Smernica EÚ platí už mesiac. Toto sú vyšetrenia v zahraničí, ktoré musí povoliť poisťovňa

vyšetrenie
PHOTO: Flickr.

BRATISLAVA – Chcete sa dať liečiť či ošetriť u iného lekára ako slovenského? Ešte donedávna ste museli pred ošetrením v zahraničí podstúpiť dohadovaciu tortúru s vašou slovenskou poisťovňou. Po novom je to však omnoho jednoduchšie. Vďaka smernici EÚ môžeme brázdiť ambulancie kdekoľvek v Únii.

Trvá to už vyše mesiaca, čo Slováci môžu využívať služby zahraničných lekárov a zahraničných ambulancií. Slováci už totiž nepotrebujú schválenie od svojej zdravotnej poisťovne.

Existujú však diagnózy (je ich presne 130), ktoré stále podliehajú schvaľovaciemu procesu svojej zdravotnej poisťovne. Slováci najčastejšie chodia do Česka, Poľska či Rakúska.

Zoznam zdravotných výkonov cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktoré podliehajú predchádzajúcemu súhlasu príslušnej zdravotnej poisťovne na účely jej preplatenia:

Medicínske odbory Zdravotné výkony
I. Gynekológia a pôrodníctvo I.1 Zdravotný výkon asistovanej reprodukcie,  jeden cyklus pred odberom oocytov
I.2 Zdravotný výkon asistovanej reprodukcie, jeden cyklus s odberom oocytov k in vitro fertilizácii, bez prenosu embryí,
I.3 Zdravotný výkon asistovanej reprodukcie, jeden komplexný cyklus s prenosom embryí
I.4 Vykonanie interupcie zo zdravotných dôvodov
I.5 Odber krvi z hlavičky plodu transabdominálnou kordocentézou
I.6 Fetoskópia s odberom tkaniva plodu
I.7 Transfúzia intrauterinná fetálna
I.8 Infúzia intrauterinná fetálna
I.9 Intrauterinná laserová liečba plodu
I.10 Výmena plodovej vody
I.11 Vysokofrekvenčná ablácia nádorových buniek a/alebo ciev placenty
I.12 Zavedenie shuntu u plodu intrauterinne
I.13 Vnútromaternicová liečba plodu
I.14 Liečebná amniocentéza
I.15 Segmentálna resekcia polycystických pľúc plodu
I.16 Operácia plodu postihnutého vývojovou chybou intrauterinná
I.17 Roboticky asistovaná operácia v gynekológii a pôrodníctve
II. Otorinolaryngológia II.1 Fotodynamická liečba nádorov v oblasti hlavy a krku
II.2 Rekonštrukcia chýbajúcej alebo malformovanej ušnice
II.3 Vnútroušná (kochleárna) implantácia
II.4 Implantácia aktívneho stredoušného implantátu
II.5 Rekonštrukcia pery
II.6 Operácia tumorov v otorinolaryngológii
II.7 Rekonštrukčná operácia pre vrodené rázštepové chyby v otorinolaryngológii
II.8 Aurikuloplastika zo zdravotných dôvodov
III. Oftalmológia III.1 Operácia pri onkologických chorobách
III.2 Transplantácia rohovky
III.3 Transplantácia endotelu rohovky
III.4 Keratoprotetika
III.5 Rádioterapia očnej gule rádionuklidovými implantátmi
III.6 Transsklerálna brachyterapia
III.7 Individuálne zhotovenie sklenej očnej protézy
III.8 Aplikácia individuálne zhotovených tvrdých kontaktných šošoviek
III.9 Plastická operácia na mihalniciach (ektropium, entropium, blefarochalázia) zo zdravotných dôvodov
III.10 Korekcia ptózy hornej mihalnice zo zdravotných dôvodov
III.11 Korekcia ťažkých poúrazových stavov oka, pri ktorých chýba dúhovka, s použitím umelej silikónovej dúhovky
III.12 Korekcia vrodenej anirídii s použitím umelej silikónovej dúhovky
IV. Chirurgia IV.1 Roboticky asistovaná operácia v chirurgii
V. Neurochirurgia V.1 Operácia pri chorobách centrálneho nervového systému
V.2 Operácia pri chorobách periférneho nervového systému
V.3 Operácia mozgu pri epilepsii
V.4 Stereotaktická implantácia rádioaktívneho izotopu
V.5 Stereotaktická implantácia hlbokých mozgových elektród a generátora elektrických impulzov
V.6 Implantácia kmeňová
V.7 Implantácia neurostimulačného zariadenia pri kortikálnej mozgovej stimulácii
V.8 Kranioplastika s použitím implantátov a kostných štepov
V.9 Implantácia miechovej stimulačnej elektródy
V.10 Implantácia neurostimulačného zariadenia pre stimuláciu zadných povrazcov miechy
V.11 Implantácia liekovej pumpy na intratekálnu aplikáciu liečiva do miechového kanála
V.12 Implantácia expanderu pred plastikou rozsiahleho defektu
V.13 Resekcia adenómu hypofýzy s intraoperačnou magnetickou rezonanciou
V.14 Implantácia elektronického stimulátora nervus vagus pri liečbe epilepsie
V.15 Implantácia neurostimulačných zariadení pri dysfunkcii dolných močových ciest
VI. Hrudná chirurgia VI.1 Fotodynamická liečba tumorov v tracheobronchiálnom strome
VI.2 Transplantácia pľúc
VII. Kardiochirurgia a cievna chirurgia VII.1 Operácia na srdcových chlopniach
VII.2 Operácia pri defektoch srdcových priehradiek
VII.3 Operácia na veľkých cievach
VII.4 Transkatétrová implantácia chlopne
VII.5 Bypassová operácia
VII.6 Implantácia krátkodobej mechanickej podpory ľavej komory
VII.7 Implantácia krátkodobej mechanickej podpory pravej komory
VII.8 Implantácia krátkodobej mechanickej biventrikulárnej podpory srdca
VII.9 Implantácia trvalej mechanickej komorovej podpory srdca
VII.10 Implantácia krátkodobej komorovej podpory srdca
VII.11 Implantácia dlhodobej komorovej podpory srdca
VII.12 Zavedenie a použitie extrakorporálneho ventricular assist device (VAD)
VII.13 Explantácia komorovej mechanickej podpory srdca
VII.14 Zavedenie a použitie intrakorporálneho ventricular assist device (VAD)
VII.15 Iný kardiochirurgický výkon bez použitia mimotelového obehu krvi
VII.16 Iný kardiochirurgický výkon s použitím mimotelového obehu krvi
VII.17 Videoasistovaná srdcová operácia s použitím mimotelového obehu
VII.18 Transjugulárna porto-systémová spojka (TIPS) a sklerotizácia varixov
VII.19 Intervenčné výkony spojené s použitím embolizačného systému Pipeline
VII.20 Katétrová ablácia
VII.21 Rekanalizácia koronárnej artérie laserom
VII.22 Roboticky asistovaná operácia v kardiochirurgii a cievnej chirurgii
VII.23 Transplantácia srdca
VIII. Stomatochirurgia VIII.1 Rekonštrukčná operácia pravej ankylózy mandibuly osteokartilaginóznym autológnym transplantátom alebo endoprotézou
VIII.2 Náhrada mandibulárneho kĺbu endoprotézou
VIII.3 Zhotovenie a upevnenie epitézy na vhojený fixatér
VIII.4 Operácia spojená s náhradou čeľustného kĺbu a lícneho oblúka
IX. Ortopédia a úrazová chirurgia IX.1 Totálna resekcia kosti s náhradou
IX.2 Implantácia totálnej endoprotézy bedrového kĺbu
IX.3 Implantácia totálnej endoprotézy kolenného kĺbu
IX.4 Implantácia totálnej endoprotézy lakťa
IX.5 Implantácia totálnej endoprotézy členka
IX.6 Liečba spojená s použitím autológnych krvných faktorov
IX.7 Artroskopický výkon v bedrovom kĺbe
X. Plastická chirurgia X.1 Korekcia asymetrie prsníka vložením implantátu
X.2 Rekonštrukcia prsníka pomocou implantát – expanderu
X.3 Redukčná mamoplastika
X.4 Radikálne a rozsiahle odstránenie poškodeného tkaniva na koži a podkoží s transplantáciou alebo transpozíciou
X.5 Transplantácia kože
X.6 Implantácia alebo odstránenie kožného expandera
X.7 Liečba chronických defektov aplikáciou biotechnologicky vyrobenej kože
X.8 Korekcia hypertrofickej alebo keloidnej jazvy dermabráziou, excíziou alebo iným spôsobom
X.9 Operácia venter pendulum zo zdravotných dôvodov
XI.  Plastická chirurgia, gynekológia, urológia XI.1 Operácia na zmenu pohlavia zo ženy na muža
XI.2 Operácia na zmenu pohlavia z muža na ženu
XI.3 Operácia gynekomastie zo zdravotných dôvodov vrátane liposukcie
XI.4 Sterilizácia ženy zo zdravotných dôvodov
XI.5 Sterilizácia muža zo zdravotných dôvodov
XII. Hematológia XII.1 Transplantácia kostnej drene
XII.2 Liečebná cytaferéza
XIII. Psychiatria XIII.1 Repetitívna transkraniálna magnetická stimulácia
XIV. Neurológia XIV.1 Magnetická stimulácia mozgu, miechových koreňov a nervu
XIV.2 Detekcia úniku likvoru označeného rádiofarmakom
XIV.3 Stereotaktická biopsia
XIV.4 Komplexná liečba ťažkej epilepsie
XIV.5 Multimodálna komplexná liečba Morbus Parkinson
XV. Tráviaci systém XV.1 Eliminačné metódy liečby zlyhania pečene
XV.2 Resekcia časti heparu a hepatektómia pre transplantáciu
XV.3 Transplantácia pečene
XV.4 Transplantácia pankreasu: injekcia z pankreatického tkaniva (transplantácia pankreatických ostrovčekov)
XV.5 Transplantácia pankreasu: transplantácia celého orgánu
XV.6 Transplantácia pankreasu a obličky
XV.7 Transplantácia pečene a obličky
XVI. Klinická onkológia XVI.1 Ožarovanie lineárnym urýchľovačom alebo lineárnym urýchľovačom s mnoholistovým kolimátorom (MLC)
XVI.2 Komformálna rádioterapia modulovanou intenzitou zväzkov (IMRT)
XVI.3 Protónová liečba
XVII. Urológia XVII.1 Transplantácia obličky: alogénny živý darca alebo alogénny kadaverózny darca alebo syngénny darca alebo autotransplantácia alebo autotransplantácia po extrakorporálnej resekcii alebo en bloc transplantát alebo retransplantácia
XVII.2 Adjustovateľná liečba kontinencie – implantácia, revízia, výmena alebo explantácia umelého zvierača
XVII.3 Roboticky asistovaná operácia v urológii
XVIII. Medicína drogových záležitosti XVIII.1 Motivačná liečba závislosti (kvalifikovaná odvykacia liečba)
XIX. Nukleárna medicína XIX.1 Diagnostika a liečba v cyklotrónovom zariadení
XIX.2 Vyšetrenia pozitrónovou emisnou tomografiou
XIX.3 Rádiochirurgická liečba gama – nožom
XIX.4 Rádiochirurgická liečba CyberKnife
XIX.5 Liečebné podanie 131 I
XIX.6 Rádionuklidová liečba 177 Lutetium značkovaným oktreotidom (DOTATOC)
XX. Spoločné a vyšetrovacie zložky XX.1 Genetické vyšetrenia
XX.2 Metabolické vyšetrenia
Viac..  Miriam Lexmann: V pomoci ženám a deťom sme o krok ďalej

Viac sa dozviete na spravodajskom portáli www.noviny.sk.

O red

Odporúčame pozrieť

vlajky

Začali platiť pravidlá na harmonizáciu trestných činov za porušenie sankcií EÚ

Európska komisia (EK) v správe pre médiá pripomenula, že od nedele 19. mája vstúpili do …

Consent choices