Neplníte si vyživovaciu povinnosť? Účty vám už zablokujú aj v zahraničí!

účet v banke
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Vymáhanie cezhraničných pohľadávok bude jednoduchšie! Európska komisia totiž prichádza s novými pravidlami. Až 99 % podnikov v EÚ sú malé a stredné podniky (MSP). Približne 1 milión z nich čelí problémom súvisiacim s cezhraničnými pohľadávkami a ročne sa odpíšu pohľadávky až vo výške 600 miliónov EUR, pretože podniky považujú súdne spory v iných krajinách EÚ za drahé a komplikované. Aj občanom vznikajú škody, keď im tovar zakúpený online z inej krajiny nedoručia, alebo keď si jeden z rodičov, ktorý sa zdržiava v zahraničí, neplní svoju vyživovaciu povinnosť.

Návrhom nariadenia predloženým Komisiou sa zavádza nový európsky príkaz na zablokovanie účtov, ktorý by veriteľom umožnil zablokovať na bankovom účte dlžníka sumu zodpovedajúcu pohľadávke. Tento príkaz môže mať kľúčový význam v rámci konaní vo veci vymáhania pohľadávok, pretože zabráni dlžníkom, aby presunuli alebo použili finančné prostriedky počas obdobia, ktoré je potrebné na získanie a vykonanie súdneho rozhodnutia vo veci samej. Zvýšia sa tak šance na úspešné vymoženie cezhraničných pohľadávok.

Nový európsky príkaz na zablokovanie účtov umožní veriteľom dosiahnuť zablokovanie finančných prostriedkov na bankových účtoch za rovnakých podmienok vo všetkých krajinách EÚ. Dôležitá je aj skutočnosť, že nedôjde k nijakým zmenám vnútroštátnych systémov blokovania finančných prostriedkov. Komisia len dopĺňa nový európsky postup, ktorý si veritelia môžu zvoliť na vymáhanie pohľadávok v iných krajinách EÚ.

Európsky príkaz na zablokovanie účtov budú mať veritelia k dispozícii ako alternatívu k nástrojom existujúcim vo vnútroštátnych právnych poriadkoch. Bude mať ochrannú povahu, čo znamená, že účet dlžníka sa len zablokuje, no vyplatenie finančných prostriedkov veriteľovi na základe tohto príkazu nebude možné. Nástroj sa bude používať len v cezhraničných prípadoch. Európsky príkaz na zablokovanie účtov sa bude vydávať v konaní ex parte. Znamená to, že bude vydávaný bez toho, aby o tom dlžník vedel, čo umožní dosiahnuť „efekt prekvapenia“. Tento nástroj ustanovuje spoločné pravidlá týkajúce sa súdnej právomoci, podmienok a konania vo veci vydania príkazu; príkazu na poskytnutie informácií o bankových účtoch; spôsobu vykonávania príkazu na zablokovanie vnútroštátnymi súdmi a orgánmi; opravných prostriedkov pre dlžníka a ďalších prvkov ochrany odporcu.

„Napriek „citeľnému“ kompromisu voči pôvodnému návrhu, je táto dohoda prelomová  v prípadoch, kedy sa jeden z rodičov / manželov vyhýba vyživovacej povinnosti voči dieťaťu / manželke práve presunom finančných prostriedkov do inej európskej krajiny.  Zo skúseností vieme, že sa tento fenomén rozšíril práve v posledných rokoch v prípadoch solventnejších dlžníkov, ktorí sa aj takýmito obštrukciami vyhýbajú plneniu,“ uviedla právnička Mgr. Lucia Bilčíková zo spoločnosti PROTECTA Group, s.r.o.

Dohoda je na stole

Ministri spravodlivosti členských štátov dosiahli dohodu o všeobecnom prístupe k návrhu Európskej komisie, ktorým sa zavádza celoeurópsky príkaz na zablokovanie účtov s cieľom zjednodušiť vymáhanie cezhraničných pohľadávok pre občanov a podniky. Návrh uľahčuje uplatnenie cezhraničných pohľadávok a veriteľom poskytuje väčšiu istotu, pokiaľ ide o vymoženie ich pohľadávok. Zvyšuje sa tak dôvera pri obchodovaní na jednotnom trhu EÚ. Iniciatíva je súčasťou programu Komisie „spravodlivosť pre rast“, ktorého cieľom je využiť potenciál spoločného priestoru spravodlivosti EÚ na podporu obchodu a rastu.

Viac..  ECB by mala tento týždeň poslednýkrát podržať sadzby nezmenené

„Pprelom v rokovaniach o európskom príkaze na zablokovanie účtov znamená prelom pre malé podniky v Európe, ktoré sú chrbtovou kosťou našich hospodárstiev. V týchto ekonomicky turbulentných časoch potrebujú spoločnosti rýchle riešenia na vymoženie nesplatených pohľadávok. Potrebujú účinné celoeurópske riešenie na zabránenie presunu peňazí do času, kým súd nerozhodne o ich použití na vyrovnanie pohľadávok,“ uviedla podpredsedníčka Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Spolieham sa na Európsky parlament a Radu, že nepoľavia v doterajšom konštruktívnom úsilí, aby sa tento návrh stal rýchlo súčasťou európskeho právneho poriadku.“

„V dôsledku nevymožiteľných pohľadávok prichádzajú európske spoločnosti ročne o približne 2,6 % svojho obratu. Väčšina týchto spoločností sú MSP. Ročne sa zbytočne odpíšu pohľadávky až vo výške 600 miliónov EUR, pretože podniky odrádzajú drahé a komplikované súdne spory v zahraničí. Európsky príkaz na zablokovanie účtov, ktorý navrhla Komisia, ponúka riešenie týchto problémov.

Kompromis, na ktorom sa dnes dohodla Rada pre spravodlivosť, potvrdzuje hlavné body návrhu Komisie. Najdôležitejšie je, že text schválený Radou obsahuje kľúčové prvky návrhu, ako napríklad ponechanie „efektu prekvapenia“, keďže dlžník nemá informáciu o konaní pred vydaním príkazu, a široké vymedzenie cezhraničných prípadov. Znenie schválené Radou sa od pôvodného návrhu odlišuje v týchto bodoch:

Na čo sa návrh vzťahuje

V porovnaní s návrhom Komisie sa podľa znenia Rady pravidlá nebudú uplatňovať na finančné nástroje (ako akcie a dlhopisy), závety alebo dedenie a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Znamená to, že veritelia nebudú môcť použiť európsky príkaz na zablokovanie účtov na zablokovanie finančných nástrojov na bankových účtoch, ani v prípade sporov týkajúcich sa závetov a dedenia alebo bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Dostupnosť a podmienky

Podľa textu Rady sa pravidlá budú vzťahovať iba na veriteľov s bydliskom/sídlom v členskom štáte, ktorý je pravidlami viazaný. Okrem toho veriteľ ponesie zodpovednosť za neopodstatnené použitie príkazu na zablokovanie účtov.

Prístup k informáciám o účte

Veriteľ bude môcť použiť takýto mechanizmus ustanovený novými pravidlami iba v prípade, ak má voči dlžníkovi vykonateľný rozsudok.

Platnosť nariadenia

Nato, aby sa návrh Komisie stal právnym predpisom, je potrebné jeho schválenie Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ v Rade, v ktorej sa hlasuje kvalifikovanou väčšinou. Výbor pre právne veci Európskeho parlamentu odhlasoval návrh Komisie 30. mája tohto roku. Prelomová dohoda v Rade znamená, že oba zákonodarné orgány môžu začať „trialóg“ s Komisiou s cieľom dosiahnuť konečnú dohodu.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices