Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: redakcia/red.

WTO opäť rozhodlo v prospech EÚ! Čínske obmedzenia k vzácnym zeminám sa skončia

Európsky parlament
Európsky parlament, Štrasburg. PHOTO: redakcia/red.

Svetová obchodná organizácia (WTO) vydala rozhodnutie panelu o obmedzení čínskeho vývozu vzácnych zemín, ako aj volfrámu a molybdénu, ktoré sa používajú ako hlavné komponenty pre širokú škálu európskych výrobných odvetví. V súlade s predchádzajúcim rozhodnutím o iných surovinách WTO zistilo, že čínske vývozné clá a kvóty boli v rozpore s čínskymi záväzkami v rámci WTO a neboli opodstatnené z dôvodov ochrany životného prostredia alebo politikou zachovania zdrojov.

 

Rozhodnutie panelu WTO však podporilo tvrdenia EÚ a jej spolunavrhovateľov – USA a Japonska. Verdikt je jasný: vývozné obmedzenia sa nemôžu ukladať s cieľom údajného zachovania neobnoviteľných prírodných zdrojov, ak nie je na rovnaký účel obmedzené domáce použitie tých istých surovín.

Navrhovatelia ani panel nespochybňujú právo Číny na zavedenie politík na ochranu životného prostredia a zachovanie zdrojov. Ako však jednoznačne potvrdil panel WTO, zvrchované právo krajiny na svoje prírodné zdroje neumožňuje kontrolu medzinárodných trhov alebo celosvetovú distribúciu surovín. Člen WTO môže rozhodnúť o úrovni alebo tempe, akým využíva svoje zdroje, ale po vyťažení surovín tieto podliehajú obchodným pravidlám WTO. Krajina, ktorá surovinu ťaží, nemôže obmedziť predaj suroviny len na svoj domáci priemysel, čím mu dáva konkurenčnú výhodu voči zahraničným podnikom.

Toto rozhodnutie zabezpečuje nediskriminačný prístup k surovinám. EÚ verí, že je toto rozhodnutie v záujme všetkých členov WTO, keďže sa všetky krajiny – či už rozvinuté alebo rozvojové – na seba navzájom spoliehajú pri získavaní surovín a v rámci globálneho výrobného reťazca.

Viac..  Colná reforma EÚ: jednoduchšia, inteligentnejšia a bezpečnejšia colná únia

Suroviny v rámci tohto prípadu predstavujú niekoľko vzácnych zemín, ako aj volfrám a molybdén. Majú široké využitie v špičkových a ekologických tovaroch, pri výrobe automobilov a strojov, chemikálií, ocele a v rámci priemyslu neželezných kovov.

Čínske vývozné obmedzenia predstavovali najmä vývozné clá alebo vývozné kvóty, ako aj dodatočné požiadavky a postupy pre vývozcov. Vytvárajú vážne nevýhody pre zahraničné priemyselné odvetvia prostredníctvom umelého zvýšenia čínskej vývoznej ceny a zvýšenia svetových cien. Takéto obmedzenia takisto umelo znižujú čínske domáce ceny surovín. Zvyšujú takisto domáce dodávky. To poskytuje čínskemu miestnemu priemyslu konkurenčnú výhodu a vyvoláva to tlak na zahraničných výrobcov, aby presunuli svoju činnosť a technológie do Číny.

EÚ spoločne s USA a Japonskom začali konanie o urovnaní sporu v rámci WTO v marci 2012. Počiatočné konzultácie s Čínou nepriniesli priateľské riešenie. V dôsledku toho sa v júni 2012 zriadil panel WTO. Všetky zmluvné strany teraz majú 60 dní na to, aby sa proti správe panelu odvolali.

O red

Odporúčame pozrieť

dovoz, vyvoz

Únia podala na pôde WTO sťažnosť voči registrácii importu na trh Egypta

Európska únia (EÚ) požiadala o konzultácie na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) s cieľom riešiť …

Consent choices