Život a práca v lepších budovách! Ako komisia plánuje znížiť ich vplyv na životné prostredie?

budovy
PHOTO: Ilustračné Flickr.

V Pláne pre Európu efektívne využívajúcu zdroje prijatom v roku 2011 sa poukazuje na to, že výživa, mobilita a bývanie nesú v priemyselných krajinách zvyčajne zodpovednosť za 70 – 80 % všetkých vplyvov na životné prostredie. V závere sa uvádza, že existujúce politiky na podporu energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v budovách sa musia doplniť politikami zameranými na efektívne využívanie zdrojov, ktoré zohľadňujú širšiu škálu vplyvov na životné prostredie počas životného cyklu budov.

Okrem toho by takéto politiky prispeli ku konkurencieschopnosti sektora stavebníctva a k rozvoju stavebného fondu efektívne využívajúceho zdroje. V tomto pláne sa vymedzujú míľniky na rok 2020 a stanovujú opatrenia, ktoré má Európska komisia zrealizovať. Takisto sa v ňom vyzýva k dosiahnutiu uvedených míľnikov pomocou oznámenia o udržateľných budovách.

V rámci uvedenej iniciatívy sa navrhujú prístupy k vzájomnému uznávaniu alebo harmonizácii existujúcich metód posudzovania, ktoré by mali takisto prispieť k tomu, aby boli pre stavebné podniky, odvetvie poisťovníctva a investorov použiteľnejšie a cenovo dostupnejšie. Je to v súlade so Stratégiou pre udržateľnú konkurencieschopnosť sektora stavebníctva a podnikov podnikajúcich v tomto sektore, v ktorej sa stanovujú politické opatrenia do roku 2020 v oblasti investícií, ľudského kapitálu, environmentálnych požiadaviek, regulácie a prístupu na trhy.

Komisia prijala nové návrhy, ktorých cieľom je znížiť vplyvy nových a renovovaných budov na životné prostredie zvýšením efektívnosti využívania zdrojov a vyššou kvalitou dostupných informácií o environmentálnych vlastnostiach budov. Výsledky, ktoré sa tým dosiahnu, by mali byť:

  • prospešné pre životné prostredie: takmer polovica konečnej spotreby energie a vyťažených surovín a približne tretina spotreby vody v EÚ súvisí s výstavbou a využívaním budov,
  • prospešné pre sektor stavebníctva: európsky sektor stavebníctva vytvára takmer 10 % HDP a poskytuje 20 miliónov pracovných miest,
  • a prospešné pre obyvateľov: udržateľné budovy sú lacnejšie z hľadiska prevádzky a údržby a pokiaľ ide o zdravie a pohodu, majú pozitívny vplyv na ich obyvateľov.

Podpredseda Európskej komisie Michel Barnier, dočasný komisár pre priemysel a podnikanie uviedol: „Sektor stavebníctva by mal dnešné návrhy vnímať ako príležitosť pustiť sa do inovácie a prilákať nové talenty. Nové technológie ponúkajú obrovský potenciál nielen pre nové domy, ale aj pre milióny existujúcich budov, ktoré môžu vďaka renovácii výrazne zlepšiť svoju energetickú efektívnosť. Nepremeškajme túto šancu.“

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik v tejto súvislosti uviedol: „Veľa sa hovorí o energetickej efektívnosti budov, no my sa musíme pozrieť aj na širší kontext. Lepšie informovanie verejnosti o environmentálnych vlastnostiach je zaručený spôsob, ako zvýšiť celkovú výkonnosť našich budov. Pomôže životnému prostrediu, má dobrý vplyv na zdravie a nezaťaží peňaženku.“

Budovy majú hmatateľný vplyv na naše životné prostredie, či už v štádiu ich stavby, využívania alebo demolácie. Zatiaľ čo v oblasti energetickej efektívnosti sa za posledné roky dosiahli v EÚ pozoruhodné zlepšenia, k dispozícii je len veľmi málo informácii o celkových environmentálnych vlastnostiach budov. Podľa prieskumu by 79 % domácností v Európe chcelo pri prenájme alebo kúpe nehnuteľnosti prihliadať na environmentálne aspekty. Napriek tomu bolo z tohto hľadiska v Európe posúdených menej ako 1 % budov.

Viac..  Z plánu obnovy svieti pre Slovensko zelená pre zelené aktivity v oblasti životného prostredia

Dnešné návrhy by poskytli architektom, výrobcom stavebných výrobkov, stavbárom a všetkým, ktorí majú záujem o prenájom alebo kúpu budovy, prístup k lepším informáciám o environmentálnych a zdravotných aspektoch. Uľahčilo by sa porovnávanie vplyvov rôznych možností navrhovania, výstavby, využívania a demolácie na životné prostredie a výsledkom toho by bola väčšia motivácia stavať udržateľné budovy v celej EÚ.

Vzhľadom na túto skutočnosť sa Komisia spolu so zúčastnenými stranami a vnútroštátnymi orgánmi chystá vyvinúť rámec s obmedzeným počtom ukazovateľov na posudzovanie environmentálnych vlastností budov. Cieľom je poskytnúť nástroj, ktorý môžu využiť súkromné subjekty, ako aj verejné orgány v celej Európe. V rámci verejnej konzultácie minulý rok sa dospelo k záveru, že takýto rámec by bol hlavným krokom ku zvýšeniu ponuky budov šetrných k životnému prostrediu a dopytu po nich.

Takisto sa podniknú kroky s cieľom priamo zlepšiť environmentálne vlastnosti budov. Nové návrhy uľahčia recykláciu stavebného a demolačného odpadu a jeho opätovné použitie pri stavbe nových budov alebo pri renovácii. To znamená, že na skládkach skončí menej odpadu a bude potrebné menšie množstvo primárneho materiálu.

Tieto iniciatívy spolu s oznámeniami o odpade a obehovom hospodárstve, o zelených pracovných miestach a zelenom akčnom pláne pre MSP, ktoré dnes Komisia takisto uverejnila, spúšťajú obnovenú agendu v oblasti efektívneho využívania zdrojov na nadchádzajúce roky.

Ďalšie kroky

Prvý súbor ukazovateľov by mal byť k dispozícii do dvoch až troch rokov. Potom sa budú zbierať informácie, ktoré budú postupne ovplyvňovať nové a renovované budovy. Komisia takisto posilní trh zameraný na recykláciu stavebného a demolačného odpadu, a to tak, že vo väčšej miere podporí výskumné a demonštračné projekty a zintenzívni spoluprácu s členskými štátmi s cieľom dosiahnuť, aby sa recyklovanie stalo ekonomicky atraktívne.

 

O ram

Odporúčame pozrieť

priroda

Z plánu obnovy svieti pre Slovensko zelená pre zelené aktivity v oblasti životného prostredia

Dekarbonizácia priemyslu, reforma ochrany prírody, krajinné plánovanie, národné parky a revitalizácia vodných tokov sú témy, …

Consent choices