Nezákonný rybolov sa bude trestať prísnejšie. EÚ má v zuboch Belize, Kambodžu aj Guineu

rybolov
PHOTO: Flickr.

Európska komisia zintenzívňuje boj proti nezákonnému rybolovu. Krajiny ako Belize, Kambodžu a Guineu označila za nespolupracujúce tretie krajiny. Hoci Komisia sa spolu s ich orgánmi aktívne zúčastňuje na zavádzaní riadenia rybárstva a účinných kontrolných opatrení, týmto trom štátom sa dosiaľ nepodarilo odstrániť štrukturálne problémy a nepreukázali skutočné odhodlanie bojovať s nezákonným rybolovom. Komisia teraz Rade ministrov navrhuje prijať obchodné opatrenia proti uvedeným krajinám, aby sa zabránilo obchodným výhodám vyplývajúcim z týchto nezákonných činností. Na produkty rybolovu, ktoré vylovia plavidlá z týchto krajín, sa výhľadovo bude vzťahovať celkový zákaz dovozu do EÚ.

Toto rozhodnutie je v súlade s medzinárodným záväzkom EÚ zabezpečiť udržateľné využívanie rybolovných zdrojov doma i v zahraničí. Úsilie EÚ v boji proti nezákonnému rybolovu odzrkadľuje skutočnosť, že NNN rybolov je celosvetovou zločineckou činnosťou, ktorá škodí nielen rybárom a trhom v EÚ, ale aj miestnym komunitám v rozvojových krajinách.

Formálne varovania minulý rok dostalo aj Fidži, Panama, Srí Lanka, Togo a Vanuatu, ale všetky tieto krajiny v úzkej spolupráci s Komisiou urobili hmatateľný pokrok. Prijali nové právne predpisy a zdokonalili si monitorovacie, kontrolné a inšpekčné systémy, vďaka čomu sa dialóg s nimi predĺžil až do februára 2014. Na jar sa potom zhodnotí, ako pokročili.

Nové formálne varovania

Európska komisia navyše vydala aj formálne varovania – takzvané „žlté karty“ – Kórei, Ghane a Curaçau, keďže nedodržiavajú medzinárodné záväzky boja proti nezákonnému rybolovu. Komisia identifikovala konkrétne nedostatky, ako napríklad neexistenciu opatrení na riešenie nedostatkov pri monitorovaní a kontrole rybárstva a dohľade nad ním, a navrhuje nápravné opatrenia na odstránenie týchto nedostatkov.

Žlté karty v tejto fáze nezahŕňajú žiadne opatrenia, ktoré by mali vplyv na obchod. EÚ bude namiesto toho tak ako v prípade vyššie uvedených štátov s dotknutými krajinami v úzkom kontakte prostredníctvom formálneho dialógu a intenzívnejšej spolupráce, aby sa vyriešili identifikované problémy a zrealizovali potrebné akčné plány.

Viac..  EK: dialógy o prechode na čistú energiu s priemyselnými a sociálnymi partnermi EÚ

Európska komisárka pre námorné záležitosti a rybárstvo Maria Damanakiová uviedla: „Tieto rozhodnutia sú dôkazom nášho pevného odhodlania bojovať proti nezákonnému rybolovu, ktorý negatívne ovplyvňuje trh EÚ, ako aj rybárov v Únii i v týchto oblastiach. Nepoľavujeme v nátlaku na krajiny, ktoré rozvíjajú dodávateľský reťazec nezákonného rybolovu, či už v úlohe pobrežného, vlajkového alebo výhodného vlajkového štátu. Zistilo sa, že jedným z najväčších semeníšť nezákonného rybolovu je západná Afrika a mojím cieľom je rovnako dôsledný postup uplatniť aj na Pacifik.“

Zákaz dovozu do EÚ

Rozhodnutie o Belize, Kambodži a Guinei členským štátom poskytuje ďalší nástroj na overenie a prípadné odmietnutie dovážaných produktov rybolovu. Komisia v tejto súvislosti podporuje koordinovaný prístup. Len čo Rada prijme návrh Komisie o zákaze obchodovania, produkty rybolovu, ktoré ulovia plavidlá plaviace sa pod vlajkou dotknutých krajín, sa nebudú smieť dovážať do EÚ. Plavidlá EÚ budú musieť ukončiť rybolov v týchto vodách. S týmito krajinami už nebude možné spolupracovať ani inou formou, napríklad v rámci spoločných rybolovných operácií alebo rybárskych dohôd.

Prostredníctvom spomínaných opatrení EÚ nielen presadzuje pravidlá EÚ, ale v súlade s vlastnými medzinárodnými záväzkami zároveň zaisťuje, aby sa dodržiavali pravidlá o NNN rybolove, ktoré prijala Organizácia Spojených národov a FAO. Všetky uvedené štáty, či už boli v úlohe vlajkového, pobrežného, prístavného alebo obchodujúceho štátu, porušili povinnosti, ktoré im vyplývajú najmä z Dohovoru OSN o morskom práve či z dohody OSN o populáciách rýb.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices