Slovensko a Taliansko meškajú s platbami! Komisia žiada vysvetlenie, inak hrozia pokuty

europska komisia
Európska komisia v Bruseli. PHOTO: Flickr.

Cieľom smernice 2011/7/EÚ (prepracované znenie smernice 2000/35/ES) o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách je odstrániť jednu z hlavných prekážok voľného pohybu tovaru a služieb. Smernica okrem iného zahŕňa tieto opatrenia:

  • harmonizáciu lehoty splatnosti v prípade platieb verejných orgánov podnikom: Verejné orgány musia za obstaraný tovar a služby zaplatiť do 30 dní alebo vo veľmi výnimočných prípadoch do 60 dní. Podľa odhadov by správne uplatňovanie tohto pravidla prinieslo podnikom dodatočnú likviditu vo výške takmer 180 miliárd EUR,
  • zmluvnú slobodu v obchodných transakciách medzi podnikmi: Podniky musia uhradiť svoje faktúry do 60 dní, pokiaľ sa výslovne nedohodli inak a pokiaľ nie je táto dohoda zjavne nevýhodná pre veriteľa,
  • podniky majú v prípade oneskorenej platby automaticky právo požadovať úrok z omeškania a navyše budú môcť automaticky získať paušálnu sumu vo výške najmenej 40 EUR ako náhradu nákladov spojených s vymáhaním platby. Takisto môžu žiadať náhradu za všetky ďalšie primerané náklady spojené s vymáhaním.

Komisia sa včera rozhodla, že od Talianska a Slovenska bude požadovať objasnenia, pokiaľ ide o uplatňovanie a vykonávanie smernice o oneskorených platbách na ich území. Žiadosť o informácie má v oboch prípadoch podobu formálnej výzvy v rámci konania EÚ o porušení.

Podľa informácií Komisie Taliansko neuplatňuje smernicu v praxi správne. Komisia dostala niekoľko sťažností, v ktorých sa zdôrazňuje skutočnosť, že verejným orgánom v Taliansku trvá v priemere 170 dní, kým uskutočnia platby za poskytnuté služby alebo dodaný tovar, a 210 dní za vykonanie verejných prác.

Niektoré verejné orgány v Taliansku navyše používajú zmluvy, ktoré na oneskorené platby uplatňujú jednoznačne nižšie úrokové sadzby, než vyžaduje smernica (podľa ktorej úroková sadzba musí byť aspoň o 8 % vyššia než referenčná sadzba Európskej centrálnej banky). Komisia bola takisto informovaná, že niektoré talianske verejné orgány odkladajú vydanie správ o pokroku prác, aby mohli oneskoriť platby, ktoré majú uhradiť podnikom vykonávajúcim verejné práce.

Podľa informácií Komisie Slovensko nevykonalo smernicu vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch správne. Problém konkrétne predstavuje to, že na Slovensku sa uplatňuje systém dvoch sadzieb úrokov z omeškania – pevnej a variabilnej.

V prípade pevnej sadzby musí dlžník zaplatiť úrok z omeškania, ktorý sa rovná základnej úrokovej sadzbe Európskej centrálnej banky (ECB), zvýšenej o 9 %. V prípade variabilnej sadzby musí dlžník zaplatiť úrok z omeškania, ktorý sa rovná základnej úrokovej sadzbe ECB, zvýšenej o 8 %. Ak si veriteľ vyslovene nevybral jednu z dvoch sadzieb úroku z omeškania, prednosť má pevná sadzba. Komisia má pochybnosti o zlučiteľnosti tohto systému so smernicou o oneskorených platbách.

Viac..  Poľsko: Vstup Ukrajiny do EÚ nesmie uškodiť poľským poľnohospodárom

Hlavná prekážka na jednotnom trhu

Oneskorené platby predstavujú jednu z hlavných prekážok voľného pohybu tovaru a služieb na jednotnom trhu. Môžu oslabiť cezhraničný obchod a narušiť hospodársku súťaž. Každý rok zbankrotuje mnoho európskych podnikov, ktoré čakajú na úhradu svojich faktúr. Oneskorené platby majú preto negatívny účinok na celé európske hospodárstvo.

Smernica o oneskorených platbách môže vo výraznej miere pomôcť podnikom, a to najmä malým a stredným podnikom (MSP), ktoré tvoria 99 % z celkového počtu podnikov v EÚ. Bola prijatá v roku 2011 ako odpoveď na reálnu potrebu rozvoja kultúry včasných platieb.

Správne vykonávanie smernice a jej uplatňovanie v praxi zohráva obzvlášť dôležitú úlohu z hľadiska riadneho fungovania hospodárstva. Správne uplatňovanie smernice by malo pomôcť uvoľniť peňažný tok pre európske podniky a pomôcť im prekonať hospodársku krízu.

Členské štáty EÚ odsúhlasili zapracovanie požiadavok smernice do svojej legislatívy k 16.marcu 2013.

Ďalšie kroky

Taliansko a Slovensko majú dva mesiace na to, aby zareagovali na varovanie Komisie. Ak Komisia nimi poskytnuté informácie bude považovať za nedostatočné, môže dospieť k záveru, že tieto členské štáty porušujú právo EÚ a že túto situáciu musia urýchlene napraviť. Komisia by v tomto štádiu potom vydala „odôvodnené stanovisko“ v súlade s článkom 258 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Nedodržanie tohto stanoviska môže mať za následok postúpenie prípadu Európskemu súdnemu dvoru a prípadné uloženie pokút.

 

O ram

Odporúčame pozrieť

Slovensko podporí Ukrajinu, ale má podmienky, informuje Neveďalová

Našou hostkou v Ranných Novinách TV JOJ bola poslankyňa Európskeho parlamentu Katarína Roth Neveďalová. Ako …

Consent choices