Európska komisia
Európska komisia, Brusel. PHOTO: redakcia/red.

Nové pracovné miesta a udržateľný rast? Komisia má plán, ako na to!

európska komisia
Budova Európskej komisie v Štrasburgu. PHOTO: redakcia.

Legislatívne návrhy sa týkajú najmä rámcovej smernice o odpade, smernice o skládkach odpadov a smernice o obaloch a odpadoch z obalov. Okrem preskúmania cieľov sa zjednodušia právne predpisy týkajúce sa odpadu a posilní sa spolupráca medzi Komisiou a členskými štátmi s cieľom zabezpečiť lepšie vykonávanie predpisov.

Stanovia sa minimálne prevádzkové podmienky systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov. V prípade osobitných tokov odpadov, ako je napr. morský odpad, fosfor, stavebný a demolačný odpad, potraviny, nebezpečné odpady a odpady z plastov sa použijú prispôsobené prístupy.

Prechod k cyklickému hospodárstvu je základom politiky efektívneho využívania zdrojov stanovenej v stratégii Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. V pláne pre Európu efektívne využívajúcu zdroje Komisia v roku 2011 navrhla súbor opatrení a zdôraznila potrebu integrovaného prístupu naprieč viacerými politickými oblasťami a na rôznych úrovniach. Hlavné myšlienky tohto plánu boli podrobnejšie rozvedené vo všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie (7. environmentálny akčný program), ktorého prvoradým cieľom je pretvoriť EÚ na ekologické, konkurencieschopné hospodárstvo s nízkymi emisiami CO2 a efektívnym využívaním zdrojov.

Európska platforma pre efektívne využitie zdrojov na vysokej úrovni, ktorá spája vlády, podniky a organizácie občianskej spoločnosti, vyzýva na opatrenia na posun k cyklickému hospodárstvu, čo si vyžaduje vyššiu mieru opätovného použitia a vysokokvalitnej recyklácie, aby sa obmedzila závislosť na prvotných surovinách.

V 7. environmentálnom akčnom programe sa členské štáty a Európsky parlament rozhodli stanoviť ukazovatele a ciele týkajúce sa efektívneho využívania zdrojov a rozhodli sa posúdiť, či je vhodné zahrnúť hlavný ukazovateľ a cieľ do európskeho semestra. Po rozsiahlych konzultáciách bola ako najvhodnejší ukazovateľ pre možný cieľ efektívneho využívania zdrojov zvolená produktivita zdrojov meraná ako pomer HDP k spotrebe surovín.

Od EÚ sa očakáva, že pri vývoji za nezmenených okolností zvýši v priebehu rokov 2014 až 2030 svoju produktivitu zdrojov o 15 . Politiky na podporu prechodu na cyklické hospodárstvo, ktoré žiada Európska platforma pre efektívne využívanie zdrojov, by sa mohli prejaviť zdvojnásobením tohto zvýšenia, pričom sa podporí tvorba pracovných miest a zabezpečí ďalší rast.

Komisia prijala návrhy, ako premeniť Európu na hospodárstvo, ktoré viac využíva odpad, a ako v členských štátoch zvýšiť recykláciu. Splnenie nových cieľov týkajúcich sa odpadu by v porovnaní so súčasným stavom pomohlo vytvoriť 580 000 nových pracovných miest, zvýšilo by konkurencieschopnosť Európy a znížilo dopyt po nákladných a ubúdajúcich zdrojoch.

Návrhy by zároveň znamenali nižší vplyv na životné prostredie a nižšie emisie skleníkových plynov. V súlade s týmito plánmi sa od Európanov očakáva, že do roku 2030 budú recyklovať 70 % komunálneho odpadu a 80 % odpadov z obalov a do roku 2025 zakážu vyvážať recyklovateľný odpad na skládky. Do návrhu je zahrnutý aj cieľ sa týkajúci sa obmedzenia morského odpadu a boja proti plytvaniu potravinami.

Toto prehodnotenie, ktoré má posilniť ciele týkajúce sa odpadov v existujúcich smerniciach, je zasadené do kontextu ambiciózneho úsilia o zásadný prechod od lineárneho k cyklickému hospodárstvu. Namiesto ťažby surovín, ich jednorazového využitia a zahodenia je táto nová vízia založená na odlišnom ekonomickom modeli.

V cyklickom hospodárstve sa opätovné používanie, oprava a recyklácia stali normou, a odhadzovanie odpadu minulosťou. Udržiavanie materiálov v produktívnom využití na dlhší čas, ich opätovné využitie a zlepšenie efektivity zároveň zlepšia konkurencieschopnosť EÚ na celosvetovej scéne. Tento prístup je stanovený v oznámení, ktoré vysvetľuje, ako nás môžu inovácia trhov pre recyklované materiály, nové obchodné modely, eko-dizajn a priemyselná symbióza nasmerovať k bezodpadovému hospodárstvu a spoločnosti.

Viac..  Eurokomisia víta 13. balík sankcií EÚ a potvrdzuje podporu Ukrajine

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik k tomu uviedol: „Ak si chceme udržať konkurencieschopnosť, musíme naše zdroje využívať naplno, to znamená recyklovať ich na opätovné použitie, a nie odvážať ich ako odpad na skládky. Prechod na cyklické hospodárstvo je nielen možný, ale je aj rentabilný, to však neznamená, že sa nám podarí dosiahnuť ho bez správnych politík.“

Európska komisárka zodpovedná za výskum, inováciu a vedu Máire Geogheganová-Quinnová uviedla: „Výskum a inovácia sú kľúčovými faktormi úspechu cyklického hospodárstva, a práve preto dnes navrhujeme integrovaný prístup. Okrem podporného regulačného rámca poskytne náš nový program Horizont 2020 aj know-how potrebné na to, aby sa v EÚ vytvorilo ekologické, konkurencieschopné hospodárstvo s nízkymi emisiami CO2 a efektívnym využívaním zdrojov.“

Oznámenie ilustruje, ako sa vďaka efektívnejšiemu využívaniu zdrojov objavia nové príležitosti na rast a nové pracovné miesta. O väčšiu efektivitu sa postará inovatívny dizajn, kvalitnejšie a trvácnejšie výrobky a výrobné procesy, progresívne obchodné modely a technický pokrok potrebné na to, aby sa odpad menil na zdroje. Cieľom balíka, ktorý je súčasťou uvedeného oznámenia, je vytvoriť rámec, vďaka ktorému sa cyklické hospodárstvo stane skutočnosťou, s lepšie prepojenými politikami, inteligentnou reguláciou a aktívnou podporou výskumu a inovácie.

Tým sa uvoľnia investície, prilákajú zdroje financovania a zároveň sa podporí dôležitá úloha podnikov a účasť spotrebiteľov. V balíku sa navrhuje, aby sa produktivita zdrojov merala na základe pomeru HDP/spotreba surovín a aby sa o zvýšení tejto produktivity o 30 % do roku 2030 uvažovalo ako o jednom z možných hlavných cieľov v blížiacom sa prehodnotení stratégie Európa 2020.

Tieto iniciatívy sa prijímajú spolu s doplňujúcimi oznámeniami, ktoré sa týkajú

  • iniciatívy s názvom „Ekologické pracovné miesta“,
  • Zeleného akčného plánu pre MSP,
  • možností efektívneho využívania zdrojov v sektore stavebníctva.

Tieto oznámenia otvoria obnovenú agendu týkajúcu sa efektívnosti využívania zdrojov na nadchádzajúce roky.

Ďalšie kroky

Legislatívne návrhy sa teraz predložia Rade a Európskemu parlamentu.

Pokrok pri dosahovaní cieľa produktivity zdrojov sa bude monitorovať v rámci európskeho semestra pre hospodárske riadenie. Stanovenie takéhoto cieľa by sa malo zvážiť v rámci strednodobého preskúmania stratégie Európa 2020. Zintenzívni sa výskumné a inovačné úsilie v oblasti cyklického hospodárstva. Politický rámec na podporu cyklického hospodárstva sa bude v nasledujúcich rokoch ďalej rozvíjať.

 

O ram

Odporúčame pozrieť

Vladimír Bilčík: Ak vieme akýkoľvek obal opätovne zrecyklovať, musíme to aj dôsledne robiť

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Parlament …

Consent choices