Európska komisia chce dať na poriadok justíciu, Slovensko je známe zbytočnými prieťahmi

sudcovské kladivko
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia predstavila druhý porovnávací nástroj na podporu účinných súdnych systémov v Európskej únii, a tým aj na podporu hospodárskeho rastu. Porovnávací prehľad európskeho súdnictva poskytne objektívne, spoľahlivé a porovnateľné údaje o fungovaní súdnych systémov v 28 členských štátoch EÚ. Sledujú sa tri základné indikátory: efektívnosť, kvalita a nezávislosť súdnictva.

Zlepšovanie týchto parametrov súdnych systémov je už súčasťou procesu koordinácie hospodárskej politiky EÚ v rámci európskeho semestra, ktorý má prispieť k položeniu základov na návrat k rastu a vytváraniu pracovných miest. Ak justícia funguje spoľahlivo, ak súdy rozhodujú kvalitne a včas, vytvárajú sa predpoklady pre dôveru investorov a ochotu podnikov vytvárať nové pracovné miesta. A naopak, ak investor vie, že o jeho pohľadávke rozhodne súd až o niekoľko rokov, znižuje sa jeho motivácia investovať.

Medzi kľúčové zistenia tohtoročného porovnávacieho prehľadu patrí:

– Niektoré členské štáty naďalej čelia osobitným problémom pokiaľ ide o efektívnosť ich justičných systémov. Zdĺhavé konania na prvom stupni spolu s nízkou mierou vyriešenia prípadov alebo veľkým množstvom prebiehajúcich prípadov si takisto vyžadujú ďalšie zlepšenia. Hoci boli v niektorých členských štátoch nedávno prijaté ambiciózne reformy (napr. v Portugalsku), ich účinky sa ešte nemôžu premietnuť do porovnávacieho prehľadu, ktorý zväčša obsahuje údaje z roku 2012.

– Dostupnosť nástrojov informačných a komunikačných technológií (IKT) na súdoch sa zvýšila, ale existuje priestor na ďalší pokrok najmä pri uľahčovaní kontaktu medzi súdmi a občanmi. Mechanizmy alternatívneho riešenia sporov dnes existujú takmer vo všetkých členských štátoch a väčšina členských štátov monitoruje a hodnotí činnosť súdov.

– Takmer v tretine členských štátov je miera účasti sudcov na kontinuálnej odbornej príprave v oblasti práva EÚ vyššia ako 50%. Odborná príprava sudcov a odborníkov z právnej praxe a nástroje IKT sú rozhodujúce pre účinné fungovanie európskeho priestoru spravodlivosti založeného na vzájomnej dôvere.

Viac..  OZ KOVO vyzýva na naliehavú ochranu oceliarstva a zamestnanosti v EÚ

– V niekoľkých členských štátoch sa vnímanie nezávislosti zlepšilo, naopak v niektorých sa tento ukazovateľ zhoršil.

Ako je na tom Slovensko?

V roku 2013 bolo identifikovaných dvanásť krajín, vrátane SR ktorým boli adresované špecifické odporúčania v oblasti súdnictva. Porovnávací prehľad si všíma, že SR patrí medzi krajiny, ktoré majú k dispozícii širokú škálu hodnotiacich mechanizmov. SR aj naďalej zaostáva v oblasti dĺžky trvania súdnych konaní. Čas potrebný na vydanie rozhodnutia na prvom stupni sa predĺžil. Občianske a obchodné spory na prvom stupni trvajú vyše 400 dní. V rokoch 2010-2012 klesol počet vyriešených sporov o 17%. Narástol počet prebiehajúcich sporov. SR má tiež najdlhšie konkurzné konanie spomedzi všetkých krajín EÚ (4 roky). Rezervy sú v oblasti vzdelávania sudcov v oblasti práva EÚ. V tejto oblasti sa v SR kontinuálne vzdeláva cez 20% sudcov, kým v takmer tretine štátov je to viac než 50% sudcov. Vnímanie nezávislosti súdnictva je na Slovensku najhoršie spomedzi všetkých 28 členských krajín, v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (2010-2012) došlo k zhoršeniu. Pri hodnotení týchto ukazovateľov je potrebné vziať do úvahy, že správa je založená na dátach za rok 2012.

Vo vzťahu k SR Komisia identifikovala súdnictvo ako prioritnú oblasť pre podporu zo štrukturálnych fondovv programovacom období 2014-2020. Prostriedky zo zdrojov EÚ môžu byť efektívne využité napríklad v oblasti vzdelávania sudcov, zlepšenia technického vybavenia súdov, či posilnenia elektronizácie súdnictva.

O red

Odporúčame pozrieť

Komisia uverejňuje správu o stave Schengenu s prioritami na nasledujúci rok

Komisia predstavila správu o stave Schengenu za uplynulý rok, ktorá zároveň stanovuje nové priority na nasledujúci …

Consent choices