EÚ investuje miliardy eur do distribúcie európskeho filmu

filmy
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Kreatívna Európa je piatou generáciou programov finančnej podpory EÚ pre sektory kultúry a tvorivej činnosti. Program sa začal 1. januára s rozpočtom takmer 1,5 miliárd eur na roky 2014 – 2020. Program použije najmenej 56 % svojho rozpočtu na svoj podprogram MEDIA.

Od roku 1991 sa prostredníctvom programu MEDIA (akronym pre „Mesures pour encourager le développement de l´industrie audiovisuelle“ – Opatrenia na podporu rozvoja audiovizuálneho odvetvia) investovalo do vývoja filmu, distribúcie, odborného vzdelávania a inovácií 1,7 miliárd eur s cieľom posilniť rozmanitosť a medzinárodnú konkurencieschopnosť európskeho filmu a audiovizuálneho odvetvia. Fond MEDIA okrem podpory filmových tvorcov poskytne podporu viac ako 2 000 európskym kinám, v ktorých minimálne 50 % premietaných filmov predstavujú európske filmy.

Komisia prijala oznámenie týkajúce sa európskeho filmu v digitálnej ére. Oznámenie bude dopĺňať program politickou diskusiou medzi Komisiou a zainteresovanými stranami v členských štátoch, filmovými fondmi a ďalšími tvorcami politiky a odborníkmi z oblasti filmu. Cieľom je, aby sa podporné činnosti vykonávané na úrovni EÚ viac dopĺňali s podpornými činnosťami na vnútroštátnej úrovni a aby sa maximalizovala ich celková pridaná hodnota pre európske filmy a ich divákov.

Európske filmy predstavujú takmer dve tretiny nových filmov distribuovaných v EÚ, ale len jednu tretinu predaja lístkov v kinách. Zatiaľ čo sa počet filmov vyrobených v Európe zvýšil z približne 1 100 v roku 2008 na 1 300 v roku 2012, väčšina európskych filmov sa uvádza len v krajine, v ktorej boli vyrobené, a filmy sú zriedkavo distribuované za hranicami.

Nová európska stratégia pre „európsky film v digitálnej ére“, ktorú dnes začala Európska komisia, sa snaží riešiť tento problém, a preto zdôrazňuje potrebu čo najlepšieho využitia nových metód distribúcie s cieľom posilniť kultúrnu rozmanitosť a konkurencieschopnosť.

„Zlepšenie medzinárodnej distribúcie európskych filmov má zásadný význam, nielen z hospodárskeho hľadiska, ale aj z hľadiska rozmanitosti,“ uviedla Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež. „Je to jeden z cieľov nášho programu Kreatívna Európa MEDIA a oblasť, kde pridávame skutočnú hodnotu na európskej úrovni. Je však jasné, že je potrebné urobiť viac, aby sme zvýšili počet divákov európskych filmov a zlepšili cezhraničnú spoluprácu. Teším sa na prvú diskusiu o tejto novej stratégii so zástupcami odvetvia na filmovom festivale v Cannes počas nasledujúcich dní.“

Zo strategického dokumentu Komisie vyplýva, že verejné financovanie by sa malo viac zamerať na rozšírenie publika pre európske filmy a na zvýšenie podpory pre rozvoj, propagáciu a medzinárodnú distribúciu. V súčasnosti je takmer 70 % verejných prostriedkov z rozpočtov jednotlivých štátov určených na produkciu filmov, a nie na maximalizáciu diváckeho potenciálu. Vzhľadom na rastúcu popularitu videa na požiadanie a sťahovania filmov sa odporúča aj väčšia pružnosť a experimentovanie v súvislosti s tým, ako a kedy filmy premietať.

Viac..  Postavenie umelca: lepšie pracovné podmienky umelcov a kultúrnych pracovníkov

Stratégia bude podporovať nový proces dialógu – takzvané Fórum európskeho filmu – na podporu výmeny názorov o tom, ako sa vnútroštátne, regionálne a audiovizuálne politiky EÚ môžu navzájom lepšie dopĺňať a reagovať na výzvy, akými sú napríklad digitalizácia a ťažkosti mnohých filmových spoločností pri získavaní financovania.

Fórum sa konalo na konferencii na filmovom festivale v Cannes a zúčastnili sa na ňom odborníci z Európskej komisie, členských štátov, štátnych a regionálnych filmových fondov a ďalší zástupcovia odvetvia. Prostredníctvom programu Kreatívna Európa získa podporu na organizáciu seminárov, zhromažďovanie údajov a nadnárodnú výmenu.

Kľúčové údaje:

  • Z európskych filmových fondov sa európskemu audiovizuálnemu odvetviu každoročne poskytuje podpora vo výške 2,1 miliardy eur (zdroj: Európske audiovizuálne observatórium, Štátna podpora filmov a audiovizuálnych diel v Európe). To zahŕňa približne 110 miliónov eur ročne z programu Tvorivá Európa MEDIA.
  • V roku 2012 sa približne 1 300 filmov vyrobilo v EÚ, v porovnaní s o niečo viac ako 800 filmov vyrobených v USA.
  • Len 8 % európskych filmov sa uvádza do kín v krajinách mimo EÚ.
  • V roku 2012 bolo viac ako 60 % všetkých filmov distribuovaných v EÚ európskych, ale na európske filmy sa v kinách vypredala len jedna tretina predaných lístkov. Na porovnanie, produkcie USA predstavovali 20 % distribuovaných filmov a 65 % predaných lístkov v kinách v EÚ.
  • Na distribúciu sa zvyčajne minie menej ako 10 % filmového rozpočtu.
  • Televízia je stále najrozšírenejšou platformou na sledovanie filmov. V roku 2011 bolo viac ako 40 % zo 122 000 celovečerných filmov uvedených v televíznom vysielaní v EÚ európskeho pôvodu (8 % z nich boli národné produkcie, 15 % z nich bolo vyrobených v iných európskych krajinách a takmer 20 % z nich boli úplne alebo čiastočne európskymi koprodukciami).
  • V roku 2012 trh s videami na požiadanie zaznamenal nárast o 60 % v Nemecku a 15 % vo Francúzsku.
  • Priemerný rozpočet EÚ na produkciu sa pohybuje od takmer 11 miliónov eur v Spojenom kráľovstve, 5 miliónov eur v Nemecku a vo Francúzsku až po 300 000 eur v Maďarsku a Estónsku. Priemerný rozpočet filmov produkovaných v USA je 15 miliónov dolárov (11 miliónov EUR).

O ram

Odporúčame pozrieť

socialne media

Kreatívna Európa: Komisia vyhlasuje prvé výzvy na predkladanie návrhov

Komisia uverejnila prvé tri výzvy na predkladanie návrhov v rámci podprogramu MEDIA programu Kreatívna Európa na rok …

Consent choices