Nové pravidlá ochrany know-how a obchodného tajomstva

tajomstvo
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Obchodné tajomstvo

Obchodné tajomstvo (známe aj ako „dôverné obchodné informácie“ alebo „nesprístupnené informácie“) využívajú spoločnosti akejkoľvek veľkosti vo všetkých odvetviach hospodárstva na ochranu širokej škály rôznych informácií. Môže ísť napríklad o proces výroby pneumatík Michelin, recept na „Pasteis de Belém“ (portugalský pudingový zákusok), technológiu a know-how, ktoré využívajú lietadlá Airbus, či algoritmus na vyhľadávanie spoločnosti Google. Obchodné tajomstvo je obzvlášť dôležité pre menšie podniky, ktoré nemajú ľudské a finančné zdroje na to, aby požadovali, spravovali a vymáhali rozsiahle portfólio práv duševného vlastníctva.

Nové pravidlá ochrany know – how

Európska komisia navrhla nové pravidlá ochrany nesprístupneného know-how a obchodných informácií (obchodného tajomstva) pred ich protiprávnym získaním, využitím a sprístupnením.

V návrhu smernice sa zavádza spoločná definícia obchodného tajomstva, ako aj opatrenia, prostredníctvom ktorých budú mať obete zneužitia obchodného tajomstva k dispozícii prostriedky nápravy. Vnútroštátne súdy budú môcť ľahšie riešiť prípady zneužitia dôverných obchodných informácií a odstraňovať z trhu výrobky, ktoré porušujú práva k obchodnému tajomstvu, a obete budú môcť ľahšie získať náhradu škody za protiprávne konanie.

V dnešnej znalostnej ekonomike sa v prípade krádeže alebo zneužitia dôverných informácií môže vážne poškodiť inovačná schopnosť spoločností a ich schopnosť konkurovať ostatným. Z nedávneho prieskumu vyplýva, že za posledných desať rokov sa jedna z piatich spoločností stretla s aspoň jedným pokusom o krádež svojho obchodného tajomstva. Podľa inej nedávnej štúdie sa tento počet zvyšuje: Počet spoločností, ktoré ohlásili krádež informácií, sa zvýšil z 18 % v roku 2012 na 25 % v roku 2013.

V platných právnych predpisoch o ochrane pred zneužitím obchodného tajomstva existujú v krajinách v EÚ zásadné rozdiely. Niektoré krajiny nemajú v tejto oblasti žiadne špecifické predpisy. Pre podniky je ťažké pochopiť a využívať systémy iných členských štátov a v prípade, že sa stanú obeťami zneužitia dôverného know-how, zdráhajú sa obrátiť na občianskoprávny súd, keďže si nie sú isté, či súdy zachovajú dôvernosť ich obchodného tajomstva. Súčasný roztrieštený systém má negatívny vplyv na cezhraničnú spoluprácu medzi obchodnými a výskumnými partnermi a je hlavnou prekážkou vo využívaní jednotného trhu EÚ ako hybnej sily inovácií a hospodárskeho rastu.

Viac..  Predaj nových áut v EÚ ožil a v januári vzrástol

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier uviedol: „Počítačová kriminalita a priemyselná špionáž sú bohužiaľ súčasťou každodennej reality podnikov v Európe. Musíme zabezpečiť, aby naše právne predpisy udržiavali tempo s vývojom a aby strategické aktíva našich spoločností podliehali primeranej ochrane pred krádežou a zneužitím. Ochrana obchodného tajomstva však nie je len o tomto. Cieľom tohto návrhu je posilniť dôveru podnikov, tvorcov, výskumníkov a inovátorov na celom vnútornom trhu v inovácie založené na spolupráci. Od investovania do nových znalostí ich už nebude odrádzať hrozba krádeže ich obchodného tajomstva. Návrh je ďalším krokom v úsilí Komisie o vytvorenie právneho rámca, ktorý pomáha inováciám a inteligentnému rastu.“

Cieľom dnešného návrhu je poskytnúť podnikom primeranú úroveň ochrany a účinné prostriedky nápravy v prípade krádeže alebo zneužitia ich obchodného tajomstva. Vyvážený a harmonizovaný systém ochrany obchodného tajomstva postavený na pevných základoch vytvorí pre podniky a výskumníkov bezpečnejšie prostredie, v ktorom môžu v cezhraničnom kontexte na jednotnom trhu vytvárať cenné know-how a technológie, udeľovať na ne licencie a navzájom sa deliť o výsledky. Zároveň uľahčí zapojenie spoločností a výskumníkov z rôznych krajín EÚ do spoločných projektov v oblasti inovácií a výskumu založených na spolupráci.

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Digitálny vodičský preukaz v mobile bude realitou

Európsky parlament schválil nové pravidlá EÚ o vodičských preukazoch. Okrem modernizácie systému vodičských preukazov prinášajú …

Consent choices