácii trhov bol schválený pomerom hlasov 426 za, 253 proti, 8 sa zdržalo

Návrh nariadenia o financovaní, riadení a monitorovaní SPP bol schválený pomerom hlasov 500 za, 177 proti, 10 sa zdržalo

Návrh nariadenia o prechodných ustanoveniach pre rok 2014 bol schválený pomerom hlasov 592 za, 81 proti, 14 sa zdržalo

O novej poľnohospodárskej politike EÚ sa viac dozviete aj z videa:

O red

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Potrebujeme ďalšie účinné opatrenia na zastavenie nárastu cien potravín

Poslanci Európskeho parlamentu diskutovali so zástupcami Komisie o neustále sa zvyšujúcich cenách potravín a s tým súvisiacimi dopadmi …

Consent choices