Súdny dvor EÚ uložil pokuty spoločnostiam vo výške 61 120 000 EUR! Porušili pravidlá hospodárskej súťaže

sudny dvor eu
Európsky súdny dvor v Luxemburgu. PHOTO: Flickr.

Súdny dvor EÚ potvrdil povinnosť slovenskej spoločnosti 1. garantovaná a.s. uhradiť pokutu za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže.

V rámci Európskej únie je podľa ustanovenia čl. 101 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len ZFEU) zakázané uzatvárať kartelové dohody a uskutočňovať také obchodné praktiky, ktoré by mohli obmedziť alebo inak narušiť hospodársku súťaž na vnútornom trhu Únie. Komisia Európskej únie je potom na základe nariadenia, ktoré vykonáva ustanovenie čl. 101 ZFEU, oprávnená ukladať pokuty podnikom, ktoré zákaz takých dohôd porušia.

V roku 2009 uložila Komisia pokutu vo výške 61 120 000 eur za porušenie zákazu kartelov a obchodných praktík obmedzujúcich hospodárku súťaž, a to celkom deviatim spoločnostiam – Almamet, Donau Chemie, Ecka Granulate, Holding Slovenské elektrárne (za ich predchádzajúcu dcérsku spoločnosť TFR Metalurgija), Novácko chemické závody (Slovensko) a jej vtedajšie materské spoločnosti 1. Garantovaná (slovenská investičná spoločnosť), SKW Stahl-Metallurgie a vtedajšie materské spoločnosti Evonik Degussa a Arques industries.

Tieto spoločnosti si medzi sebou v období od roku 2004 až do roku 2007 stanovili pevné ceny a rozdelili si trh s karbidom vápniku v prášku a v granuliach a s granulami magnézia v podstatnej časti Európskeho hospodárskeho priestoru. Práškový karbid vápniku a granule magnézia sa využívajú na výrobu acetylénu, zváracieho plynu.

Viac..  Eurobarometer: Podpora humanitárnej činnosti EÚ je silná a stabilná

Komisia uložila spoločnosti Novácke chemické závody pokutu vo výške 19 600 000 eur za činnosť, za ktorú bol uznaný vinný takisto jej vtedajší väčšinový vlastník, 1. garantovaná a.s. Obe spoločnosti sa obrátili na Tribunál Súdneho dvora s návrhom na zrušenie rozhodnutia Komisie alebo aspoň o odpustenie alebo zníženie uloženej pokuty. Tribunál však svojím rozsudkom zo dňa 12. decembra 2012 žalobu oboch spoločností odmietol.

1. garantovaná sa následne obrátila na Súdny dvor a prostredníctvom kasačnej sťažnosti žiadala prieskum rozhodnutia Tribunálu. Súdny dvor však v rozsudku uznal sťažnosť
1. garantovanej ako nepodloženú a predchádzajúce rozhodnutie Tribunálu potvrdil. Súdny dvor rovnako nevypočul žiadosť 1. garantovanej o zníženie uloženej pokuty, spoločnosť je tak povinná uhradiť Komisiou uloženú pokutu v plnej výške.

O ram

Odporúčame pozrieť

Komisia

Komisia prijala revidované oznámenie o definícii trhu v prípadoch hospodárskej súťaže

Európska komisia prijala revidované oznámenie o definícii trhu (ďalej len „oznámenie“). Definícia trhu si vyžaduje určenie …

Consent choices