Erasmus +. Záujemcovia už môžu pripravovať projekty pre grant

erasmus
PHOTO: Ilustračné Flickr.

K dispozícii je 1,8 miliardy EUR v rámci financovania v roku 2014. Organizácie, ktoré sa budú uchádzať o financovanie v roku 2014 prostredníctvom Erasmus+, nového programu Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, si už môžu začať pripravovať svoje žiadosti o grant. Príručka pre nový program Erasmus+, ktorá obsahuje podrobné informácie o postupoch podávania žiadosti, je k dispozícii tu. Program je otvorený pre organizácie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže alebo športu. O financovanie môžu požiadať online od konca januára. Jednotlivci nemôžu žiadať o granty priamo: mali by sa obrátiť na svoju univerzitu, vysokú školu alebo organizáciu, ktorá podá žiadosť.

„Proces na začatie programu Erasmus+ je teraz v poslednej fáze a sme pripravení na fázu realizácie. Rada by som organizácie vyzvala, aby si dôkladne preštudovali príručku k programu s cieľom zabezpečiť, že budú plne pripravené, keď sa začne online proces podávania žiadostí. Nárast rozpočtu Erasmus+ o 40 % znamená, že podporu z grantov dostane počas ďalších siedmich rokov viac ako 4 milióny ľudí vrátane študentov, stážistov, učiteľov a dobrovoľníkov,“ povedala Androulla Vassiliouvá, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

V roku 2014 bude v rámci Erasmus+ celkovo k dispozícii financovanie vo výške 1,8 miliardy na účely:

– podpory príležitostí na mobilitu pre študentov, stážistov, učiteľov a ďalších vzdelávacích pracovníkov, mladých ľudí v rámci výmeny mládeže, mládežníckych vedúcich a dobrovoľníkov. Termín predkladania žiadostí v súvislosti s projektmi mobility v oblasti vzdelávania je 17. marec 2014.

– vytvorenia a zlepšenia partnerstiev medzi inštitúciami a organizáciami v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže a oblasťou práce. Termínom predkladania žiadostí je apríl 2014.

podpory dialógu a získavania dôkazov, ktoré sú potrebné na reformu systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže.

Konzorciá, koordinačné organizácie a skupiny môžu predložiť v mene niekoľkých organizácií len jedinú žiadosť.

Okrem univerzít a vzdelávacích inštitúcií budú po prvýkrát financované aj nové inovačné partnerstvá: tzv. „znalostné aliancie“ a „aliancie sektorových zručností“ budú budovať synergie medzi vzdelávaním a oblasťou práce tým, že umožnia, aby inštitúcie vyššieho vzdelávania, poskytovatelia odbornej prípravy a podniky podporovali inováciu a podnikanie a aby rozvíjali nové učebné plány a kvalifikácie s cieľom riešiť medzery v oblasti zručností.

V športe sa pozornosť sústredí na nadnárodné projekty zamerané na podporu masového športu a riešenie cezhraničných problémov, ako je ovplyvňovanie športových výsledkov, doping, násilie a rasizmus, ako aj podpora dobrej správy vecí verejných, rodovej rovnosti, sociálneho začleňovania a fyzickej aktivity pre všetkých.

Viac..  Británia odmietla rokovania s EÚ o celoeurópskom programe mobility mladých ľudí

Erasmus +

Príručka pre nový program Erasmus+ obsahuje podrobné informácie o cieľoch, prioritách, príležitostiach na financovanie pre každé opatrenie vrátane technických informácií o žiadostiach o grant a výberovom procese, ako aj finančných a administratívnych ustanoveniach spojených s udelením grantov.

Erasmus+ kombinuje všetky súčasné schémy financovania EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu a mládež vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program spolupráce s priemyselnými krajinami). Po prvý raz tiež zavádza podporu pre šport. Integrovaný program poskytne žiadateľom lepší prehľad o dostupných možnostiach na granty, zatiaľ čo na základe ďalších zjednodušení k nim bude ľahší prístup.

Erasmus+ sa spúšťa v čase, keď je v EÚ nezamestnaných takmer šesť miliónov mladých ľudí – pričom v niektorých krajinách je táto úroveň vyššia ako 50 %. Zároveň existuje viac ako 2 milióny voľných pracovných miest a tretina zamestnávateľov hlási ťažkosti so získavaním personálu so zručnosťami, ktoré potrebujú. To svedčí o značnom nedostatku istých zručností v Európe. Program Erasmus+ bude tento nedostatok riešiť tým, že ľuďom poskytne príležitosti na štúdium, odbornú prípravu, získavanie pracovných skúseností alebo dobrovoľnícku činnosť v zahraničí.

Kvalita a význam európskych organizácií a systémov vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže sa zvýši prostredníctvom podpory zlepšení učebných a vzdelávacích metód, nových učebných plánov a profesionálneho rozvoja pracovníkov v oblasti vzdelávania a mládeže, a to aj prostredníctvom širšej spolupráce medzi oblasťami vzdelávania a práce.

Rozpočet vo výške 14,7 miliardy eur na roky 2014 – 2020 zohľadňuje budúce odhady inflácie a predstavuje 40-percentný nárast súčasných úrovní. Očakáva sa pridelenie dodatočného financovania pre mobilitu v súvislosti s vyšším vzdelávaním a budovanie kapacít, ktoré zahŕňa krajiny nepatriace do EÚ: tieto rokovania sa ukončia v roku 2014.

O red

Odporúčame pozrieť

vlajky

Začali platiť pravidlá na harmonizáciu trestných činov za porušenie sankcií EÚ

Európska komisia (EK) v správe pre médiá pripomenula, že od nedele 19. mája vstúpili do …

Consent choices