Na hraniciach EÚ v roku 2013 zadržali takmer 36 miliónov kusov falšovaného tovaru!

colnik
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Ako sa zdôrazňuje v stratégii EÚ 2020, ochrana práv duševného vlastníctva je základným kameňom hospodárstva EÚ a kľúčovým faktorom jeho ďalšieho rastu v oblastiach, ako sú výskum, inovácie a zamestnanosť. Účinné presadzovanie práv duševného vlastníctva je zároveň nevyhnutné pre ochranu zdravia a bezpečnosti, pretože niektoré falšované výrobky (ako sú potraviny, výrobky starostlivosti o telo a hračky pre deti), ktoré sa vyrábajú v neregulovanom prostredí, môžu pre občanov predstavovať vážnu hrozbu.

Colné orgány EÚ zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabraňovaní dovozu výrobkov, v prípade ktorých existuje podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva, na územie EÚ. Komisia od roku 2000 uverejňuje výročnú správu o činnosti colných orgánov v súvislosti s presadzovaním práv duševného vlastníctva. Tieto správy sa zakladajú na údajoch poskytnutých Komisii vnútroštátnymi colnými správami a predstavujú cenný zdroj informácií pre analýzu porušovania práv duševného vlastníctva v EÚ, ktorú vykonávajú colné orgány a inštitúcie EÚ, ako napr. Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva.

V júni 2013 bolo prijaté nové nariadenie o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi. Týmto nariadením sa posilňujú pravidlá, ktorými sa colné orgány riadia pri presadzovaní práv duševného vlastníctva.

Dňa 10. decembra 2012 prijala Rada ministrov nový akčný plán EÚ v colnej oblasti zameraný na boj proti porušovaniu práv duševného vlastníctva na roky 2013 – 2017. Strategickými cieľmi tohto akčného plánu sú:

účinné vykonávanie a monitorovanie nových právnych predpisov EÚ týkajúcich sa presadzovania práv duševného vlastníctva v colnej oblasti,

boj proti obchodovaniu s tovarom porušujúcim práva duševného vlastníctva prostredníctvom medzinárodného dodávateľského reťazca,

boj proti významným tendenciám v obchodovaní s tovarom porušujúcim práva duševného vlastníctva,

posilnenie spolupráce s Európskym strediskom pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva a s orgánmi presadzovania práva.

Podľa výročnej správy Komisie o colných opatreniach na presadzovanie práv duševného vlastníctva zadržali colné orgány EÚ v roku 2013 takmer 36 miliónov položiek, pri ktorých existovalo podozrenie z porušovania práv duševného vlastníctva. Aj keď je tento počet nižší ako v predchádzajúcich rokoch, hodnota zadržaného tovaru stále predstavuje viac ako 760 miliónov EUR. Dnes zverejnená správa obsahuje aj štatistické údaje o druhu, pôvode a spôsobe prepravy falšovaných výrobkov, ktoré boli zadržané na vonkajších hraniciach EÚ.

Viac..  Digitalizácia sociálneho zabezpečenia: Európanom uľahčí život a prácu v zahraničí aj cestovanie

Algirdas Šemeta, komisár pre dane, clá, štatistiku, audit a boj proti podvodom, uviedol: „Európa vytvára hodnotu najmä v inováciách a kreatívnosti. Ochrana práv duševného vlastníctva je dôležitá nielen pre zdravie a bezpečnosť európskych spotrebiteľov, ale podporuje aj rast a tvorbu pracovných miest v EÚ. Z údajov uvedených v dnešnej správe vyplýva, že falšovanie sa dotýka všetkých výrobkov a že colné orgány odvádzajú pri zadržiavaní falzifikátov dobrú prácu.“

Medzi hlavné kategórie zadržaného tovaru patria odev (12 % všetkých zadržaných výrobkov) a lieky (10 %). Približne 70 % colných zásahov v roku 2013 pripadalo na poštové a kuriérske zásielky, pričom 19 % tovaru zadržaného pri poštovej preprave tvorili lieky. Približne 90 % všetkých zadržaných výrobkov bolo buď zničených, alebo sa stali predmetom súdneho konania s cieľom určiť povahu porušenia právnych predpisov. Hlavným zdrojom falšovaných výrobkov je aj naďalej Čína: 66 % všetkých zadržaných výrobkov pochádzalo z Číny a 13 % z Hongkongu. V prípade určitých kategórií výrobkov sú však hlavnými zdrojmi iné krajiny, ako napr. Turecko v prípade parfumov a kozmetických výrobkov alebo Egypt v prípade potravín.

 

O ram

Odporúčame pozrieť

Duševné vlastníctvo: EK podporuje ochranu európskych výrobkov v EÚ aj mimo

Komisia navrhla vôbec prvý rámec na ochranu práv duševného vlastníctva k remeselným a priemyselným výrobkom, …

Consent choices