brusel
PHOTO: redakcia/Brusel.

Lobistov je v Bruseli viac ako kedykoľvek pred tým

brusel
PHOTO: redakcia/Brusel.

Najnovšia výročná správa o spoločnom registri transparentnosti Európskeho parlamentu a Európskej komisie ukázala, že sa v ňom zaregistrovalo viac zástupcov záujmových skupín ako kedykoľvek predtým. Momentálne je zaregistrovaných takmer 6 tisíc organizácií, čo predstavuje nárast o 10 % v porovnaní s predchádzajúcou správou.

Podľa nedávnej akademickej štúdie, ktorá sa uvádza v správe, register pokrýva v súčasnosti 60 až 75 % všetkých aktérov so sídlom v Bruseli. Zároveň sa vďaka kratším postupom a novým IT nástrojom zavedeným tento rok na zvýšenie účinnosti uskutočnilo viac ako tisíc kontrol kvality. Na ich základe sa v 783 prípadoch prijali nadväzujúce opatrenia na zlepšenie kvality informácií v registri.

Podpredseda Komisie Maroš Šefčovič povedal: „Prostredníctvom registra transparentnosti sa inštitúcie EÚ, ktoré sú v ňom zapojené, začlenili do malej skupiny krajín, ktorá stojí na čele úsilia o reguláciu zastupovania záujmov. Spomedzi uvedených krajín sa náš register uplatňuje na najširší okruh subjektov. Som nesmierne hrdý na náš doterajší úspech a som presvedčený, že naň nadviažeme zlepšeniami uvedenými v tejto výročnej správe.“

Podpredseda Európskeho parlamentu Rainer Wieland uviedol: „Veľmi oceňujem pokrok, ktorý sa dosiahol v priebehu uplynulého roka. Spoločný register transparentnosti je jedinečný, pokiaľ ide o široký záber relevantných záujmových skupín, a poskytuje rovnaké podmienky pre všetkých aktérov. Vítam najmä prebiehajúci dialóg so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami a účasť širokej verejnosti, ktoré nám poskytujú cennú podporu pri našom úsilí o ďalšie rozšírenie registra a zlepšenie jeho fungovania v budúcnosti.“

Okrem štatistických údajov sa vo výročnej správe uvádzajú činnosti spoločného sekretariátu registra transparentnosti za predchádzajúci rok. Tieto zahŕňajú vypracovanie tretieho vydania usmernení pre používateľov, riešenie sťažností a upozornení, výzvy na registráciu pre nezaregistrované subjekty, externé informačné a komunikačné iniciatívy, semináre pre asistentov poslancov a zamestnancov Komisie, zapojenie Rady ako pozorovateľa do diskusie o jej možnej účasti na schéme, či kontakty s výskumnými pracovníkmi, akademickou obcou, expertmi, ako aj vnútroštátnymi úradníkmi poverenými riadením podobných systémov pre porovnávaciu analýzu a analýzu osvedčených postupov.

Viac..  Scholz varoval pred voľbami do EP pred nárastom pravicového populizmu

Správa sa zaoberá aj revíziou registra, ktorá v súčasnosti prebieha. Medzi hlavné otázky, na ktoré sa správa zameriava, patria kvalita obsahu, presadzovanie prísnejšieho dodržiavania pravidiel, stále rastúci počet registrácií v dôsledku ďalších externých informačných a komunikačných iniciatív, ďalšie objasnenia a usmernenia, ktorými sa zavádzajú dodatočné výhody a stimuly pre zaregistrovaných, „dobrovoľný“ verzus „povinný“ charakter registrácie a možnosť zahrnúť ad hoc výnimku a výnimočné opatrenie pre právnické a konzultačné firmy, ktoré uplatnia potrebu zachovania dôvernosti informácií o klientoch.

Vo vzťahu k budúcnosti sa s ohľadom na rastúci počet zaregistrovaných subjektov v správe vyzýva, aby sa úsilie zameralo na zlepšenie kvality obsiahnutých údajov a zvyšovanie povedomia o nástroji. V súvislosti s nadchádzajúcimi európskymi voľbami bude takisto potrebné poskytnúť informácie o systéme novým zamestnancom a poslancom v Európskom parlamente. Naďalej by sa malo pokračovať aj v úsilí zameranom na podporu ostatných inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ pri využívaní tohto systému.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices