reding
Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. PHOTO: Credit © European Union, 2014

STOP likvidácii krachujúcich podnikov! Európske komisia chce, aby sa radšej postavili na nohy

reding
Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť.
PHOTO: Credit © European Union, 2014

Každý rok približne 200 000 podnikov v EÚ čelí platobnej neschopnosti a v dôsledku toho 1,7 milióna ľudí stratí zamestnanie. Európska komisia dnes stanovila súbor spoločných zásad pre vnútroštátne konania vo veci platobnej neschopnosti pre podniky vo finančných ťažkostiach. Cieľom je presun dôrazu z likvidácie smerom ku podpore reštrukturalizácie životaschopných podnikov v ranom štádiu, aby sa tak predišlo platobnej neschopnosti.

Komisia chce dať životaschopným spoločnostiam príležitosť na reštrukturalizáciu a pokračovanie v činnosti. Reforma vnútroštátnych pravidiel platobnej neschopnosti by vytvorila „obojstranne výhodný“ scenár: poctivým podnikateľom pomôže pokračovať v činnosti a zachovať pracovné miesta a zároveň zlepší prostredie pre veriteľov, ktorí budú mať možnosť získať naspäť väčšiu časť svojich investícií, ako v prípade, že by dlžník zbankrotoval.

Po bankrote by poctiví podnikatelia mali rýchlo dostať druhú šancu, pretože existujú dôkazy o tom, že sú po druhýkrát úspešnejší. Odporúčanie prijaté dnes nasleduje po verejnej konzultácii z minulého roka o európskom prístupe k platobnej neschopnosti a po návrhu prehodnotiť existujúce pravidlá EÚ o cezhraničnej platobnej neschopnosti, ktorý bol nedávno schválený Európskym parlamentom.

„Podniky majú rozhodujúci význam z hľadiska vytvárania prosperity a zamestnanosti, ale založiť podnik a udržať ho v chode je náročné, najmä v súčasnej hospodárskej klíme,“ uviedla podpredsedníčka Komisie Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť.

„Musíme zaviesť účinný mechanizmus, ktorý umožní rozlíšiť medzi poctivými a nepoctivými podnikateľmi, keďže to je základom na zníženie súčasného psychického bremena bankrotu” zdôraznil podpredseda Antonio Tajani, komisár EÚ pre priemysel a podnikanie.

Dnešné odporúčanie Komisie pomôže poskytnúť súdržný rámec pre vnútroštátne pravidlá platobnej neschopnosti, pričom od členských štátov sa bude vyžadovať, aby:

  • uľahčili reštrukturalizáciu podnikov, ktoré majú finančné ťažkosti, vo včasnom štádiu, skôr než sa začnú formálne konkurzné konania, a bez zdĺhavých a nákladných postupov, čím sa umožní obmedzenie využívania likvidácie,
  • umožnili dlžníkom reštrukturalizovať ich spoločnosti bez toho, aby bolo potrebné formálne začať súdne konania,
  • poskytli podnikom vo finančných ťažkostiach možnosť požiadať o dočasný odklad v dĺžke najviac štyroch mesiacov (predĺžiteľný najviac na 12 mesiacov), aby mohli prijať plán reštrukturalizácie predtým, ako voči nim veritelia budú môcť začať exekučné konania,
  • uľahčili postup na schválenie plánu reštrukturalizácie, pričom by sa mali brať do úvahy záujmy dlžníkov aj veriteľov s cieľom zvýšiť šance na záchranu životaschopných podnikov,
  • znížili negatívne účinky konkurzu na budúce šance podnikateľov na začatie podnikania, najmä ich oddlžením najneskôr do troch rokov.
Viac..  Priemyselná produkcia v eurozóne aj v EÚ vo februári medzimesačne vzrástla

V odporúčaní sa od členských štátov žiada, aby zaviedli primerané opatrenia do jedného roka. 18 mesiacov po prijatí odporúčania Komisia posúdi na základe ročných správ členských štátov stav veci, aby zistila, či sú potrebné ďalšie opatrenia na posilnenie horizontálneho prístupu k platobnej neschopnosti.

O red

Odporúčame pozrieť

M. Draghi: EÚ potrebuje radikálne reformy

Bývalý taliansky premiér a prezident Európskej centrálnej banky Mario Draghi v utorok vyhlásil, že jeho …

Consent choices