Viac ako 5 miliónov mladých je bez práce. Nový európsky pas zručností by mohol pomôcť

 

nezamestnanosť
PHOTO: Ilustračné Flickr.

V apríli 2014 bolo v EÚ nezamestnaných viac ako 5 miliónov mladých ľudí vo veku do 25 rokov, čo predstavuje celkovú mieru nezamestnanosti mládeže vo výške 22,5 %. Vzhľadom na túto skutočnosť je veľmi dôležité podporovať sektory, ktoré priebežne poskytujú mladým ľuďom príležitosti, ako napríklad sektor ubytovania, stravovania a cestovného ruchu.

Z celoeurópskej štúdie uverejnenej koncom roka 2013 vyšlo najavo, že sektor cestovného ruchu zohráva významnú úlohu v boji proti nezamestnanosti mladých ľudí a je rozhodujúcim faktorom v súvislosti so zamestnanosťou, rastom a zdravým prostredím v ostatných odvetviach. Tieto zistenia sú podložené štatistickými údajmi trhu práce, z ktorých vyplýva, že zamestnanosť v odvetví cestovného ruchu stúpala v období 2000 – 2010 o 2,9 % ročne vytvorením 2,5 milióna pracovných miest. Priemerná miera rastu zamestnanosti sa pohybuje na úrovni 0,7 %.

Na podporu zavedenia pasu zručností organizuje Európska komisia, HOTREC, EFFAT a EURES v dňoch 23. – 27. júna 2014 tematický týždeň Európskeho pasu zručností v cestovnom ruchu. Týždeň bude prebiehať na kontách partnerov na sociálnych médiách za účasti zamestnávateľov a uchádzačov o zamestnanie v sektore ubytovania, stravovania a cestovného ruchu v celej Európe s cieľom oboznámiť ich s prvkami tohto nového nástroja.

Európska komisia dnes spustila iniciatívu Európsky pas zručností v cestovnom ruchu, nástroj vyvinutý na uľahčenie kontaktu medzi uchádzačmi o zamestnanie a zamestnávateľmi v sektore ubytovania, stravovania a cestovného ruchu v Európe.

Pas zručností umožňuje pracovníkom a zamestnávateľom prekonať jazykovú bariéru a porovnať zručnosti pracovníkov odvetvia cestovného ruchu s cieľom uľahčiť nábor v tomto odvetví. Pas zručností je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch EÚ na Európskom portáli pre pracovnú mobilitu EURES. V budúcnosti bude pas rozšírený na ďalšie odvetvia.

Komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor v tejto súvislosti uviedol: „Európsky pas zručností v cestovnom ruchu je významný praktický nástroj podpory mobility európskych pracovníkov, najmä mladých ľudí, pôsobiaci v odvetví, ktoré má vysoký rastový potenciál. Táto iniciatíva je dobrým príkladom výsledkov sociálneho dialógu medzi organizáciami zamestnávateľov a zamestnancov na európskej úrovni a dúfame, že sa takáto spolupráca rozšíri aj na iné odvetvia na trhu práce.“

Pas zručností je iniciatívou Komisie v spolupráci s týmito organizáciami zamestnávateľov a zamestnancov v odvetví cestovného ruchu: HOTREC, združenie zastrešujúce hotely, reštaurácie, kaviarne a podobné zariadenia v Európe; a EFFAT, Európska federácia odborových zväzov v odvetví potravinárstva, poľnohospodárstva a cestovného ruchu.

Viac..  Postavenie umelca: lepšie pracovné podmienky umelcov a kultúrnych pracovníkov

V pase zručností si pracovníci môžu zaznamenávať všetky zručnosti a kvalifikácie získané vzdelaním, odbornou prípravou a praxou, a to v ľahko dostupnom formáte. Pas dopĺňa tradičný životopis a zamestnávateľom umožní prekonať jazykovú bariéru a nájsť kvalifikovaných pracovníkov na obsadenie voľných pracovných miest. Prispieva k dosiahnutiu lepšieho súladu medzi ponukou a dopytom na trhu práce v odvetví cestovného ruchu.

Európsky pas zručností v cestovnom ruchu je prvým zo série pasov zameraných na sektory európskeho hospodárstva s vysokou mobilitou. Komisia sa zaviazala podporovať mobilitu na európskom trhu práce ako jednu z možností zvýšenia zamestnanosti a bude pokračovať v spolupráci s partnermi s cieľom šíriť európsky pas zručností v záujme podpory európskych odvetví s vysokou mobilitou.

O ram

Odporúčame pozrieť

EU

Pred 30 rokmi nadobudla účinnosť Maastrichtská zmluva – Zmluva o Európskej únii

Maastrichtská zmluva znamená jeden z najvýznamnejších medzníkov vo vývoji európskej integrácie, pretože zoskupeniu západoeurópskych krajín …

Consent choices